خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23239   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تنشهای گیاهی2. گیاه شناسی3. طراحی کاشت گیاهان زینتی4. 5. اصول باغبانی6. درختان و درختچه های زینتی7. گلکاری8. مدیریت فضای سبز9. مدیریت چمن