خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38872   بروزرسانی: 05-10-1402

Davood Afshari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
27.  اسماعیل میرمهدیرامین خامدیداود افشاریمهدی خسروی
Investigating the Effects of Defects and the Effect of Geometric Anisotropy in Stainless Steel Pipes: Phased Array Ultrasonic Test, SH-wave
بررسی تاثیر عیوب و ناهسانگردی هندسی در لوله های فولادی ضدزنگ: آزمون فراصوت و موج
Journal of Pipeline Science and Engineering Issue 3 (2023-12-01PP. 1-10 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
26.  داود افشاریحسن مدرسی نیامحمد کریمی ایوانکیمحمدمهدی انتظاریان
Experimental investigation on mechanical properties affected by dissimilar friction stir spot welding of aluminum 6061-T6 alloy to copper
بررسی تجربی خواص مکانیکی متأثر از جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای غیر همجنس آلیاژ آلومینیوم 6061-T6 به مس
مهندسی ساخت و تولید ایران - انجمن ساخت و تولید ایران شماره 10  (1402/06/30صفحات 53-64 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  اسماعیل میرمهدیداود افشاریمحمد کریمی ایوانکی
A Review of Ultrasonic Testing Applications in Spot Welding: Defect Evaluation in Experimental and Simulation Results
مروری بر کاربرد آزمون التراسونیک در جوش نقطه ای: تشخیص عیب در نتایج تجربی و شبیه سازی
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS Issue 76 (2023-01-10PP. 1381-1392 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  داود افشاریعلی غفاریزهیر پارسم
Optimization in the Resistant Spot-Welding Process of AZ61 Magnesium Alloy
بهینه سازی در جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیوم AZ61
STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING Issue 68 (2022-07-08PP. 485-492 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
23.  محمدمهدی انتظاریانداود افشاریمحمد کریمی ایوانکی
Experimental and numerical study on failure of friction stir welded joint in conventional and bobbin tool using GTN model
بررسی تجربی و عددی شکست اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با ابزار معمولی و ماسوره‌ای با استفاده از روش مکانیک آسیب GTN
مهندسی ساخت و تولید ایران - انجمن ساخت و تولید ایران شماره 9 (1401/03/01صفحات 46-55 
  علمی-پژوهشی
Scopus
22.  اسماعیل میر مهدیداود افشاری
Automotive Fire Control by Designing and Launching a New Intelligent System: Experimental Results, Automotive Notification Design, New Design Comparison Chart
کنترل آتش در خودرو با طراحی و اجرای یک سیستم هوشمند جدید: نتایج تجربی...
Journal of The Institution of Engineers (India): Series C Issue https://doi.org/10.1007/s40032 (2022-01-25PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
Scopus
21.  اسماعیل میر مهدیداود افشاری
Detection of a new method for corrosion defects in turbine impeller blades by non-destructive testing
شناسایی یک روش جدید در اسیب های خوردگی در توربین ها بر مبنای تست های غیر مخرب
Materials physics and mechanics Issue 47  (2021-11-01PP. 657-664 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
20.  داود افشاریامید حمیدی
Experimental and numerical study on failure of resistance spot welded AA6061-T6 joint under tensile-shear test using GTN model
بررسی تجربی و عددی شکست اتصال جوش نقطه ای مقاومتی AA6061-T6 با استفاده از روش مکانیک آسیب GTN
مهندسی ساخت و تولید ایران - انجمن ساخت و تولید ایران شماره 8 (1400/07/01صفحات 43-51 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
19.  فرشاد نظریصدیقی محمدداود افشاری
Investigation of Welding Parameters Effects on Residual Stresses of Resistance Spot Welding of AZ31 Alloy
بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر تنش های پسماند ناشی از جوش نقطه ای مقاومتی AZ31
IRANIAN JOURAL OF MECHANICAL ENGINEERING Issue 22 (2021-02-28PP. 27-41 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
18.  محمد کریمی ایوانکیداود افشاریحسن صیدی
Investigation the effect of bobbin tool geometry in friction stir welding of aluminum alloy 6061-T6
بررسی تأثیر هندسه ابزار ماسوره ای در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061-T6
مهندسی ساخت و تولید ایران - انجمن ساخت و تولید ایران شماره 6 (1398/07/01صفحات 1-6  
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
