خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18869   بروزرسانی: 07-11-1397

Parisa Alamdari
پریسا علمداری
استادیار

پست الکترونيکی
p_alamdari@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/alamdari-parisa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2717

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ;کشاورزی، گروه خاکشناسی،