خانه :: اساتید :: اخبار


مدرسه فرزانگان زنجان در رصدخانه
بازدید و رصد دانش آموزان مدرسه فرزانگان دوره متوسطه اول در رصدخانه دانشگاه

در مورخ 12 مرداد 1401 با هماهنگی قبلی تعداد 50 نفر از دانش آموزان مدرسه فرزانگان  زنجان (دوره اول متوسطه) از ساعت 20 الی 24 ضمن بازدید از رصدخانه و آشنایی با صور فلکی، با تلسکوپهای رصدخانه به رصد ماه و سیاره کیوان پرداختند
تعطیلی استخر در روز پنج شنبه از ساعت 12 الی 7 عصر
به دلیل برگزاری مسابقات بسیج استانعملیات کشاورزی دانشجویان دانشکده کشاورزی
-

صبح روز دوشنبه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۱ تلاش میدانی و مزعه ای تقریبا سه ماهه درس عملیات کشاورزی دانشجویان دانشکده کشاورزی با موفقیت خوبی به اتمام رسید.  پس از بازگشت پرشور و نشاط دانشجویی پساکرونایی و شروع آموزشهای عملی مزرعه ای بعد از همه گیری کرونا (از سال 1398) و وقفه طولانی در برگزاری آموزش های حضوری، خوشبختانه امسال این درس بصورت حضوری و با مشارکت فعال و پرتلاش دانشجویان برگزار گردید. روز دوشنبه دانشجویان و مسئولان محترم درس با تشریح اقدامات صورت گرفته و معرفی و نمایش محصولات به بار نشسته (شامل  ۱۰ محصول اصلی و ۱۰ محصول مزرعه نمایشی) به مناسبت پایان کار، از حضور و حمایت معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر مومنی، مدیران محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ریاست محترم دانشکده کشاورزی، معاون محترم آموزشی دانشکده کشاورزی، مدیر محترم مزرعه دانشکده، اساتید محترم مسئول درس عملیات کشاورزی و پرسنل خدوم مزرعه آموزشی و پژوهشی استقبال، پذیرایی و تشکر و قدردانی کردند.
 امیدواریم در سایه تلاش، همکاری و همدلی همه مسئولان محترم و دانشجویان شاهد ارتقای سطح کیفی آموزش، مهارت افزایی و تجربه اندوزی دانشجویان عزیز  دانشگاه باشیم.

 

 
اهدای کتاب به دانشکده علوم دانشگاه زنجان
اهدای 5000 عنوان کتاب به دانشگاه زنجان از طرف موسسه آموزش عالی صوفی رازی

 

بخ بهانه سال بین المللی علوم پایه و با پیگیریهای آقای دکتر علی بیات مدیر محترم گروه فیزیک و همکاری صمیمانه آقای حسین زینالی معاونت محترم اداری  مالی موسسه آموزش عالی صوفی رازی، تعداد 5000 عنوان کتاب از طرف موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان به دانشکده علوم ، دانشکده علوم انسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان اهدا گردید.

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر ثبوتی ریاست محترم موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی
تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از صبح روز شنبه 15 مرداد تا روز چهار شنبه 19 مرداد 1401

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

(نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد تهیه مواد اولیه وطبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه زنجان برای سال 1402- 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور آشپزخانه و رستوران از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/05/15 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع):185

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:2001003798000005

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/05/15 تا ساعت 18 روز چهار شنبه تاریخ 1401/05/19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 12 روز دوشنبه تاریخ 1401/05/31 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ20/000/000/000 ریال (دو میلیارد تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  متقاضیان، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا پایان  وقت اداریتاریخ1401/05/30 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره تغذیه 33052297

روابط عمومی دانشگاه زنجان
مناقصه ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه زنجان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از صبح روز شنبه 15 مرداد تا روز چهارشنبه 19 مرداد 1401

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه زنجان برای سال 1402- 1401 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته امور حمل و نقل از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 1401/05/15 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع):184

