خانه :: اساتید :: اخبار

Esmail KaramiDehkordi
اسماعیل کرمی دهکردی
دانشیار

پست الکترونيکی
e.karami@znu.ac.ir      e.karamidehkordi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/karami-esmail

تلفن
   +98 2433052593   +98 (0) 24 3305 2426

فکس
2433052223   +98 (0) 24 3228 2433052593

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی (گروه ترویج و آموزش کشاورزی سابق) کد پستی 4537338791

 

سمت:

1) مدیرگروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان

2) دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه پایدار روستایی: مطالعات سیستمیک در نظام های دانش و مدیریت پایدار منابع طبیعی

 

پژوهشهای دکتر کرمی دهکردی متمرکز است بر نظام های اجتماعی- اکولوژیک، مدیریت پایدار منابع طبیعی (تنوع زیستی، آب و خاک)، تفکر سیستمی در توسعه کشاورزی و توسعه پایدار، و مدیریت بحران های طبیعی در جوامع روستایی. مطالعات ایشان نیز در زمینه های رابطه انسان و محیط زیست، نظامهای دانش و نوآوری در توسعه کشاورزی و روستایی؛ ارتباطات و نوآوری در توسعه پایدار با تاکید بر شبکه های اجتماعی؛ مدیریت جامع و مشارکتی حوزه های آبخیز؛ سیاست ها و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ معیشت پایدار خانوارهای روستایی و ظرفیت سازی و توانمندسازی آنها؛ تحلیل سازمانها، نهادها، تشکل ها و تعاونی ها در توسعه پایدار روستایی؛ و برنامه ریزی و ارزشيابي پروژه های ترویج کشاورزی و توسعه روستایی است.

ایشان نیزاز سال 1392 تاکنون رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان بوده است.

فایل رزومه به زبان فارسی