Home :: Academic Members :: News

Mohammad Reza Azimi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
55.  عادله رافضیمحمدرضا عظیمیمهرشاد زین العابدینیمحمدرضا غفاری
Assessing Populations Diversity of Small Panel Oak (Quercus brantii) in Western Forests of Iran: a Major Effort in Reforestation Programs
ارزیابی تنوع در جمعیت های بلوط (Quercus brantii) جنگلهای غرب ایران : راهکار اساسی در برنامه های احیا جنگل
journal of nuts Issue 14 (2023-06-24PP. 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  مهدی حسنلومحمدرضا عظیمیسلامی سید علیرضااحسان محسنی فرد
Investigating the expression of some genes related to the production of apocarotenoids in the growth stages of stigma and tepal of cultivated saffron and two wild species
بررسی بیان برخی ژن‌های مرتبط با ساخت آپوکارتنوئیدها در مراحل رشدی کلاله و تپال در زعفران زراعی و دوگونه‌ وحشی
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 11 (1402/01/31صفحات 71-85 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  محسن رجبیمحمدرضا عظیمیعلی عزیزیجلال سلطانی
Isolation and Molecular Identification of Two Rutin-producing Endophytic Fungi from Caper (Capparis spinosa L.)
جداسازی و شناسایی مولکولی دو قارچ اندوفیت تولیدکنندةروتین ازگیاه کبر(Capparis spinosa L.)
زیست شناسی میکروارگانیسم ها شماره 44 (1401/10/01صفحات 157-172 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  مهسا فاضلمحمدرضا عظیمیمسعود احمدیحسن حمیدی نژادمحمد آرمین
Study quantitative and qualitative performance of genotypes and winter sugar beet production capacity in Khorasan Razavi province
بررسی عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ ها و توان تولید چغندر قند زمستانه در استان خراسان رضوی
مجله چغندرقند شماره 38 (1401/06/10صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
Scopus
51.  محسن اشرفیمحمدرضا عظیمیاحسان محسنی فردفرید شکاریحسین جعفریپرویز مرادیMariachiara PuccGiulia AbateAndrea Mastinu
Physiological and Molecular Aspects of Two Thymus Species Differently Sensitive to Drought Stress
جنبه های مولکولی و فیزیولوژی دو گونه آویشن با حساسیت های متفاوت در شرایط تنش خشکی
BioTech Issue 11 (2022-03-23PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  مرتضی براتیمحمدرضا عظیمیمحمد رضا نقویاحسان محسنی فرد
Study of evolutionaryrelationship between bread wheat and Aegilops tauschiiby analysis of common miRNAs and their target genes
مطالعه رابطه تکاملی گندم نان و اجیلوپس تائوشی از طریق بررسی miRNAهای مشترک و ژنهای هدف آنها
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره دوره شانزدهم شماره 2 (1400/04/16صفحات 113-123 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  مرتضی براتیمحمدرضا عظیمیمحمد رضا نقویاحسان محسنی فرد
Identification and confirmation of new common miRNAs in bread wheat and different Aegilops species by bioinformatics approach and Real time PCR
شناسایی و تأیید miRNAهای جدید مشترک در گندم نان و گونههای مختلف اجیلوپس با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی و time Real PCR
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره 16-1 (1400/04/05صفحات 73-83 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
48.  محسن رجبیمحمدرضا عظیمیعلی عزیزیجلال سلطانی
Isolation, molecular and morphological identification and diversity of endophytic fungi from Capparis spinosa L.
