خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17600   بروزرسانی: 28-07-1395

Amir Mo'meni Hezaveh




امیر مؤمنی هزاوه
استادیار

پست الکترونيکی
am.hezaveh@znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/momeni-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4182

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، کدپستی: 38791-45371

 

خدا می داند که نمی دانم که این که نبشتم طاعت است یا معصیت؛

کاشکی چون نمی دانم، یکبارگی نادانی شدمی تا خود را خلاص یافتمی...

(عین القضاة همدانی، مکتوبات)