خانه :: اساتید :: اخبار

سامانه های معاونت

سامانه پیشنهادات و انتقادات دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/sepad

دریافت و ثبت آنلاین شکایات دانشجویان دانشگاه زنجان و دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان


سامانه نظارت دانشگاهی

http://planning.znu.ac.ir/site/login

این سامانه به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی طراحی شده است.


سامانه آموزشی کارکنان

http://planning.znu.ac.ir/site/login

ثبت نام در دوره های آموزشی کارکنان

بروزرسانی: 3-4-1394
آمار و اطلاعات

تعداد دانشجویان به تفکیک دانشکده ، مقطع تحصیلی و دوره در مهر ماه سال  1393

مقطع

دانشکده

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع مقاطع

جمع کل

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

روزانه

شبانه

علوم

0

0

792

436

512

121

150

18

1454

575

2029

علوم انسانی

80

32

1442

349

419

92

31

2

1972

475

2447

کشاورزی

0

0

766

336

375

89

120

10

1261

435

1696

فنی و مهندسی

0

0

1722

1211

435

144

87

8

2244

1363

3607

جمع کل

80

32

4722

2332

1741

446

388

38

6931

2848

9779

سهم دوره ها

0.82

0.33

48.3

23.8

17.8

4.6

4

0.39

70.87

29.12

100

 

 - تعداد دانشجویان مورد تایید وزارت علوم با آمار ارائه شده فوق دارای تفاوت است. وزارت علوم، آمارهای دانشجویی را قبول می کند که دانشجو فعال و در دوره سنوات مجاز تحصیلی باشد. معمولا تعداد دانشجویان اعلامی وزارت علوم حدود 8 درصد از آمار فوق پایین تر است. 8 درصد مذکور مجموع دانشجویان سنواتی دانشگاه است

تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده و مرتبه علمی (با احتساب قراردادهای مشاوره و طرح سربازی)

مقطع

دانشکده

مربی

آموزشیار

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

جمع

علوم

0

2

81

18

6

107

علوم انسانی

1

5

60

13

1

80

کشاورزی

0

2

63

14

2

81

فنی و مهندسی

0

27

74

10

0

111

پژوهشکده

0

1

2

0

0

3

جمع کل

1

37

280

55

9

382

 

توزيع کارکنان به تفکيک مدرك تحصيلي و وضعيت استخدامي

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع

رسمی

6

15

15

68

39

1

144

قراردادی

101

49

27

93

30

 

300

جمع

107

64

42

161

69

1

444

 

فضاهای کالبدی دانشگاه به تفکیک گروه های آموزشی (متر مربع)

   وضعیت

گروه آموزشی

موجود

در دست احداث

سرانه نسبت به دانشجوی روزانه

سرانه نسبت به کل دانشجویان

علوم پایه

12991

0

8.9

6.4

علوم انسانی

15294

0

7.8

6.3

کشاورزی

9400

2400

9.4

7.0

فنی و مهندسی

26421

5750

14.3

8.9

جمع

64106

8150

10.4

7.4

          
 
 

بازدید امروز: 2