خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15368   بروزرسانی: 21-09-1395

Mohamad Bagher Zandi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, ژنتیک و اصلاح نژاد دام , 1393-1388
عنوان رساله : پویش ژنومی نژادهای اسب بومی براي شناخت ساختار ژنوم و نشانه هاي انتخاب
زمینه رساله : ژنومیک اسب
استاد راهنما : دکتر اردشیر نجاتی جوارمی