خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن معاونت فرهنگی و اجتماعی    
آدرس پستی: کیلومتر 5 جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی، معاونت فرهنگی-اجتماعی، کد پستی: 38791-45371
نمابر: 32283076    
معاون فرهنگی و اجتماعی

اسلامی - داود
2412
مسئول دفتر معاونت

مهدوی - داود
2412
عامل مالی معاونت

محمدی - لیلا
2841
مدیر فرهنگی

افشاری - رباب
2781
کارشناس کانون های فرهنگی و اجتماعی

قربانی - فاطمه
2773
مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

بیات - علی
2844
کارشناس انجمن های علمی و دانشجویی

سلیمانی - اصغر
2845
کارشناس نشریات دانشجویی

عبدی - فاطمه
2471
کارشناس امور فرهنگی

قاسمی - مشهود
2557
کارشناس فعالیتهای دینی و اردوها

حیدری - احمد
2401
کارشناس سیاسی و تشکل ها

حیدری - احمد
2401
کارشناس امور فرهنگی

موسوی - سیدمحسن
2327
کارشناس امور فرهنگی

-
2327