خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23533   بروزرسانی: 04-08-1398

Masoud Arghavani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  اذر گرایلومیترا اعلائیسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
The effect of Bacillus subtilis and Bacillus velezensis bacteria on tolerance to salinity stress in orange marigold (Tagetes erecta L.
تاثیر باکتری‌های باسیلوس سابتیلیس و باسیلوس ولزنسیس بر تحمل به تنش شوری گل جعفری رقم نارنجی (Tagetes erecta L.)
پژوهش های تولید گیاهی شماره 31 (1403/01/31صفحات 189-211 
  علمی-پژوهشی
Scopus
42.  مریم اطهاریمسعود ارغوانیعلی سلیمانیمیترا اعلائیپگاه صیاد امینسمیه اسماعیلی
Study on physiological and morphological traits of purple shamrock (Oxalis triangularis A. St.-Hil. ) as affected by humic acid under salinity stress
مطالعه تاثیر هیومیک اسید بر ویژگی های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی شبدر زینتی (.Oxalis triangularis A. St.-Hil)
Acta Agriculturae Slovenica Issue 1 (2024-03-29PP. 1-11 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Enhancing mineral uptake and antioxidant enzymes activity of kiwifruit via foliar application of brown macroalga extract
افزایش جذب مواد معدنی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کیوی از طریق محلول پاشی عصاره جلبک قهوه ای
journal of horticulture and postharvest research Issue 7(1) (2024-02-18PP. 15-30 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
40.  حمید سلیمانیمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
Effect of Calcium and Silver Nanoparticles on Morphophysiological Characteristics of Cut Rose Flower
تأثیر نانو ذرات کلسیم و نقره بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده رز
علوم باغبانی شماره 3 (1402/09/01صفحات 857-871 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  افسانه هوشمندمیترا اعلائیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
Effect of Spirulina and Brown Algae and Lead Levels on some Morphophysiological Characteristics of Ornamental Cabbage
اثرجلبکهای اسپیرولینا و قهوه ای و سطوح سرب بر برخی شاخصهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه کلم زینتی
علوم باغبانی شماره 1 (1402/02/05صفحات 245-259 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
38.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Effect of Preharvest Application of NaHS on Increasing Storage Life and Maintaining Post-harvest Quality of Kiwi Fruit (Actinidia deliciosa L. 'Hayward')
تأثیر محلول‌پاشی قبل‌از‌برداشت سولفید هیدروژن سدیم بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد
علوم باغبانی ایران شماره 54(1) (1402/01/03صفحات 85-104 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Improvement of Postharvest Traits of Kiwi Fruit (Actinidia deliciosa L. cv. Hayward) by Seaweed (Ascophyllum nodosum) Application
بهبود خصوصیات پس ازبرداشت میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ با کاربرد قبل ازبرداشت جلبک قهوه ای (Ascophyllum nodosum)
علوم باغبانی شماره 36(4) (1401/11/11صفحات 885-901 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
36.  محسن قربانیسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانی
Morphophysiologycal evaluation of gold moss stonecrop (Sedum acre L.) under salicylic acid treatment in water deficit
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی گیاه سدم یا خزه طلا (Sedum acre L) تحت تیمار سالیسیلیک اسید در شرایط کمبود آب
Clinical Cancer Investigation Journal Issue 11(1) (2022-11-28PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
Delaying postharvest senescence and improving antioxidant capacity of kiwifruits cv. Hayward by preharvest selenium application
تأخیر در پیری پس از برداشت و بهبود ظرفیت آنتی اکسیدانی کیوی رقم هایوارد با کاربرد قبل از برداشت سلنیوم
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 46 (2022-10-03PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  محمد صفری چالابهمسعود ارغوانیعزیزالله خیریمنصور قربان پور
Sodium Nitroprusside-Induced Changes in Physiological Traits and Essential Oil Ingredients in Vetiver Grass (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) Under Water Deficit Stress
تغییرات ناشی از سدیم نیتروپروساید در صفات فیزیولوژیکی و ترکیبات اسانس در علف وتیور (Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty) تحت استرس کمبود آب
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION Issue 41 (2022-08-02PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  فاطمه بنی اسدیمسعود ارغوانیوحیدرضا صفاریمهدی منصوری
Multivariate analysis of morpho‑physiological traits in Amaranthus tricolor as affected by nitric oxide and cadmium stress
