خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23482   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, علوم باغبانی،گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی , 1388-1383
عنوان رساله : مطالعه فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی چمنهای لولیوم پرنه و پوآ پراتنسیس، تحت تاثیر کاربرد ترینگزاپک اتیل ، مدیریت سربرداری و منبع نیتروژن در شرایط تنش شوری
زمینه رساله : مدیریت چمن
استاد راهنما : دکتر محسن کافی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, علوم باغبانی،گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی , 1382-1380
عنوان پایان نامه : بررسی و شناسایی بهترین روش ترمیم چمن های ورزشی از طریق Sod در شرایط اگرواکولوژیک مناطق مرکزی ایران
زمینه پایان نامه : مدیریت چمن
استاد راهنما : دكترمحسن کافی

کارشناسی : فردوسی مشهد, ایران, علوم باغبانی , 1380-1376