خانه :: اساتید :: اخبار

Esmail KaramiDehkordi
اسماعیل کرمی دهکردی
دانشیار

پست الکترونيکی
e.karami@znu.ac.ir      e.karamidehkordi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/karami-esmail

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2593

فکس
+98(0)24 33052223   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی (گروه ترویج و آموزش کشاورزی سابق) ص پ 45195-313

 

رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه زنجان

دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی: مطالعات سیستمیک در نظام های دانش و مدیریت منابع طبیعی