خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه زبان و ادبیات فارسی]

بازدید:12834   بروزرسانی: 28-07-1395

Amir Momeni Hezaveh
امیر مؤمنی هزاوه
استادیار

پست الکترونيکی
am.hezaveh@znu.ac.ir       
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/momeni_amir

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2299

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، کدپستی: 38791-45371

 

خدا می داند که نمی دانم که این که نبشتم طاعت است یا معصیت؛

کاشکی چون نمی دانم، یکبارگی نادانی شدمی تا خود را خلاص یافتمی...

(عین القضاة همدانی، مکتوبات)