خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32542   بروزرسانی: 14-02-1398

Ramin Khamedi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتي اميرکبير, ایران, مهندسی مکانیک , 1389
زمینه رساله : تستهای غیر مخرب، شکست، کامپوزیت زمینه فلزی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت مدرس, مهندسی مکانیک, ساخت و تولید , 1384
زمینه پایان نامه : تکنولوژی پلاستیک

کارشناسی : دانشگاه صنعتي اميرکبير, ایران, مهندسی مکانیک, ساخت و تولید , 1382