17.  افشین لطفی نوشهرداود افشاریزهیر پارسم
Optimization of AZ61 Mg Alloy Resistance Spot Welding using Response Surface Method
بهینه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیوم AZ61 با استفاده از روش سطح پاسخ
international journal of advanced design and manufacturing technology شماره 12  (1398/06/10صفحات 35-41 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
16.  سهیل میرزااحمدیداود افشاریزهیر پارسم
Investigating the effect of material properties on simulation of Mg alloy resistance spot welding process
بررسی نحوه تاثیر خواص ورق بر شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیم
مهندسی ساخت و تولید ایران - انجمن ساخت و تولید ایران شماره 6 (1398/01/29صفحات 53-60 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  داود افشاریسهیل میرزااحمدیBarsoum Zuheir
Residual Stresses in Resistance Spot Welded AZ61 Mg Alloy
تنش های پسماند در اتصال جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیوم AZ61
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES Issue 118  (2019-02-01PP. 275-290 

14.  داود افشاریعلی غفاریزهیر پارسم
Optimization of welding parameters in resistance spot welding of AZ61 Mg alloy
بهینه سازی پارامترهای فرایند جوش کاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61
مهندسی ساخت و تولید ایران - انجمن ساخت و تولید ایران شماره 5 (1397/09/01صفحات 44-51 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  یوسف ملاپورداود افشاریحشمت الله حقیقت
Forming of Multilayer Sheet Metal by Drawing Process: An Analysis and FEM Simulation
فرم دهی ورق چندلایه با استفاده از کشش عمیق: تحلیل و شبیه سازی
Iranian Journal of Materials Forming Issue 5 (2018-09-01PP. 36-53 

12.  داود افشاریفروغ سردارزادهنیلوفر نورافشان
Investigation fatigue behavior of spot welded Al 6061-T6 under tensile-shear loading
بررسی رفتار خستگی اتصال جوش نقطه ای مقاومتی آلیاژ آلومینیوم 6061-T6 تحت بارگذاری کششی برشی
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 47  (1396/10/01صفحات 49-54 

11.  داود افشاریارین افرابندپی
Effect of Variable Valve Timing to Reduce Specific Fuel Consump tion in HD Diesel Engine
تاثیرات زمان بندی سوپاپ ها بر کاهش مصرف سوخت در موتور دیزلی
Journal of Applied Mechanical Engineering Issue 5 (2016-10-07PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  صدیقی محمدفرشاد نظریداود افشاری
Investigation the effects of welding parameters on nugget size in Mg alloys resistance spot welded joints
بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر اندازه‌ی دکمه‌ی جوش در جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای آلیاژهای منیزیم
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 44 (1395/02/01صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  کریمی محمدرضاصدیقی محمدداود افشاری
Thermal contact conductance effect in modeling of resistance spot welding process of aluminum alloy 6061-T6
بررسی تاثیر خواص هدایت حرارتی بر شبیه سازی جوش نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 6061
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY Issue 77 (2015-11-05PP. 885-895 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  صدیقی محمدداود افشاریفرشاد نظری
Investigation the effect of ecltrode force on residual stresses relised in resitance spot welding of Al alloy
بررسی اثر نیروی الکترود و زمان اعمال آن بر تنش پسماند ناشی از جوشکاری مقاومتی نقطه یی ورق های آلومینیوم
مهندسی مکانیک شریف شماره 31  (1394/07/01صفحات 97-102 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  داود افشاریوحید رحمانی
COMPARISON OF REGRESSION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODELS FOR PREDICTION OF SURFACE ROUGHNESS IN CREEP FEED GRINDING
مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و رگراسیون خطی در پیش بینی صافی سطح سنگزنی خزشی
Journal on Mechanical Engineering Issue 5 (2015-06-22PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  داود افشاریحمیده طالبی
PREDICTION OF NUGGET SIZE FOR RESISTANCE SPOT WELD OF Mg ALLOYS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
پیش بینی قطر دکمه جوش در فرآیند جوشکاری نقطه ای منیزیوم با استفاده از شیکه عصبی
