خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29984   بروزرسانی: 31-02-1397

Seyyed Aliasghar Arjmandi

علایق پژوهشی

تحلیل دینامیکی سدهای بتنی، اندرکنش آب و سازه، اندرکنش خاک و سازه، تحلیل دینامیکی سازه ها در حوزه فرکانس