خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21456   بروزرسانی: 22-11-1393

Bahram Maleki Zanjani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنتیک مولکولی پیشرفته2. اصلاح برای مقاومت به تنشهای زیستی3. ژنتیک ژنتیک تکمیلی اصول اصلاح نباتات