i-manager's Journal of Materials Science Issue 3 (2015-06-10PP. 8-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  داود افشاریصدیقی محمدکریمی محمدرضاBarsoum Zuheir
PREDICTION OF THE NUGGET SIZE IN RESISTANCE SPOT WELDING WITH A COMBINATION OF A FINITE-ELEMENT ANALYSIS AND AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
پیش بینی قطر دکمه جوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Materiali in Tehnologije Issue 48 (2014-01-01PP. 33-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  داود افشاریصدیقی محمدکریمی محمدرضاBarsoum Zuheir
On Residual Stresses in Resistance Spot-Welded Aluminum Alloy 6061-T6: Experimental and Numerical Analysis
تنش های پسماند در جوش نقطه ای الیاژ الومینیوم
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE Issue 22 (2013-12-15PP. 3612-3619 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  صدیقی محمدمحمد باباییداود افشاری
An approach to reduce experiments quantity: A case study on thermal aspects of creep feed grinding process
روشی برای کاهش تعداد آزمایشات: سنگزنی خزشی
EXPERIMENTAL TECHNIQUES Issue 37 (2013-05-01PP. 6-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  داود افشاریصدیقی محمدBarsoum Zuheirpeng Ru Lin
An approach in prediction of failure in resistance spot welded aluminum 6061-T6
پیش بینی نیروی شکست در آلیاژهای آلومینیوم جوشکاری شده
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE Issue 226 (2012-02-01PP. 1026-1032 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  صدیقی محمدداود افشاری
Creep feed grinding optimization by an integrated GA-NN system
بهینه سازی سنگزنی خزشی با استفاده از integrated GA-NN system
JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING Issue 21 (2010-12-15PP. 657-663 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 43. ایمان رفیعی رادمحمد کریمی ایوانکیداود افشاریسید محمد مهدی حسینی
مطالعه تجربی کیفیت اعمال پوشش آبگریز بر روی مس به روش شیمیایی
Experimental Investigation on The Quality of Chemical Coating on Cu
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2024-02-21 - 2024-02-22
بین‌المللی 42. محمدمهدی انتظاریانمحمد کریمی ایوانکیداود افشاری
بهینه سازی پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای آلیاژ آلومینیوم 6061 حاوی نانو ذرات آلومینا با روش سطح پاسخ
Optimization on the welding parametrs of friction spot welding of Al 6061 with alumina nanoparticles using RSM
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2024-02-21 - 2024-02-22
بین‌المللی 41. محمد کریمی ایوانکیمحمدمهدی انتظاریانداود افشاریامیرحسین شیردست
مطالعه تجربی و المان محدود ترمومکانیکی نواحی مختلف جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای آلومینیوم 6061-T6 به مس
Experimental and Thermomechanical Finite Element Investigation on The Weding Area in Al 6061-T6-Cu FSW
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2024-02-21 - 2024-02-22
بین‌المللی 40. محمد کریمی ایوانکیداود افشاریحسن مدرسی نیا
بررسی تجربی تاثیرات پارامترهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای بر کیفیت و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم T6-6061 به مس مورد استفاده در صنایع دریایی
Experimental investigation on FSW's parameters effects on the quality of Al 6061-T6 joint using in marine
- دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2023-02-14 - 2023-02-15
بین‌المللی 39. محمدمهدی انتظاریانداود افشاریمحمد کریمی ایوانکی
بهینه سازی پارامترهای موثر بر استحکام کششی، بازدهی جوش و قابلیت کشیدگی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مواد پلیمری با استفاده از روش سطح پاسخ
Optimization of affected parametrs on tensile strength of FSW using RSM
- دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2022-07-20 - 2022-07-21
بین‌المللی 38. محمدمهدی انتظاریانداود افشاریمحمد کریمی ایوانکی
بهینه¬سازی پارامترهای سرعت دورانی و پیشروی ابزار در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم غیرهمجنس با استفاده از روش سطح پاسخ
Optimizxation of welding parameters of dissimilar welding process using RSM
- دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2022-07-20 - 2022-07-21
بین‌المللی 37. محمد کریمی ایوانکیداود افشاریمحمدمهدی انتظاریان
بررسی تجربی و المان محدود آزمون‌های خواص مکانیکی متاثر از پارامترها و هندسه ابزار معمولی و ماسوره‌ای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 6061-T6
