خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18470   بروزرسانی: 21-08-1396

Alireza Shayestehfard

Publications in Journals

National-ISC3.  علیرضا شایسته فرد عباس شولایی
بررسی وشبیه سازی موتورهای لوله ای القایی پالسی 
مجله بین المللی علوم مهندسی دوره 10 شماره 4 (1378صفحات 69-81. 
International-ISI2.  A. Shayestehfard, S. Mekhilef, H. B. Mokhlis
IZDPWM-Based Feedforward Controller for Grid-Connected Inverters under Unbalanced and Distorted Condition
IEEE Transaction on Industrial Electronics Issue 14 (2017PP. 21-26 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI1.  A. Shayestehfard, S. Mekhilef, H. Mokhlis
Modified Scalar DPWM Method for Two-level Three-wire Voltage Source Inverters under Unbalanced and Distorted Conditions
IET Power Electronics Issue 1339 (2015PP. 1348-24 DOI: 1.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 1.  A. Shayestehfard, H. Belkamel, S. Mekhilef, H. B. Mokhlis, M. Nakaoka, and K. Ogura
Feedforward of grid line-to-line voltages for grid-connected inverter under the weak grid condition
2015 9th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia)
IEEE Industry Applications Society, IEEE Power Electronics Society, Seoul-Korea (South), 1 - 5 June 2015.   [Abstract