خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19460   بروزرسانی: 29-07-1397

Mahboobe Behroozi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شیمی فیزیک پیشرفته2. کامپیوتر در شیمی (دکتری)3. شیمی کوانتوم II(کارشناسی ارشد)4. مباحث نوین در شیمی فیزیک5. ترمودینامیک آماری6. شیمی فیزیک 17. شیمی فیزیک (کارشناسی مهندسی شیمی)8. شیمی کوانتوم (کارشناسی شیمی)9. سینتیک شیمیایی پیشرفته (کارشناسی ارشد شیمی)10. آزمایشگاه شیمی فیزیک II11. آزمایشگاه شیمی فیزیک I12. شیمی فیزیک پیشرفته (کارشناسی ارشد شیمی)13. شیمی عمومی I (مهندسی مواد)14. شیمی عمومی I (کارشناسی فیزیک)15. شیمی عمومی I (کارشناسی زیست شناسی)