خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19961   بروزرسانی: 30-11-1398

Parisa Alamdari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک , 90-84
عنوان رساله : ژنز و مینرالوژی خاک در ترانسکتهای دشت تبریز
زمینه رساله : کانی شناسی رس
استاد راهنما : دکتر علی اصغر جعفرزاده- دکتر شاهین اوستان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, پیدایش و رده بندی خاک , 83-81
عنوان پایان نامه : ارزیابی کیفی تناسب اراضی ایستگاه تحقیقاتی بیلوردی برای برخی محصولات
زمینه پایان نامه : ارزیابی تناسب اراضی
استاد راهنما : دکتر علی اصغر جعفرزاده