خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33507   بروزرسانی: 22-01-1399

mojtaba ayatollahi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ریاضیات پیشرفته مهندسی دو2. ترموالاستیسیته3. مکانیک ضربه4. ارتعاشات سیستم های پیوسته5. مکانیک محیط های پیوسته6. مکانیک شکست7. ریاضیات پیشرفته مهندسی یک 8. الاستیسیته9. تئوری ورق و پوسته10. انتشار امواج در مواد جامد الاستیک