خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11908   بروزرسانی: 16-02-1398

Raham Sharaf

Publications in Journals

داخلي-ISC14.  رهام شرف، مسلم حاجی زاده
استدلال ریچاردز داوکینز در دفاع از سقط جنین
تاملات فلسفی (1398) . 
داخلي-ISC13.  رهام شرف  لقمان ابراهیمی  مریم محمدلو
تحلیل افسردگی بر مبنای فرااخلاق
Ethics
مجله علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فنآوری  در دست چاپ 1397.  
National-ISC12.  رهام شرف، کامیار کلینی
Hedonism
مجله علمی ـ پژوهشی پٰژوهشنامه اخلاق (2017P. 24 DOI: 2. 
National-ISC11.  رهام شرف، محمدرضا منصفی
Psychology and Philosophy
مجله علمی ـ پژوهشی حکمت معاصر (2016P. 26 DOI: 2. 
National-ISC10.  رهام شرف
پاسخ آین رند به مساله تعارض قانون با آزادی های فردی
Ayn Rand Replay
مجله علمی_پژوهشی حکمت معاصر (1395صفحه 15. 
International-ISC9.  Raham Sharaf & Seyyed Hassan Eslami Ardekani
Ayn Rand Egoism: Theory and Analysis
Religious Inquiries (2016)  DOI: 2. 
National-ISC8.  رهام شرف
نظام فکری ابن رشد و اندیشه پیشرفت در جامعه ایرانی-اسلامی
Ibn Roshd
فصلنامه علمی-پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی (1395) . 
داخلي-ISC7.  معصومه سلیمان، رهام شرف، محمد سعیدی مهر
واکاوی نظریه اخلاقی خواجه نصیر با رویکردی معرفت شناسانه
Metaethics
فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه اخلاق (1395) . 
National-ISC6.  رهام شرف،سحرکاوندی
نقد و بررسی کتاب دین و اخلاق، گونه های وابستگی اخلاق به دین
دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (1395صفحه 15. 
National-ISC5.  رهام شرف
مقایسه مفهوم خود در نظریه اخلاقی ارسطو و آین رند
مجله علمی_پژوهشی نقد ونظر (1394صفحه 15. 
National-ISC4.  امید مهدیه، رهام شرف، معصومه سیابیدزاده
بررسی عوامل موثر بر بروز رفتار اخلاقی در مصرف کننده
فصلنامه علمی_پژوهشی پژوهشهای اخلاقی (1394صفحه 15. 
National-ISC3.  رهام شرف
ارزیابی نسبی گرایی اخلاقی از منظر اخلاق اسلامی
فصلنامه علمی_پژوهشی پژوهش های اخلاقی (1391) . 
National-ISC2.  رهام شرف
نظام اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی از منظر واقع گرایی اخلاقی
فصلنامه علمی_پژوهشی پژوهشنامه اخلاق (1392) . 
National1.  رهام شرف
نقد و بررسی شکاکیت اخلاقی
فصلنامه علمی_ پژوهشی پژوهش های فلسفی کلامی (1393) . 


Presentations in Seminars & Congress


National 5.  رهام شرف
نقش نگرش فلسفی بیمار در درمان افسردگی
بیستمین همایش ملی حکیم ملاصدرا
1 خرداد 1395.  
National 4.  رهام شرف
بررسی مفهوم تشخص در فلسفه صدرا و نقش آن در شکل گیری هویت روانشناختی انسان
اولین همایش فلسفه اسلامی و پرسشهای پیش رو
21 ارديبهشت 1395.  
National 3.  رهام شرف
نقد نسبی گرایی اخلاقی با تکیه برآرای اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی
اخلاق و آداب زندگی همایش چهاردهم
18 ارديبهشت 1393.  
National 2.  رهام شرف
نقش معرفت در درمان رذیلت اخلاقی عجب
اخلاق و آداب زندگی همایش چهاردهم
18 ارديبهشت 1393.  
National 1.  رهام شرف

نوزدهمین همایش ملی ملاصدرا با موضوع فلسفه و نظم عمومی
1 May 2015.