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:2001003798000004

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه تاریخ1401/05/15 تا ساعت 18روز چهارشنبه تاریخ1401/05/19 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت:تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها:ساعت 10روز دوشنبه تاریخ1401/05/31 دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ1/000/000/000 ریال(یکصد میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:مناقصه‌گر ،از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تاپایان وقت اداری مورخ 1401/05/30 به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر با

مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 - اداره خدمات و پشتیبانی 33052352

روابط عمومی دانشگاه زنجان
تعطیلی استخر دانشگاه از تاریخ 15 الی 17 مردادماه
تعطیلی استخر دانشگاه از تاریخ 15 الی 17 مردادماه (شنبه- یکشنبه- دوشنبه)اطلاعیه دریافت کارت استخر برای خانواده (به جای کارت پرسنلی)
ویژه همکاران دانشگاهی (کارکنان و اساتید)رسمی-پیمانی-شرکتی و همکاران بازنشسته

اطلاعیه : نحوه استفاده خانواده درجه یک همکاران دانشگاهی از استخر و همکاران محترم بازنشسته

به استحضار می رساند جهت استفاده خانواده همکاران دانشگاهی (کارکنان و اساتید) رسمی- پیمانی-قراردادی-شرکتی و بازنشستگان محترم از استخر دانشگاه ، خواهشمند است متقاضیان با در دست داشتن کارت شناسایی از فردا چهارشنبه در بازه زمانی 9 الی 11 به مدیریت تربیت بدنی (واحد کارشناسی خواهران) مراجعه نمایید.

توجه :

لطفا وجه نقد به همراه داشته باشید. 

برای هر یک از همکاران که متقاضی استفاده از استخر برای خانواده می باشند مقرر به تحویل  2 کارت 10 جلسه ای به نرخ مصوب بصورت ماهانه (کارکنان 8000 تومان و اساتید 12000تومان ) گردید.

(تذکر : نحوه استفاده همکاران از استخر کماکان با کارت پرسنلی خودشان می باشد و این کارت ها مختص خانواده درجه یک می باشد)

همکاران محترم بازنشسته (با توجه به عدم داشتن کارت پرسنلی) می توانند 2 عدد کارت 10 جلسه ای برای استفاده خود و یا فرد درجه یک دریافت نمایند.

زمان انقضای کارت های سری اول تا آبان ماه میباشد. (در صورت عدم استفاده کارت ها باطل خواهد شد و هزینه عودت نمی گردد)

کودکان زیر پنج سال جهت رعایت بهداشت اجازه حضور در استخر ندارند.

در ساعات غیر از کلاس های آموزشی استفاده از تخته شنا و سایر لوازم کمکی برای ایمنی سایرین ممنوع می باشد.

شماره تلفن مدیریت تربیت بدنی : 02433052324

 

 
اردوی ورزشی فرهنگی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه زنجان در رصدخانه
بازدید اردوی ورزشی فرهنگی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه زنجان از رصدخانه

روز یکشنبه مورخ دوم مرداد ماه 1401 همزمان با دومین روز برگزاری اردوی ورزشی فرهنگی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه زنجان، این عزیزان به تعداد حدود 50 نفر با هماهنگی واحد محترم امور رفاهی  و همکاری آقای دکتر دستجردی از ساعت 12 الی 13/30 دررصدخانه دانشگاه حاضر شده و علاوه بر بازدید از تجهیزات و قسمتهای مختلف رصدخانه با استفاده از یک دستگاه تلسکوپ 8 اینچ دابسونی و به کمک فیلتر مایلار به رصد خورشید و لکه های خورشیدی پرداختند.

نعدادی از عکس های این برنامه را در ادامه می بینید:

 

اضافه می نماید اردوی ورزشی فرهنگی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه زنجان به مدت دو هفته و به همت همکاران واحد امور رفاهی داشگاه زنجان در حال برگزاری است.

