خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13449   بروزرسانی: 11-06-1394

Mohammad Hossein Davoodvandi

مدیریت

 ۲ دوره معاون دانشجویی

۱ دوره معاون فرهنگی 

۳ دوره مدیریت فرهنگی 

۳ دوره مدیریت مزرعه

۷ سال مدیریت جهاد دانشگاهی