خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 24-2-1398
آمار و اطلاعات

سالنامه آماری دانشگاه در سال 1397

1- دانش آموختگان دانشگاه

1-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده

2-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک جنسیت

3-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک مقطع تحصیلی

4-1- دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

5-1- دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت

6-1- سری زمانی دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک دانشکده، مقطع و گروه تحصیلی

7-1- متوسط ترم فارغ التحصیلی دانشجویان به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت در سالتحصیلی 97-96

8-1- متوسط معدل دانشجویان  فارغ التحصیل در سالتحصیلی 97-96 به تفکیک دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت

 

2- دانشجویان دانشگاه

1-2- سری زمانی 11 ساله دانشجویان دانشگاه در سال های97-86

2-2- سری زمانی توزیع دانشجو به تفکیک دانشکده و مقطع در سال های 98-94

3-2- سری زمانی توزیع دانشجو به تفکیک دوره تحصیلی در سال های 98-94

4-2- دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و جنسیت

5-2- دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و بومی بودن

6-2- دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و دوره تحصیلی

7-2- دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده و مقطع

8-2- دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده، گروه و مقطع تحصیلی

9-2- دانشجویان ورودی 97 به تفکیک دانشکده و جنسیت

10-2- دانشجویان ورودی 97 به تفکیک گروه

 

3- اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

1-3- سری زمانی اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده

2-3- سری زمانی توزیع  اعضای هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی

3-3- توزیع اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده و مرتبه در 97

4-3- توزیع  اعضای هیات علمی به تفکیک گروه و مرتبه در 97

5-3- توزیع  اعضای هیات علمی به تفکیک مرتبه و سنوات خدمت، 97

6-3- سری زمانی توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی

7-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک نوع استخدام و مدرک تحصیلی، 97

8-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و حوزه فعالیت

9-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی به تفکیک وضعیت استخدامی و سنوات خدمت 97

10-3- توزیع اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی به تفکیک واحد مستقر در 97

11-3- توزیع  اعضای شرکتی به تفکیک واحد مستقر 97

 

4- پژوهش و فناوری

1-4- سری زمانی مقالات علمی پژوهشی معتبر

2-4- سری زمانی مقالات منتشره در سایر مجلات

3-4- سری زمانی مقالات منتشره در همایش های خارجی

4-4- سری زمانی مقالات منتشره در همایش های داخل

5-4- سری زمانی مقالات ISI

6-4- سری زمانی کتب منتشره

7-4- سری زمانی اختراعات انجام یافته

8-4- سری زمانی جوایز ملی تحقق یافته

9-4- سری زمانی فرصت مطالعاتی

10-4- سری زمانی همایش های ملی

11-4- سری زمانی پهنای باند اینترنت

12-4- تجهیزات اصلی آزمایشگاهی دانشگاه 97

13-4- شرکت های دانش بنیان

14-4- شرکت های در مرحله رشد

 

5- خدمات دانشجویی

1-5- سرو غذا در سال 1397

2-5- خدمات درمانی ارائه شده در سال 97

3-5- وام دانشجویی در سال 97

4-5- آمار استفاده از خدمات ورزشی در سال 97

 

6- خدمات اداری

1-6- آب شرب مصرفی دانشگاه در سال 97

2-6- برق مصرفی دانشگاه در سال 97

3-6- گاز مصرفی دانشگاه در سال 97

4-6- هزینه تلفن دانشگاه در سال 97

5-6- فضای سبز دانشگاه

6-6- خودروهای ملکی و استیجاری دانشگاه

 

7- فضاهای عمرانی دانشگاه

1-7- توزیع فضاهای کالبدی کل دانشگاه به تفکیک نوع کاربری

2-7- توزیع فضای اداری دانشگاه به تفکیک نوع کاربری

3-7- توزیع فضای آموزشی به تفکیک دانشکده و نوع کاربری

4-7- توزیع فضای خوابگاهی به تفکیک جنسیت و ظرفیت

5-7- توزیع فضای کارگاهی و آزمایشگاهی به تفکیک دانشکده و نوع کاربری

6-7- توزیع فضای کالبدی پژوهشی و فناوری به تفکیک نوع کاربری

7-7- توزیع فضای کالبدی رفاهی دانشگاه

8-7- توزیع فضای کالبدی سلف و مهمانسرا

9-7- توزیع فضای کالبدی کتابخانه و آمفی تئاتر

10-7- توزیع فضای کالبدی مسجد

11-7- توزیع فضای کالبدی ورزشی

12-7- سری زمانی فضاهای عمرانی دانشگاه

 

8- بودجه  دانشگاه

1-8- بودجه مصوب17 ساله دانشگاه

2-8- بودجه مصوب داخلی دانشگاه به تفکیک دانشکده ها و معاونتها در سال 97

3-8- بودجه مصوب داخلی به تفکیک منابع اعتباری و عناوین هزینه در سال 97

4-8- خلاصه بودجه بخشهای مختلف دانشگاه در سال 97

5-8- شاخص های هزینه تمام شده موضوعی در سال 97

6-8- شاخص های هزینه تمام شده روزانه در سال 97

 

9- دانشگاه های کشور

1-9- سری زمانی توزیع اعتبار و هیات علمی و دانشجو

2-9- اعتبار مصوب  طرح های مصوب سفارشی

3-9- توزیع دانشجویان و نسبت دانشجو به هیات علمی و کارکنان

4-9- توزیع سرانه مقالات داخلی و خارجی سال 96

 

10- دانشگاه های استان زنجان

1-10- توزیع دانشجویان دانشگاه علوم پایه به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

2-10- توزیع دانشجویان دانشگاه های آزاد استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

3-10- توزیع دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

4-10- توزیع دانشجویان علمی کاربردی استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

5-10- توزیع دانشجویان موسسات غیر انتفاعی استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

6-10- توزیع دانشجویان آموزشکده های فنی و حرفه ای استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

7-10- توزیع دانشجویان پردیس دانشگاه فرهنگیان استان به تفکیک دانشگاه، مقطع و سال ورود

بازدید امروز: 2