آنالیز چندمتغیره صفات مورفوفیزیولوژیکی Amaranthus tricolor تحت تاثیر نیتریک اکساید و تنش کادمیوم
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue 29 (2022-03-21PP. 49092-49104 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  فاطمه مرادیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
The effect of growth-promoting bacteria on some morphologic and physiological traits of Celtis caucasica Willd. under lead stress
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر برخی صفات کمی و فیریولوژیک داغداغان (.Celtis caucasian Wild) تحت تنش سرب
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 29 (1400/11/16صفحات 377-390 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  ثریا مددخانیعزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحسن ثانی خانیزینب محکمی
Effects of elicitors on some morphological and phytochemical traits of Dracocephalum moldavica L. under low irrigation stress
تأثیر محرک های زیستی بر برخی از ویژگی های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش کم آبیاری
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 37-6 (1400/11/04صفحات 1022-1039 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  فاطمه بنی اسدیمسعود ارغوانیوحیدرضا صفاریمهدی منصوری
Effects of exogenous nitric oxide on cadmium toxicity by studying some of morphophysiological ‎and biochemical characteristics of cock's comb (Celosia argentea var. plumosa)
تأثیر نیتریک اکسید بر سمیت کادمیم با مطالعه برخی از صفات مرفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاج خروس (Celosia argentea var. plumosa)
علوم باغبانی ایران شماره (3)52 (1400/09/30صفحات 743-754 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  میترا اعلائیزهرا کرمی زرندیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
The Study of effects of spermine under salinity stress on morphophysiological characteristics of Catharanthus roseus L
مطالعه اثر اسپرمین در شرایط تنش شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه پروانش
علوم باغبانی ایران شماره 52-3 (1400/09/30صفحات 553-564 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  عزیزالله خیریفرشاد برخوری مهنیعلی سلیمانیمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Study of some Morphophysiological Characteristics in Endemic Population of Nigella sativa under Water Deficits Stress in Zanjan Climate Conditions
مطالعه برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی تودههای بومی سیاهدانه تحت تنش کمآبی در شرایط آب و هوایی زنجان
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 3 (1400/08/01صفحات 213-226 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  سیدهاشم مرتضویمسعود ارغوانیمعظم حسن پور اصیلعزیزالله خیری
Effect of polyamines on morphophysiological characteristics of Dutch iris (Iris hollandica 'Blue Magic') cut flower
اثر پلی‌آمین‌ها بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه‌بریدنی زنبق (Iris hollandica 'Blue Magic')
علوم باغبانی ایران شماره (2)52 (1400/06/22صفحات 269-280 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
26.  عزیزالله خیریفاطمه هادی اسکی کندمسعود ارغوانیالهام جعفر پور
Morphological Traits and Essential Oils Components of Satureja Sahendica from Bostanabad Natural Habitats
بررسی صفات مورفولوژیکی و ترکیبات اسانسی مرزه سهندی (Satureja sahendica) رویشگاه های طبیعی بستان آباد
فنآوری تولیدات گیاهی شماره 2 (1399/10/25صفحات 41-52 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  بیتا دیانتیمسعود ارغوانیعزیزالله خیریستاره امانی فر
Effect of mycorrhizal fungi on morphophysiologycal traits of Teucrium chamaedrys L. under salt stress conditions
اثر قارچ مایکوریزا بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی Teucrium chamaedrys L. در شرایط تنش شوری
علوم باغبانی ایران شماره 51-3 (1399/09/28صفحات 621-632 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
The effect of salicylic acid, glycine betaine and gamma amino butyric acid foliar spray on Carla antioxidant activity under water deficit stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی
اکوفیزیولوژی گیاهی شماره 12-40 (1399/01/25صفحات 140-151 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Effect of salicylic acid, glycine betaine and gamma amino butyric acid as foliar application on physiological indices of bitter melon (Momordica charantia L.) under water deficit Stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین‌بتائین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 8-33 (1398/10/30صفحات 359-371 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  سعید پرچیانلوعزیزالله خیریمسعود ارغوانی
Effect of biofertilizers on the qualitative and quantitative characteristics of medicinal plant of the Physalis alkekengi L.
