خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18955   بروزرسانی: 28-07-1398

Mohsen Bigdeli

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شیراز, ایران, فیزیک , 1386-1382
عنوان رساله : بررسي خصوصييات ماده ستاره نوتروني پلاريزه در دماي صفر.
زمینه رساله : اخترفیزیک
استاد راهنما : دکتر بردبار

کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز, ایران, فیزیک , 1382-1379
زمینه پایان نامه : ذرات بنیادی
استاد راهنما : دکتر زبرجد

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, دبیری فیزیک