خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22279   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani

سعيده سوادكوهي، مسعود ارغوانی، سید نجم الدین  مرتضوی
اثر سیلیکون بر تحمل به شوری چمن پوآ پراتنسیس (Poa pratensis L)
Effects of silicon on Salinity Tolerance of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L)
چکيده


علیرغم غیرضروری بودن سیلیکون برای رشد اکثر گیاهان، مطالعات جدید نشان داده است که این عنصر نقش بسیار مهمی در مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور برای بررسی اثر سیلیکون آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام لا تصادفی ،)Poa pratensis .L( بر تحمل به شوری چمن پوآ پراتنسیس 4 و / در 4 تکرار در شرایط گلخانه بصورت هیدروپونیک اجرا شد. فاکتور اول شامل سه سطح سیلیکاتسدیم )صفر، 75 1/5 میلی مولار( و فاکتور دوم شامل سه سطح کلرید سدیم )صفر، 44 و 14 میلی مولار( در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد کاربرد سیلیکون تاثیر معنیداری بر میزان پتاسیم نداشت ولی باعث کاهش میزان سدیم و افزایش نسبت پتاسیم به سدیم در سطوح بالای شوری شد. همچنین کیفیت ظاهری چمن با کاربرد سیلیکون بهبود یافت.