خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27678   بروزرسانی: 14-11-1392

Hamid Arjmandfar

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  داود مرادخانیم رسولیداود بهنیانحمید ارجمندفرپدرام اشتری
Selective zinc alkaline leaching optimization and cadmium sponge recovery by electrowinning from cold filter cake (CFC) residue
-
HYDROMETALLURGY Issue 115-116 (2012-03-15PP. 83-92 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  حمید ارجمندفرنفیسه نامجوعلی رمضانی
One- Pot Stereoselective Synthesis of Dimethyl- (z) -2- (ethanimidoylsulfanyl)-2- butenedioate from
-
ASIAN J CHEM Issue 2 (2007-06-06PP. 1565-1566 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  حمید ارجمندفرنفیسه نامجوعلی رمضانی
Synthesis of Dimethyl (Z)-2-(Ethanimidoylsulfanyl)-2-butenedioate from Dimethyl Acetylendicarboxylate and Thioacetamide,
-
ASIAN J CHEM Issue 19(2) (2007-06-06PP. 1559-1561 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 6. حمید ارجمند فر
سطح انرژی پتانسیل چرخش نیومن ان،ان-دی نیتروزوپیپرازین
The Potential Energy surface of Numan Rotation of N,N’-dinitrosopiperazine: A Theoretical study
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 5. حمید ارجمند فر
مطالعه نظری سطح انرژی پتانسیل چرخش نیومن ان-نیتروزوپیپرازین
Theoretical study on the Potential energy surface of Numan rotation of N-Nitrosopiperazine
کنفرانس شیمی فیزیک ایران دانشگاه زنجان, زنجان, 1398/05/29 - 1398/05/31
ملی معتبر 4. حمید ارجمند فر
جداسازی ترکیبات پتاسیم و منیزیم از نمک مضاعف سولفات پتاسیم – منیزیم MgK2(SO4)2.6H2O
Separation of potassium and magnesium Compounds from mixed salt potassium and magnesium sulfates MgK2(SO4)2.6(H2O)
== دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-08-27 - 2017-08-28
ملی معتبر 3. سعیده کمالی مقدممحمد حسین رسولی فردمرتضی واحدپورحمید ارجمندفر
بررسی حذف تیلوسین از آبهای آلوده با استفاده از فرآیندهای اکسایش پیشرفته در حضور نانو ذرات نقره تثبیت شده
Removal study of tylosin from contaminated water by advance oxidation .......
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1391/08/29 - 1391/08/30
ملی معتبر 2. حمید ارجمندفرعلی رمضانی
-
Zinc Oxide Powder catalyzed one-pot stereoselective synthesis of dimethy(Z)-2-(Ethanimidoylsulfanyl)-2-butenedioate from dimethyl acetylendicarboxylate and tioacetamide
International Catalysis Conference دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 2008-04-28 - 2008-04-30
ملی معتبر 1. حمید ارجمندفرنفیسه نامجوعلی رمضانی
پودر کربنات ئیدروژن سدیم واکنش سنتز فضا گزین یک مرحله ای دی متیل (Z ) -2-(اتانیمیدویل سولفانیل )-2-بوتن دیوات را از دی متیل استیلن دی کربوکسیلات و تیواستامید ، کاتالیز می کند
-
Iranian National Congrcss on Chemistry دانشگاه آزاد واحد ورامین, ورامین, 2007-05-30 - 2007-05-31