خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9988   بروزرسانی: 23-11-1398

Ali Babakhani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس تهران, ایران, مهندسی عمران - هیدرولیک , 1394-1389
عنوان رساله : بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن تحت جریان غیردائمی
استاد راهنما : دکتر مسعود قدسیان

دکترا : فرصت مطالعاتی (École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL , سوئیس, Hydrualic , 2015-2014