اثر کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L)
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 29 (1398/02/10صفحات 273-286 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
21.  افسون رضایی علولوعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
Effect of Salicylic Acid and Glycine Betaine Foliar Application on Morpho-Physiological Characteristics of Carla (Momordica charantia L.) under Water Deficit Stress
اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و گلایسین بتائین بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی کارلا (Momordica charantia L.) تحت تنش کم‌آبی
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 29 (1398/02/01صفحات 223-235 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
Effects of Sodium Nitroprusside and Salicylic Acid on Morphophysiological Characteristics of Common Bermuda Grass under Water Deficit Stress
اثرهای کاربرد سدیم نیتروپروساید و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیکی چایر معمولی در شرایط تنش کم‌آبی
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره (1)19 (1397/09/19صفحات 63-74 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  سعید پرچیانلوعزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحمداسماعیل امیری
The Effects of Nitroxin and Biosoulfur Biofetilizers on Morphological and Phytochemical Traits of Winter Cherry (Physalis alkekengi)
اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده
دانش کشاورزی و تولید پایدار - دانشگاه تبریز شماره 4 (1396/10/24صفحات 39-49 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  رقیه مولایی قواقیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
Effect of different irrigation regimes and salicylic acid on morphophysiological characters of Calendula officinalis L. under zanjan climate conditions
اثر رژیم های مختلف آبیاری و اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط اقلیمی زنجان
علوم باغبانی ایران شماره 4 (1396/10/07صفحات 965-975 

17.  مسعود ارغوانیسعیده سوادکوهیسید نجم الدین مرتضوی
Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Salicylic Acid
تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس تحت ناثیر سالیسیلیک اسید
Journal Of Ornamental Plants Issue (4)7 (2017-12-15PP. 237-245 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  محمد صفری چالابهمسعود ارغوانیعزیزالله خیری
Effect of salicylic acid on morphological and physiological characteristics of vetiver grass under water deficit stress conditions
اثر سالیسیلیک اسید بر ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی وتیورگرس تحت شرایط تنش کم آبی
به زراعی کشاورزی شماره (3)19 (1396/09/16صفحات 591-603 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
Morphophysiologycal evaluation of Bermuda grass under salicylic acid treatment in water deficit conditions
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم آبی
علوم باغبانی ایران شماره 48 (1396/07/01صفحات 431-442 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  رضا محمدیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
Sodium nitroprusside effect on drought tolerance of perennial ryegrass in germination and early seedling growth stage
اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه دانهال
به زراعی کشاورزی شماره (2)19 (1396/06/25صفحات 335-346 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
Morphological, biochemical and physiological study of Bermuda grass as affected by sodium nitroprosside under water deficit stress
مطالعه ویژگی های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی
به زراعی کشاورزی شماره (2)19 (1396/06/25صفحات 417-430 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  مسعود ارغوانیسعیده سوادکوهیسید نجم الدین مرتضوی
Silicon application effect on salinity tolerance of Kentucky bluegrass
اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس
به زراعی کشاورزی شماره (1)19 (1396/03/15صفحات 133-145 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مسعود ارغوانیافسانه زعیم زادهسعیده سوادکوهیلیلا سمیعی
Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Nitrogen Fertilization
اثر تغذیه نیتروژن بر تحمل به شوری چمن فریژ
Journal of Agricultural Science and Technology Issue 19 (2017-01-01PP. 173-183 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  مسعود ارغوانیعزیزالله خیریسعیده سوادکوهیسهیلا طاهری اردلی
Growth and Phytochemical Content of Cynodon dactylon (L.) Pers. as Affected by Trinexapac-ethyl and Paclobutrazol
اثر ترینگزاپک اتیل و پاکلوبوترازول بر رشد و محتوای فیتوشیمیایی چمن آفریقایی
journal of medicinal plants and by-products شماره 5(1) (1395/07/09صفحات 7-13 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  سیده مهسا حسینیمحسن کافیمسعود ارغوانی
Effect of Salicylic acid on Physiological and Morphological Characteristics of Lolium perenne cv. “Numan” under drought stress
تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن لولیوم (Lolium perenne cv. “Numan”) تحت تنش خشکی
علوم باغبانی ایران شماره 47(2) (1395/06/30صفحات 167-176 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  عزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحبت خستو
Effects of organic fertilizers application on morphophysiological characteristics of calendula (Calendula officinalis L.)
تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 31(6) (1394/12/19صفحات 1047-1057 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  سیده مهسا حسینیمحسن کافیمسعود ارغوانی
The effect of Salicylic acid on physiological characteristics of Lolium grass (Lolium perenne cv. “Numan”) under drought stress
اثر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیک چمن لولیوم (lolium perenne cv. Numan) تحت شرایط تنش خشکی
International journal of Agronomy and Agricultural Research Issue 7 (2015-07-09PP. 7-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مسعود ارغوانیمحسن کافیمصباح بابالارروح انگیز نادری Hoque Md. AnamulMurata Yoshiyok
Improvement of Salt Tolerance in Kentucky Bluegrass by Trinexapac-ethyl
افزایش مقاومت به شوری چمن کنتاکی بلوگراس بوسیله ترینگزاپک اتیل
HORTSCIENCE Issue 47(8) (2012-08-15PP. 1163-1170 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  مسعود ارغوانیمحسن کافیمصباح بابالارروح انگیز نادری
Effects of ammonium: nitrate ratio on salinity tolerance in two lawn genera
اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر تحمل به شوری در دو جنس چمن
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 10(1) (1388/01/26صفحات 11-28 

4.  سلطانی فروزندهعبدالکریم کاشیمسعود ارغوانی
Effect of magnetic field on Asparagus officinalis L. seed germination and seedling growth
اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال مارچوبه
SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 34 (2006-07-15PP. 371-375 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مسعود ارغوانیمحسن کافیخلیقی احمدروح انگیز نادری
The effect of various culture media and netting on some sod quality traits
اثر بستر و شبکه‌های مختلف کاشت بر برخی از صفات کیفی چمن‌ قطعه ای
مجله علوم کشاورزی ایران شماره 37 (6) (1384/06/23صفحات 1023-1029 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  خلیقی احمدمحسن کافیسعید سماواتمسعود ارغوانی
Investigation of peat moss substituting with palm tree celluloid wastes for growing aflaonema (Aglaonema Commutatum cv. Silver queen)
بررسی امکان بهره‌گیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (Aglaonema commutatum Cv. Silver Queen)
مجله علوم کشاورزی ایران شماره 36(2) (1383/07/08صفحات 503-510 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  محسن کافیمسعود ارغوانیخلیقی احمدروح انگیز نادری
The effect of culture media and sod netting materials on seed germination rate, shoot density and amount of weeds in sod production
اثر نوع بستر و شبکه‌های کاشت روی سرعت تندش بذر،تراکم چمن ومیزان علف هرز در تولید چمن فرش
علوم و فنون باغبانی ایران- انجمن باغبانی ایران شماره 5(1) (1383/03/20صفحات 47-58 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 35. مهشید غفوریفرهنگ رضوی یاریجان علیامسعود ارغوانیابراهیم عابدی قشلاقی
تأثیر محلولپاشی سولفید هیدروژن سدیم (NaHS) بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی کیوی فروت رقم هایوارد
Effect of Pre-Harvest Application of NaHS on on Antioxidant Activity Enzymes of Kiwi Fruit (Actinidia deliciosa L. cv. Hayward)
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی, گرگان, 1402/06/27 - 1402/06/30
بین‌المللی 34. محسن قربانیسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانی
مطالعه پاسخ های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی سدوم آکر تحت تنش کم آبی و تیمار اسید سالیسیلیک
Studying the morphological, biochemical and physiological responses of Sedum acre under water stress and acid salicylic treatment
- دانشگاه شیراز, شیراز, 2022-09-13 - 2022-09-15
بین‌المللی 33. محسن قربانیسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانی
تاثیر تنش خشکی بر ظرفیت پاداکسندگی، نشت یونی و پرولین در گیاه پوششی سدوم آکر
Effect of drought stress on antioxidant capacity, ion leakage and proline in Sedum acre cover plant
- دانشگاه شیراز, شیراز, 2022-09-13 - 2022-09-15
