خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18897   بروزرسانی: 06-05-1398

Hamidreza Mirzaei Alamouti

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
پایش افلاتوکسین در شیر جمع آوری شده در استان زنجان   مجري 1396  1397
امکان سنجی پرورش گوسفند در سیستم بسته در ایران   همكار 1392  1394
رشد تسریع شده در بره ها و دستکاری بلوغ و آثار پیایند آن   مجري 1391  1394