خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21522   بروزرسانی: 02-11-1398

Ali Aghamohammadi
علی آقا محمدی
استادیار

پست الکترونيکی
Aghamohammadi.ali@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/aghamohammadi-ali

تلفن
   09126501848   +98 (0) 24 3305 4042

آدرس 
زنجان- بلوار دانشگاه- دانشگاه زنجان-دانشکده علوم پایه-گروه آمار