خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18897   بروزرسانی: 06-05-1398

Hamidreza Mirzaei Alamouti

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. میکروبیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان (دکتری)2. پرورش گاو شیری (کارشناسی)3. کربوهیدراتها و چربیها در تغذیه دام (دکتری)4. تغذیه گاو شیری (کارشناسی)5. مدیریت گله های دام (کارشناسی ارشد)6. پرورش گوسفند و بز (کارشناسی)7. مواد معدنی و ویتامینها در تغذیه دام (کارشناسی ارشد)8. هضم و متابولیسم (کارشناسی ارشد)9. بیوشیمی تکمیلی (کارشناسی ارشد)10. تغذیه تکمیلی (کارشناسی ارشد)11. فیزیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان (دکتری)12. کربوهیدرات ها در تغذیه نشحوارکنندگان (دکتری)