Experimental and nuerical investigation on FSW 0f Al6061 using bubin tool
- دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2022-07-20 - 2022-07-21
ملی معتبر 36. مهدی خسرویسیدحسن حسینیداود افشاری
بهینه سازی فرآیند جوش مقاومتی نقطه ای آلومینیوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش پاسخ سطح
Aluminum resistance spot welding optimization using genetic algorithm and response surface method
- دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی, بروجرد, 2021-09-06 - 2021-09-06
بین‌المللی 35. ازاده اعتدالداود افشاریمحمدرضا باژرنگ
تخمین عمر خستگی در اتصال لوله‌ای جوشکاری شده K شکل
Fatigue life prediction in welded K-Joint
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2021-03-02 - 2021-03-04
بین‌المللی 34. عیسی احمدیداود افشاریهادی کلاهی توتاخانهمحمد قهرمانی رزی
تعیین نمودار حد شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله T شکل
Analysis of Forming Limit Diagram in the hydromorming Proccess of T-Type tubes
== انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران, تهران, 2020-11-10 - 2020-11-11
بین‌المللی 33. داود افشاریجعفر یوسفیرامین خامدی
اندازه گیری قطر دکمه جوش در 61 با AZ جوش نقطه ای مقاومتی آلیاژ استفاده از امواج اولتراسونیک
Measuring nugget size of friction stir welded AZ61 using ultrasonic
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2019-12-25 - 2019-12-26
ملی معتبر 32. داود افشاریعیسی احمدیمحمدرضا اقبالی مردخهمحمدباقر علیایی
بهینه سازی پارامترهای جوشکاری قوسی توپودری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Optimization of welding paramters of flux cored arc welding using genetic algorithm
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 1397/08/02 - 1397/08/03
بین‌المللی 31. داود افشاریپیوند عباس پوربالاجورشریمحمد نظری بیدمشکی
طراحی چند هدفی و بهینه سازی مکانیزم کرنک – راکر با استفاده از الگوریتم ژنتیک
Multi-objective optimization of crank-rocker mechanism using genetic algorithm
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2018-10-24 - 2018-10-25
بین‌المللی 30. داود افشاریحسن صیدیمحمد کریمی ایوانکی
بررسی تاثیر هندسه ابزار ماسوره‌ای و معمولی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر استحکام کششی و شکست در اتصالات آلیاژ آلومینیوم 6061
Investigation the effects of bobbin tools on tensile strength and failure of firiction welded Al 6061-T6
International Conference on Manufacturing Engineering انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران, تهران, 2018-10-24 - 2018-10-25
بین‌المللی 29. افشین لطفی نوشهرداود افشاریBarsoum Zuheirعلی غفاریسهیل میرزااحمدی
بررسی استحکام مکانیکی و قطر دکمه جوش در اتصال جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیم AZ61
Investigation of mechanical strength and nugget diameter in the resitance spot welding of AZ61 magnesium alloy
International Conference on Mechanics of Advanced Material and Equipments دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2018-01-31 - 2018-01-31
بین‌المللی 28. علی غفاریداود افشاریسهیل میرزااحمدیافشین لطفی نوشهرBarsoum Zuheir
پیش بینی قطر دکمه جوش در فرآیند جوشکاری نقطه ای مقاومتی آلیاژ منیزیم AZ61 با استفاده از مدل المان محدود
Prediction of nugget size in resistance spot welding of AZ61magnesium alloy by finite element model
International Conference on Mechanics of Advanced Material and Equipments دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2018-01-31 - 2018-01-31
بین‌المللی 27. داود افشاریسهیل میرزااحمدیعلی غفاریافشین لطفی نوشهر
پیش بینی تنش های پسماند در جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ منیزیوم به روش المان محدود
The Prediction of residual stresses in resistance spot welded magnesium alloy by finite element model
International Conference on Mechanics of Advanced Material and Equipments دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2018-01-31 - 2018-01-31
ملی معتبر 26. داود افشاریعلیرضا فاتح بشرزاد
بهینه¬سازی فرآیند جوشکاری زیرپودری با استفاده از الگوریتم تراکم ذرات(PSO)
Otimization of submerged arc welding by particle swarm optimization (PSO)
کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا, قزوین, 1396/06/29 - 1396/06/29
