خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7328   بروزرسانی: 27-06-1398

Farhang Razavi
فرهنگ رضوی
استادیار

پست الکترونيکی
razavi.farhang@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/razavi-farhang

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی، اتاق 31، کدپستی 38791-45371