خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18897   بروزرسانی: 06-05-1398

Hamidreza Mirzaei Alamouti

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
ناهنجاریهای گوارشی در نشخوارکنندگان   ترجمهدانشگاه زنجان حمیدرضا میرزایی الموتی و مصطفی حاجیلو  1397 
مدیریت گله های بزرگ گاو شیری   ترجمهدانشگاه زنجان حمیدرضا میرزایی الموتی  1397 
شکمبه شناسی   ترجمهانتشارات پادینا حمیدرضا میرزایی الموتی، مینا وزیری گهر و مصطفی حاجیلو  1396 
علم پرورش گاو شیری   ترجمهدانشگاه زنجان حمیدرضا میرزایی الموتی  1396 
تغذیه گاو شیری   ترجمهدانشگاه زنجان علی نیکخواه، حمید امانلو، حمیدرضا میرزایی الموتی آبان 1394   
دريافت:1208