خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17561   بروزرسانی: 29-02-1397

Farzollah Mirzapour

علایق پژوهشی

 نامساویهای عملگری - معادلات عملگری و ماتریسی -  توابع محدب - خودریختیهای روی گوی یکه -