ملی معتبر 25. داود افشاریصابر صالحیوحید عماریعلی صالحی
بهینه¬سازی پارامترهای موثر بر پایداری خودرو با استفاده از الگوریتم طراحی آزمایش تاگوچی و نرم¬افزار شبیه¬سازی carsim
Otimization of stability of a vehicle by Taguchi and Carsim softwatre
کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا, قزوین, 1396/06/29 - 1396/06/29
ملی معتبر 24. حسن امینیمیثم چراغیمحمدرضا محمدیداود افشاری
بهینه‌سازی فرآیند ماشین‌کاری واترجت ساینده با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
Optimization of abrasive waterjet process by ANN and GA
کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1396/03/03 - 1396/03/05
ملی معتبر 23. میثم چراغیحسن امینیداود افشاری
بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر زبری سطح‌ آلیاژ Co28Cr6Mo حین عملیات تراشکاری CNC با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک
Optimization of surface rougness during turning by ANN and GA
کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1396/03/03 - 1396/03/05
ملی معتبر 22. داود افشاریجعفر یوسفیعلی اکبری نسبت اباد
تاثیر شعاع قالب بر روی تنش های ایجاد شده در منطقه کشش در فرآیند کشش عمیق
Investigation the effects of matris radiuos on the stresses in deep drawing
FET دانشگاه علم و فرهنگ, تهران, 2017-02-25 - 2017-02-25
ملی معتبر 21. سیدآرش مصطفویعلی صالحیداود افشاری
بررسی تاثیر پارامترهای سرعت و فاصله غلتک ها بر روی کشش و ضخامت ایجاد شده در فرآیند نورد سرد
Investigation the effects of velocity and distance between rolls on thickness of sheet in cold rolling
همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک دانشگاه فرهنگیان گرگان, گرگان, 1395/09/17 - 1395/09/17
ملی معتبر 20. داود افشاریمهدی صادق پوراقدممحسن عابدینی نجف ابادیحمیدرضا وزیری
بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند جوشکاری با لیزر برای جوش‌های فولاد سوپرآستنیتی ضدزنگ با استفاده از روش تاگوچی
Optimization of super austenit steel laser welding by taguchi method
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری, تهران, 1395/07/01 - 1395/07/01
ملی معتبر 19. داود افشاریعلی اکبری نسبت ابادنیلوفر نورافشان
بهینه سازی عملیات سنگزنی خزشی پره موتور هواپیما با استفاده از الگوریتم ازدحام جمعیت
Optimization of blade creep feed grinding by population algorithm
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته دانشکده علوم و فنون و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری, تهران, 1395/06/30 - 1395/06/30
ملی معتبر 18. داود افشاریسهیل میرزااحمدیعلی غفاریافشین لطفی نوشهر
بهینهسازی پارامترهای فرایند جوشکاری برای بهبود خواص مکانیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
optimization of welding parameters to improve mechanical properties by genetic algorithm
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته دانشکده علوم و فنون و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری, تهران, 1395/06/30 - 1395/06/30
ملی معتبر 17. داود افشاریارین افرابندپیرضا آقامحمدی
بررسی اثر سیستم زمان¬بندی متغیر سوپاپ بر کاهش مصرف سوخت ویژه در موتور دیزلی OM457
Investigation effect of the timing on decreasing fuel in OM457 diesel motor
همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته دانشکده علوم و فنون و مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری, تهران, 1395/06/30 - 1395/06/30
ملی معتبر 16. مرتضی خیاطیسیدآرش مصطفویداود افشاری
تشخیص موقعیت ترک در تیر اویلر با استفاده از الگوریتم زنبورعسل (BA)
Detecting crack position by BA optimization algorithm
کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه فنی بوئین زهرا, بوئین زهرا, 1395/04/24 - 1395/04/24
بین‌المللی 15. داود افشاریاحمد افشارچی
بررسی تاثیر نحوه تعریف خواص حرارتی وابسته به دما ورق در شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم
Investigation the effects of thermal properties on the modeling of Al6061 spot welding
کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/02/30 - 1395/02/30
ملی معتبر 14. داود افشاریحسن حبیبی پورامیریوحید محمدی اقبلاغ
بررسی تاثیر ضخامت، ضریب اصطکاک و پیش کرنش ورق بر روی فرایند شکل دهی کششی آلومینیوم AA1200
The effects of thickness, cooficient of friction and pre-strain sheet stretch froming on AA1200 aluminum
= جهاد دانشگاهی قزوین و سازمان باقرالعلوم با همکاری دانشگاه سبزوار, تهران, 2016-04-14 - 2016-04-14
