خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16922   بروزرسانی: 25-05-1394

Ali Aghamohammadi
علی آقا محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
Aghamohammadi.ali@znu.ac.ir      a.amohammadi@ymail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/aghamohammadi-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4042

فکس
02433054042   +98 (0) 24 3228 4042

آدرس 
زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان-دانشکده علوم پایه-گروه آمار