خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17599   بروزرسانی: 27-10-1395

Mahdi Bazargan

Bio-Medical

  • Cardiac Arrhythmia detection using Artificial Neural Networks
  • Automatic EEG analysis using Artificial Neural Networks
  • Identity identification from IRIS data using ANN