ملی معتبر 13. داود افشاریمیثم مرادمندفرشید درویشی هرزویلیمصطفی همایونی
بهینه سازی پارامتر لغزش در فرآیند اکستروژن متقارن محوری میله با قالب مخروطی دوار
Optimization of slippage parameter in axisymmetric extrusion process thorough ratating dies
= دانشگاه سبزوار, تهران, 2016-04-14 - 2016-04-14
بین‌المللی 12. داود افشاریمیثم مرادمندعلی غفاری
بررسی اثرات پارامترهای شکل دهی بر بار موردنیاز برای فرآیند اکستروژن میله با قالب مخروطی دور با استفاده از تئوری کرانه بالایی
Investigation of effects of forming parameters at required load for rod extrusion process through rotating conical dies by using upper bound mehtod
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر, تهران, 1394/11/28 - 1394/11/29
بین‌المللی 11. داود افشاریآمیر اصلانی
بررسی تاثیر نحوه تعریف خواص مکانیکی وابسته به دما ورق در شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 6061
Investigation on the effects of mechanical properties of Al 6061-T6 on the finite element model of resistance spot weld
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر, تهران, 1394/11/28 - 1394/11/29
بین‌المللی 10. داود افشاریآزاده قربان اعتدال
بررسی عددی تاثیر تنش های پسماند ناشی از جوش نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 6061 بر عمر خستگی اتصال
Investigation the effects of the residual stresses on the fatigue strength of resistance spot welded Al 6061-T6
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر, تهران, 1394/11/28 - 1394/11/29
بین‌المللی 9. ایمان فخاری گلپایگانیفخاری گلپایگانی امیرداود افشاری
تحلیل تنش میل تعادل جلوی خودروی پراید تحت بارگذاری همفاز و غیرهمفاز
Stress analysis of Pride torsion bar
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1393/02/02 - 1393/02/04
ملی معتبر 8. صدیقی محمدکریمی محمدرضاداود افشاری
شبیه سازی مدل المان محدود جوش مقاومتی نقطه ای آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده در پوسته کمپرسور توربین های گازی
Finite Element Modeling of Spot Weld Using in Turbine
کنفرانس ملی توربین های گازی دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1391/02/13 - 1391/02/14
ملی معتبر 7. داود افشاریحق پناهی محمد
بررسی تأثیر هندسه ابزار در عملیات تراشکاری متعامد با استفاده از روش المان محدود
Investigation the effects of the tool shape on turning process by FEM
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, بابل, 1388/12/10 - 1388/12/12
ملی معتبر 6. صدیقی محمدناظم نژاد رضاداود افشاری
الگوریتم های محاسباتی تعیین تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس
Calculation Residual Stress by X-Ray Diffraction Method
کنفرانس انجمن هوا فضای ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با همکاری انجمن, تهران, 1388/11/19 - 1388/11/21
ملی معتبر 5. صدیقی محمدبابایی علیرضاداود افشاری
مدلسازی عددی فرآیند سنگزنی با سیال و بدون سیال خنک کاری و مقایسه با نتایج تجربی و تحلیلی
Numerical simulation of grinding process with and without coolant and comparison with experimental and analytical models
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد, نجف آباد, 1388/08/06 - 1388/08/08
ملی معتبر 4. صدیقی محمدبابایی علیرضاداود افشاری
پیش بینی دمای سطح سنگزنی خزشی با استفاده از منطق فازی و به کمک روش هدایت حرارتی معکوس (IHCP)
Prediction of Temperature in Creep Feed Grinding by Fuzzy Contrl
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد, نجف آباد, 1388/08/06 - 1388/08/08
بین‌المللی 3. صدیقی محمدگویان پور نویدداود افشاری
تخمین دمای ناحیه ماشینکاری در فرآیند سنگزنی خزشی به کمک روش هدایت گرمایی معکوس (IHCP)
Temperature prediction in Creep Fedd Grinding by IHCP
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه تهران, تهران, 1388/01/30 - 1388/02/01
ملی معتبر 2. صدیقی محمدکیویان پور نویدداود افشاری
بررسی اثر پارامترهای ماشینکاری بر ناحیه برش در سنگزنی خزشی
Investigation of Creep Feed Grinding Parameters on Cutting Zone
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1387/12/01 - 1387/12/03
ملی معتبر 1. صدیقی محمدبابایی علیرضاداود افشاری
پیش بینی صافی سطح در عملیات سنگزنی خزشی پره توربین با استفاده از شبکه عصبی و منطق فازی
Surface Roughness Prediction by ANN and Fuzzy Control
کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1387/12/01 - 1387/12/03