خانه :: اساتید :: اخبار
هماهنگی انجام آزمون


به اطلاع متقاضیان انجام آنالیزهای آزمایشگاهی می‌رساند فرآیندهای پذیرش نمونه، تحویل فرم آنالیز، فیش واریزی، فرم استفاده از پژوهانه و سایر هماهنگی‌های مربوط در محل آزمایشگاه مرکزی از درب مابین دانشکده‌های علوم و فنی صورت می‌پذیرد. شایان ذکر است فرآیندهای مذکور فقط در ساعات 9 الی 12 روزهای شنبه تا چهارشنبه توسط مسئول محترم پذیرش آزمایشگاه سرکارخانم مهاجر صورت خواهد گرفت.

شماره تماس مسئول پدیرش آزمایشگاه: 7317 802 0930

آدرس پست الکترونیک: shiva.m@znu.ac.ir