خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16349   بروزرسانی: 28-07-1395

Amir Mo'meni Hezaveh

علایق پژوهشی

 ادبیات عرفانی، ادبیات عربی و پیوند آن با ادبیات فارسی، نقد ادبی و ادبیات تطبیقی