با تشکر ازعزیزانی که در این برنامه رصدی ما را یاری نمودند: آقای علی اکبر خدایی، آقای داود مهدوی، خانم نظری، آقای دکتر دستجردی،  آقای محمدرضا صیدی و آقای علی سلامی

 

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک

باعنـوان اندازه‌گیری عمق اختفاء سیارات فراخورشیدی با آنالیز منحنی فازی

عنـوان: اندازه‌گیری عمق اختفاء سیارات فراخورشیدی با آنالیز منحنی فازی

 

ارائه كننده : محمد افتخار               دانشجوي رشته: فیزیک             گرایش:  فیزیک نجومی

استاد راهنمای اول: دکتر یوسفعلی عابدینی 

استاد راهنمای دوم: دکتر محمودرضا عشاق

مكان: سالن علوم           تاريخ : ۱۳ مرداد ۱۴۰۱     روز: پنجشنبه                 ساعت: ۱۲:۰۰  

 
جلسه ستاد استانی برای سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه
اولین جلسه ستاد استانی برای سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد

 

اولین جلسه ستاد استانی برای سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه به میزبانی دانشگاه زنجان در سالن شهید شهریاری برگزار شد.

این نشست با عنایت به نام گذاری سال 2022 به عنوان سال بین المللی بزرگداشت علوم پایه از سوی سازمان جهانی یونسکو و با توجه به نظر مقام معظم رهبری به "حرکت پیش دستانه در علوم پایه" و همچنین تاکید مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر جهاد مستمر علمی با هدف کسب علمی و فناوری با تاکید بر توسعه علوم پایه با دعوت از مسئولین استانی برگزار گردید تا تشریک مساعی درخصوص این مهم صورت پذیرد.

در این جلسه پس از اظهار نظر و طرح مواردی از سوی حاضرین، آیت اله خاتمی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه باید در جامعه هدف (اجتماع، اولیا، دانش آموزان) نسبت به این موضوع توجیه شوند فرمود: عیب و ایرادات گفته شد باید راه حل کاربردی ارائه گردد.

امام جمعه زنجان با اشاره به مسأله محور بودن و احصا مسائل و مشکلات و حل یکی دو مورد از آن، برنامه ریزی برای مرتفع عنوان مشکلات استان با بهره مندی از توان و پتانسیل خود را خواستار شد.
کسب 3 مدال برنز و 1 مدال نقره در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر
در رشته های بدمینتون و تکواندو

در پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تبریز ، تیم بدمینتون دانشگاه توانست در بخش دوبل مدال برنز این دوره از مسابقات را از آن خود نماید. در ادامه نماینده گان دانشگاه در مسابقات تکواندو توانستند مدال نقره و برنز را از آن خود نماید .

اسامی تیم بدمینتون:

علی حسین خانی(برنز)، محسن معصومی (برنز)، امیرحسین معبودی، سینا کاظمی، کیوان ثبوتی و رامتین مکملی ، با مربیگری جناب آقای شهرام عربی 

تیم تکواندو: ابوالفضل تمجیدی(نقره) و ابوالفضل طالبی (برنز) با مربیگری جناب آقای علی پیری
فرا رسیدن ایام شهادت سید و سالار شهیدان تسلیت باد
فرا رسیدن ایام محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام تسلیت بادبرگزاری زیارت پر فیض عاشورا
در دهه اول محرم

السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين (ع)

بمناسبت فرارسيدن ايام سوگواري و عزاداري سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) مراسم پرفيض زيارت عاشورا طبق سنوات گذشته در دهه اول ماه محرم از روز شنبه مورخ 1401/5/8 ازساعت7:30 لغايت 8:15 در مسجد باقرالعلوم (ع) دانشگاه برگزار خواهد شد.

بنابراين از كليه همكاران،اساتيد و دانشجويان گرامي براي حضور در اين مراسم معنوی دعوت بعمل مي آيد.

همكاران بزرگواري كه تمايل به اهداء نذري و یا احسان جهت پذيرايي صبحانه از شركت كنندگان محترم و عزاداران گرامی دراین مراسم را دارند 

لطفا با آقای محبعلی حسني امور ایثارگران شماره تلفن 33052232 هماهنگي نمايند.

پيشاپيش از كليه همكاران و عزاداران حسيني التماس دعا داريم.

اجرتان با حضرت اباعبدالله الحسين (ع)

امور شاهد و ايثارگران و بسيج كاركنان دانشگاه زنجان