خانه :: اساتید :: اخبار
معاونت برنامه ریزی برگزار می کند
مدیریت فردی در تعامل مؤثربا محیط کار، زمان: 28، 29 و 30 تیرماه از ساعت 8:15 تا 9:30  (21-4-1399)

برگزاری آزمون
مهلت مجدد برای آزمون دوره آموزش مجازی کارکنان: تدبر در قرآن  (20-3-1399)

گواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن
صدور گواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن، دریافت و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی  (17-3-1399)

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار می کند
دوره آموزش مجازی (امتیاز فرهنگی): تدبر در قرآن، زمان: 23 اردیبهشت تا 3 خرداد  (15-2-1399)سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

آرشیو ماهانه اخبار

    -
    -
    -