ملی معتبر 32. مائده فتح الهی پرشهمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی چمن شبدری تحت تاثیر کاربرد سیلیس در شرایط تنش شوری
Morphophysiologycal evaluation of Dichondra as affected by silicon treatment under salinity stress conditions
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولی عصر, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 31. حکیمه بیگدلومسعود ارغوانیاکبر حسنیعزیزالله خیری
اثر اسید هیومیک، اسید فولویک و عصاره جلبک دریایی بر تحمل به شوری گل همیشه بهار
Effect of humic acid, fulvic acid, and seaweed extracts on salinity tolerance of common marigold
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه ولی عصر , رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
ملی معتبر 30. فاطمه مرادیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیفهیمه صالحی
اثر باکتری باسیلوس سوبتیلیس بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه داغداغان در شرایط آلودگی سرب
The effect of Bacillus subtilis on morphophysiological traits of Hackberry (Celtis australis) to contaminated by lead
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 1400/06/14 - 1400/06/17
بین‌المللی 29. سمیه قربان زادهعزیزالله خیریمحسن ثانی خانیمسعود ارغوانی
اثر تیمار گلایسین بتائین و پلی آمین بر روی رنگیزه های فتوسنتزی و برخی صفات گیاه دارویی تحت تنش کم آبی گل مغربی (Oenothera biennis L.)
Effect of putrescine and glycine betaine on photosynthetic pigments and some indices of evening primrose (Oenothera biennis L.) under water deficit stress
- انجمن علمی گیاهان دارویی کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مشهد, 2019-03-13 - 2019-03-13
بین‌المللی 28. زهرا کرمی زرندیمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
تاثیر اسپرمین و اسپرمدین بر شاخص های رشدی گل پروانش در شرایط اقلیمی زنجان
Effect of spermine and spermidine on growth indices of Periwinkle plant (Catharanthus roseus L.) in Zanjan climate
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 27. میترا اعلائیرقیه مولایی قواقیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
اثر تنش آبی دراز مدت و اسید سالیسیلیک بر رشد و ظرفیت فیزیولوژیکی توده های همیشه بهار ایرانی
Effects of prolonged water stress and salicylic acid treatments on growth and physiological properties of iranian populations of Calendula officinalis
International Horticultural congress (IHC) دانشگاه تربیت مدرس, 2017-09-04 - 2017-09-07
ملی معتبر 26. مائده فتح الهی پرشهمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضویمیترا اعلائی
اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید بر تحمل به شوری چمن شبدری
Effect of Sodium nitroprusside application on salinity tolerance of Dichondra
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 25. مسعود ارغوانیمحمد صفری چالابهعزیزالله خیری
اثر سالیسیلیک‌اسید بر پاسخهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی وتیورگرس به تنش کم آبی
Effect of salicylic acid on physiological and phytochemical responses of vetiver grass to water deficit stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1395/06/09
ملی معتبر 24. مسعود ارغوانیمحمد صفری چالابهعزیزالله خیری
اثر سالیسیلیک‌اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتی‌اکسیدان وتیورگرس در شرایط تنش کم آبی
Effect of salicylic acid on antioxidant enzymes activities of vetiver grass under water deficit stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 23. سعید پرچیانلوعزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحمداسماعیل امیری
اثر کودهای زیستی نیتروکسین و بیوسولفور بر شاخص های رشدی گیاه دارویی عروسک پشت پرده
The Effects of Nitroxin and biosoulfur Biofetilizers on growth indices of winter cherry
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 22. الهام عذیریمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
اثرمحلول پاشی گاما آمینوبوتیریک اسید بر پارامترهای رشد گل رز رقمDelicat
Effect of γ-Aminobutyric acid and salicylic acid spray on some growth parameters of Rosa hybrida cv.Delicat.
