خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17880   بروزرسانی: 18-06-1397

Farhad Kabiri Esfahani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شيمي عمومي2. سنتز3. شيمي آلي4. نانو مواد و نانو كاتاليست