خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17108   بروزرسانی: 29-02-1397

Farzollah Mirzapour

مدیریت

مدیر گروه ریاضی از سال 1370 لغایت 1376

ریاست دانشکده علوم از سال 1383 لغایت 1385

دبیر سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران از سال 1385 لغایت 1386

 ریاست دانشکده علوم از سال 1394