خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

انجمن حامیان دانشگاه زنجان در تاریخ 90/8/20 با اهداف ذیل تشکیل شد:
- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی(( الباقیات و صالحات)) در جامعه و بهره گیری در جهت ساخت خوابگاه، کتابخانه، آزمایشگاه، سالن های ورزشی، کلاس‏ های درسی و تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها
- نظارت بر حسن انجام منویات و اهداف خیرین در طول حیات خیر و بعد از آن
- ایجاد زمینه های مناسب حمایتی (اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) جهت تداوم امور خیریه
-قبول اعانات و کمک های نقدی و غیرنقدی از اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی و دولتی و کمک به سایر مؤسسات خیریه
کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، طبق اساسنامه صورت می گیرد.

آمار سایت

بازديد امروز: 6
بازديد ديروز: 6
بازديد کل: 55505
بروزرسانی: 30-7-1396
فعاليت های صندوق خيريه موعود

حمايتهاي مالي همكاران دانشگاهي

سال

تعداد حامی

مبلغ پرداختی  ماهيانه

مبلغ پرداختي ساليانه

تعداد  دانشجویان/ت.پ

83

61 نفر

1/258/500 ریال

15/102/000 ريال

65 نفر

84

97 نفر

4/051/000 ریال

48/612/000 ريال

90 نفر

85

146 نفر

5/767/000 ریال

69/204/000 ريال

130 نفر

86

154 نفر

6/712/000 ریال

80/544/000 ريال

135 نفر

87

151 نفر

6/767/000 ریال

81/204/000 ريال

145 نفر

88

155 نفر

7/007/000 ریال

84/084/000 ريال

152 نفر

89

161 نفر

8/432/000 ریال

101/184/000 ريال

160 نفر

90

225 نفر

15/930/000 ریال

191/160/000 ريال

   230 نفر

91

214 نفر

15/045/000 ريال

180/540/000 ريال

285 نفر

92

218 نفر

17/425/000 ريال

209/100/000 ريال

432 نفر

93

233 نفر

22/435/000 ريال

269/220/000 ريال

460 نفر

94

237 نفر

23/550/000 ريال

282/600/000 ريال

475 نفر

95

237 نفر

23/550/000 ريال

282/600/000 ريال

485 نفر

جدول كمك مالي ماهيانه همكاران دانشگاهي به تفكيك حوزه هاي مختلف تا پايان سال 1395

رديف

نام حوزه

تعداد همكار  خيّر

مبلغ كمكي ماهيانه

1

دانشكده علوم انساني

27 نفر

5/930/000  ريال

2

دانشكده علوم پايه

32 نفر

4/445/000  ريال

3

دانشكده فني و مهندسي

31 نفر

3/895/000 ريال

4

دانشكده كشاورزي

32 نفر

2/970/000  ريال

5

حوزه دانشجويي

30 نفر

2/135/000  ريال

6

حوزه رياست

8 نفر

980/000  ريال

7

حوزه اداري و مالي

25 نفر

930/000  ريال

8

حوزه فرهنگي و اجتماعي

8 نفر

630/000  ريال

9

حوزه آموزشي

10 نفر

505/000  ريال

10

واحد حراست

15 نفر

490/000  ريال

11

بازنشستگان

8 نفر

360/000  ريال

12

حوزه پژوهشي

11 نفر

280/000  ريال

جمع

237 نفر

23/550/000 ريال

 

 

جدول تعداد دانشجويان تحت پوشش صندوق خيريه به تفكيك دانشكده‌ها  تا پايان سال 1394

رديف

نام دانشكده

تعداد دانشجويان تحت پوشش در مقطع

جمع

كارداني

كارشناسي

كارشناسي‌ارشد

دكتري

1

دانشكده علوم انساني

4 نفر

197 نفر

50 نفر

4 نفر

255 نفر

2

دانشكده كشاورزي

--

66 نفر

21 نفر

2 نفر

89 نفر

3

دانشكده فني و مهندسي

--

65 نفر

3 نفر

0

68 نفر

4

دانشكده علوم پايه

--

54 نفر

17 نفر

2 نفر

73 نفر

جمع كل

4 نفر

382 نفر

91 نفر

8 نفر

485 نفر

 

 

  • دركناركمك مالي همكاران دانشگاهي ، بنياد نيكو كاري‌جميلي نيز حمايت قابل توجهي به دانشجويان نيازمند اين دانشگاه نموده است كه به شرح‌ذيل‌مي‌باشد.

حمايتهاي مالي  بنیاد نیکو کاري جمیلی از زمان تأسيس

سال

تعدادافراد تحت پوشش

مبلغ پرداختی ماهيانه براي هر دانشجو          

مبلغ پرداختی ساليانه   براي هر دانشجو              

مبلغ پرداختی ساليانه   بنیاد نیکو کاري جمیلی

86

14 نفر

500/000ریال

6/000/000 ريال

84/000/000 ريال

87

23 نفر

500/000ریال

6/000/000 ريال

138/000/000 ريال

88

28 نفر

500/000ریال

6/000/000 ريال

168/000/000 ريال

89

50 نفر

500/000ریال

6/000/000 ريال

300/000/000 ريال

90

50 نفر

500/000ریال

6/000/000 ريال

300/000/000 ريال

91

120 نفر

700/000 ريال

8/400/000 ريال

1/008/000/000ريال

علاوه بر حمايت مالي سالانه به دانشجويان نيازمند ، در دي ماه سال 1391  جناب‌‌آقاي حاج ابراهيم جميلي (رئيس هيأت امناي اين بنياد) مبلغ 680/000/000ريال جهت تجهيز خوابگاه دانشجويي كمك نمودند

680/000/000 ريال

جمع سال 91

1/688/000/000ريال

92

1 نفر      كارداني

800/000 ريال

9/600/000 ريال

9/600/000 ريال

94 نفر  كارشناسي

1/000/000ريال

12/000/000 ريال

1/128/000/000 ريال

23 نفركارشناسي‌ارشد

1/200/000 ريال

14/400/000 ريال

331/200/000 ريال

2 نفر        دكتري

1/500/000 ريال

18/000/000 ريال

36/000/000 ريال

جمع سال 92

1/504/800/000 ريال

93

79 نفر  كارشناسي

1/000/000 ريال

12/000/000 ريال

948/000/000 ريال

37 نفركارشناسي‌ارشد

1/200/000 ريال

14/400/000 ريال

532/000/000 ريال

4 نفر        دكتري

1/500/000 ريال

18/000/000 ريال

72/000/000 ريال

كمك به يايان نامه دانشجويي 2 مورد (دكترا و كارشناسي ارشد )

48/000/000 ريال

جمع سال 93

1/600/000/000ريال

94

70 نفر  كارشناسي

1/000/000 ريال

12/000/000 ريال

840/000/000 ريال

41 نفركارشناسي‌ارشد

1/200/000 ريال

14/400/000 ريال

590/400/000 ريال

9 نفر        دكتري

1/500/000 ريال

18/000/000 ريال

162/000/000 ريال

كمك جهيزيه يك مورد (كارشناسي ارشد )

22/000/000 ريال

جمع سال 94

1/614/400/000 ريال

جمع كل

7/397/200/000 ريال

بازدید امروز: 2