خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16193   بروزرسانی: 28-07-1395

Amir Momeni Hezaveh
امیر مؤمنی
استادیار

پست الکترونيکی
am.hezaveh@znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/momeni-amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 ????

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، کدپستی: 38791-45371

 

خدا می داند که نمی دانم که این که نبشتم طاعت است یا معصیت؛

کاشکی چون نمی دانم، یکبارگی نادانی شدمی تا خود را خلاص یافتمی...

(عین القضاة همدانی، مکتوبات)