خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19460   بروزرسانی: 29-07-1397

Mahboobe Behroozi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران, شیمی فیزیک , 1391-1386
عنوان رساله : بررسي تجربي و نظری برهم کنش حلال ها با استفاده از معادلات NRTL، UNIQUAC، ERAS و SAFT
زمینه رساله : ترمودینامیک
استاد راهنما : پروفسور حسینعلی زارعی

کارشناسی ارشد : دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران, شیمی فیزیک , 1385-1383
زمینه پایان نامه : ترمودینامیک
استاد راهنما : پروفسور حسین ایلوخانی-پروفسور حسینعلی زارعی