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
ملی معتبر 21. رقیه مولایی قواقیمیترا اعلائیمسعود ارغوانیجعفر نیکبخت
اثر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه همیشه بهار در شرایط تنش کم آبی
Effect of salicylic acid on morphophysiological traits of Calendula officinalis L. under Water deficit stress
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1396/06/08 - 1396/06/09
بین‌المللی 20. الهام عذیریمیترا اعلائیمسعود ارغوانی
اثر محلول پاشی گاما آمینو بوتریک اسید و اسید سالیسیلیک بر برخی شاخص های رشدی در رز رقم دلیکات
Effect of γ-Aminobutyric Acid and Salicylic Acid Spray on Some Growth Parameters of Rosa hybridacv. Delicat
- انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران با همکاری انجمن بین المللی باغبانی ISHS, رامسر, 2017-05-01 - 2017-05-04
ملی معتبر 19. محمد صفری چالابهمسعود ارغوانیعزیزالله خیری
اثر کاربرد سدیم نیتروپروساید بر تحمل به تنش کم‌آبی گیاه وتیورگرس
Effect of sodium nitroprusside application on water deficit stress tolerance of vetiver grass
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی پژوهشگاه مجازی دانشگاه تهران و دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/28 - 1395/07/28
بین‌المللی 18. عزیزالله خیریمسعود ارغوانی
ترکیبات شیمیایی و مقدار اسانس گیاه دارویی بومادران بیابانی رویشگاه زنجان
Essential oils content and composition of Achillea tenuifolia From Zanjan habitat
International Conference of Biology دانشگاه تبریز, تبریز, 2016-08-30 - 2016-09-01
ملی معتبر 17. سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید بر برخی از صفات فیزیومورفولوژیکی چمن آفریقایی
Effect of Exogenous Salicylic Acid on Some Physio-Morphological Traits of Bermuda grass
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 16. سهیلا طاهری اردلیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
بررسی اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات فیزیومورفولوژیکی چمن آفریقایی تحت تنش کمآبی
The Effect of Sodium Nitroprosside on Some Physio-Morphological Characteristics of Bermuda Grass under Water Deficit Stress
-- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2016-08-23 - 2016-08-25
ملی معتبر 15. زهرا پرچیانلوسید نجم الدین مرتضویمسعود ارغوانیمهدی کظمی
اثر ایندول استیک اسید و سالیسیلیک اسید بر میزان جذب سرب توسط گیاه وتیور
The effect of indoleacetic acid and salicylic acid on the absorption of lead by vetiverplant(chrysopogon zizanioides L. Roberty)
توسعه پایدار فضای سبز شهری دانشگاه تبریز و سازمان فضای سبز, تبریز, 1394/06/11 - 1394/06/12
ملی معتبر 14. مسعود ارغوانیعزیزالله خیریسعیده سوادکوهی
اثر ترینگزاپک اتیل بر محتوای فیتوشیمیایی گیاه مرغ
Effect of trinexapac-ethyl on phytochemical content of bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
کنگره ملی گیاهان دارویی انجمن گیاهان دارویی با همکاری سایر دانشگاهها, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 13. مسعود ارغوانیعزیزالله خیریسعیده سوادکوهی
اثر پاکلوبوترازول بر محتوای فیتوشیمیایی گیاه مرغ
Effect of paclobutrazol on phytochemical content of bermudagrass (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
کنگره ملی گیاهان دارویی انجمن گیاهان دارویی با همکاری سایر دانشگاهها, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 12. عزیزالله خیریمسعود ارغوانیمحبت خستو
تاثیر کودهای آلی بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis )
EFFECTS OF ORGANIC FERTILIZERS ON PHYTOCHEMICAL PROPERTIES OF CALENDULA
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه مالی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی با همکاری انجمن گیاهان دارویی, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/23
ملی معتبر 11. سعیده سوادکوهیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
اثر سیلیکون بر تحمل به شوری چمن پوآ پراتنسیس (Poa pratensis L)
Effects of silicon on Salinity Tolerance of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L)
همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/17 - 1394/02/18
ملی معتبر 10. سعیده سوادکوهیمسعود ارغوانیسید نجم الدین مرتضوی
بر همکنش تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر صفات مورفولوژیکی چمن پوآ پراتنسیس (.Poa pratensis L)
Interactive effects of salinity stress and salicylic acid on morphological traits of Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.)
همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1394/02/17 - 1394/02/18
ملی معتبر 9. افسانه زعیم زادهمسعود ارغوانی
اثر کاربرد اسید سالیسیلیک بر تحمل به شوری چمن پوآ پراتنسیس
Effect of salicylic acid application on salinity tolerance of Poa pratensis L.
کنگره ملی هیدرولیک و تولیدات گلخانه ای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, کرج, 1393/06/18 - 1393/06/20
ملی معتبر 8. مسعود ارغوانیافسانه زعیم زاده
اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر تحمل به شوری چمن پوآ پراتنسیس
Effect of ammonium nitrate ratio on salinity tolerance of Poa pratensis L.
کنگره ملی هیدرولیک و تولیدات گلخانه ای موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, کرج, 1393/06/18 - 1393/06/20
ملی معتبر 7. محبت خستوعزیزالله خیریمسعود ارغوانی
تاثیر انواع کودهای آلی روی برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
Evaluation of Organic Manure Effects on Morphological Characters of Calendula officinalis
-- سازمان نظام مهندسی , تهران, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 6. محبت خستوعزیزالله خیریمسعود ارغوانی
تاثیر انواع کودهای آلی روی برخی صفات مورفولوژیکی گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
Organic Manure Effects on Some Morphological Indices of Calendula officinalis
--- انجمن گروه محیط زیست, تهران, 2014-01-30 - 2014-01-30
ملی معتبر 5. افسانه زعیم زادهمیترا اعلائیمحسن کافیمسعود ارغوانی
مطالعه پاسخهای موروفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن پوآ (Poa pratensis cv. Barimpala) تحت تنش خشکی و تیمار اسید سالیسیلیک
Study of morphological and physiological responses of Poa pratensis cv. Barimpala under drought stress and salicylic acid treatment
-- دانشگاه جهرم, جهرم /حیدرآباد, 2013-10-17 - 2013-10-18
بین‌المللی 4. سلطانی فروزندهعبدالکریم کاشیمسعود ارغوانی
اثر میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال ریحان
EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON OCIMUM BASILICUM SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH.
Intarnational symposium on the labiatae:advance in production biotechnology and utilisation sanremo, Italy, 2006-02-22 - 2006-02-25
بین‌المللی 3. مسعود ارغوانیمحسن کافی
اثر نمک، عصاره گیاه سلوی و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی و رشد گیاه سلوی (Salvia coccinea).
EFFECT OF SALT, SALVIA EXTRACT, POTASSIUM NITRATE ON SEED GERMINATION AND GROWTH OF SCARLET SAGE (SALVIA COCCINEA).
Intarnational symposium on the labiatae:advance in production biotechnology and utilisation sanremo, Italy, 2006-02-22 - 2006-02-25
ملی معتبر 2. محسن کافیمسعود ارغوانی
تاثیر ضایعات نخل، کمپوست قارچ (SMC)، در کاهش میزان آبیاری، کوددهی و سمپاشی در کشت چمن
Effect of palm waste and mushroom compost on reduction of irrigation, fertilization and fungicide application in turfgrass culture
-- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج, 2004-02-21 - 2004-02-23
ملی معتبر 1. محسن کافیمسعود ارغوانی
معرفی روش کاشت چمنهای قطعه ای (sodding) به عنوان بهترین و سریعترین روش ترمیم و احداث چمن در ایران
Introducing of sodding as the best and fastest method to turfgrass repair and establishment in Iran
--- سازمان پارکها و فضای سبز ارومیه با همکاری دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2002-10-30 - 2002-10-31