خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21456   بروزرسانی: 22-11-1393

Bahram Maleki Zanjani

سوابق تحصیلی


دکترا : انیستیتو پژوهشی کشاورزی هند ، دهلی نو, هند, زراعت و اصلاح نباتات , 1383-1378
زمینه رساله : ژنتیک

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, اصلاح نباتات
زمینه پایان نامه : اصلاح نباتات

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, زراعت و اصلاح نباتات