جداسازی،شناسایی مورفولوژیکی ومولکولی وبررسی تنوع قارچهای اندوفیت گیاه کَبَر (Capparis spinosa)
فن آوری زیستی در کشاورزی شماره 20 (1400/04/01صفحات 11-32 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  سیدمحمد علوی سینیجلال صباسیدسیامک علوی کیامحمدرضا عظیمی
Identification of ISSR Markers Related to Quantitative Traits of Crocus sativus L. Ecotypes
شناسایی نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات کمی اکوتیپهای زعفران زارعی ).L sativus Crocus
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 4 (1399/11/15صفحات 598-608 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  علی قنبریمحمدرضا عظیمیعلیرضا رفیعیپوریا بی پروامحمدعلی ابراهیم زاده
Alteration of phytochemical content of the capers (Capparis spinosa) collected from different microclimates
تغییر محتوی فیتوشیمیایی گیاه دارویی علف مار (Capparis spinosa) جمع آوری شده از خرد اقلیمهای مختلف
فرآیند و کارکرد گیاهی- انجمن فیزیولوژی گیاهی شماره 39 (1399/10/01صفحات 165-178 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  علی قنبریمحمدرضا عظیمیعلیرضا رفیعیپوریا بی پروامحمدعلی ابراهیم زاده
Increasing the concentration of rutin and quercetin anti-cancer flavonoids in Capparis spinosaaffected by some ecological factors
افزایش غلظت فلاونوئیدهای ضد سرطانی روتین و کوئرستین موجود در Capparisspinosaتحت تأثیر برخی عوامل اکولوژیکی
زیست فناوری گیاهان زراعی- دانشگاه پیام نور- با همکاری دانشگاهها و موسسات دیگر شماره 31 (1399/09/30صفحات 15-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  زهرا مریمیAna Belén Huertas-Garcíaمحمدرضا عظیمیNayelli Hernández-EspinosaThomas PayneFausto CervantesVelu GovindanMaria Itria IbbaCarlos Guzman
Variability for Glutenins, Gluten Quality, Iron, Zinc and Phytic Acid in a Set of One Hundred and Fifty-Eight Common Wheat Landraces from Iran
بررسی تنوع در گلوتینین، کیفیت گلوتن، آهن، روی و اسید فیتیک در 158 گندم از نژادهای بومی ایران
Agronomy-Basel شماره 10 (1399/08/26صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  زهرا مریمیمحمدرضا عظیمیCarlos GuzmanSussane Dreisigackerگودرز نجفیان
Puroindoline (Pina-D1andPinb-D1) and waxy (Wx-1) genes in Iranian breadwheat (Triticum aestivumL.) landraces
ژن های Puroindoline (Pina-D1 and Pinb-D1) و Waxy(Wx-1) در نژادهای ایرانی گندم نان
BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT Issue 34 (2020-09-10PP. 1019-1027 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  پریسا شیخ الاسلامیجلال صبافرید شکاریمحمدرضا عظیمیسایر سایر
Evaluation of Secondary Metabolites, Total Phenol Content and Antioxidant Properties of Petal in Saffron Populations under Conventional and once Irrigation Conditions
ارزیابی متابولیتهای ثانویه، محتوای فنل کل و خواص آنتیاکسیدانی گلبرگ در جمعیتهای زعفران تحت شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره جلد 8 شماره 2 (1399/05/01صفحات 231-242 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  عاطفه پورجبارمحمدرضا عظیمیامیر مصطفاییدانیال کهریزیکیانوش چغامیرزا
PROTEOME ANALYSIS OF MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM L.) CELL SUSPENSION CULTURES IN RESPONSE TO METHYL JASMONATE AND YEAST EXTRACT ELICITORS
آنالیز پروتئوم کشت سلولی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به الیسیتورهای متیل جاسمونات و عصاره مخمر
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH Issue 17(1) (2019-01-19PP. 547-560 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  محسن اشرفیمحمدرضا عظیمیپرویز مرادیاحسان محسنی فردفرید شکاریمحسن کمپانی
Effect of drought stress on metabolite adjustments in drought tolerant and sensitive thyme
اثر تنش خشکی بر تنظیم متابولیتها در آویشنهای مقاوم و حساس به خشکی
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Issue 132 (2018-10-30PP. 391-399 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  محسن اشرفیمحمدرضا عظیمیپرویز مرادیاحسان محسنی فردفرید شکاری
Evaluation and validation of housekeeping genes in two contrast species of thyme plant to drought stress using real-time PCR
شناسایی و اعتبار سنجی ژنهای خانه دار در دو رقم آویشن حساس و مقاوم به خشکی با استفاده از real-time PCR
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Issue 132 (2018-09-23PP. 54-60 
  علمی-پژوهشی
Scopus
38.  ملیحه اسلامیاحمدی خواه اسدالهمحمدرضا عظیمیعباس سعیدی
Differential response of an international rice (Oryza sative L.) collection to drought simulated stress (PEG) at vegetative stage
Differential response of an international rice (Oryza sative L.) collection to drought simulated stress (PEG) at vegetative stage
Australian Journal of Crop Science Issue 12(06) (2018-09-20PP. 855-869 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  محسن اشرفیمحمدرضا عظیمیپرویز مرادیفرید شکاریاحسان محسنی فرد
Identification of Drought Tolerant and Sensitive Species of Thyme through Some Physiological Criteria
شناسایی گونه های مقاوم و حساس آویشن با استفاده از معیارهای فیزیولوژیکی
international journal of horticultural science and technology - پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با همکاری انجمن باغبانی ایر Issue 5 (2018-06-22PP. 53-63 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  انسیه میرزاعلی بابائیحسین جعفریمحمدرضا عظیمی
Functional analysis of QTLs confeering host and non-host resistance of barley rust fungi using sequence-based SNP markers
تجزیه عملکردی QTLهای مرتبط با مقاومت میزبانی و غیر میزبانی در گیاه جو به قارچ های عامل زنگ برگی با استفاده از نشانگرهای SNP توالی یابی
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره 3 (1396/08/15صفحات 421-430 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  بخشی بهناماحسان محسنی فردقره چاهی جوادصفرزاده مهدیهنوا نیک پیرضا فتوتمحمدرضا عظیمیسید قاسم حسینی سالکده
The contrasting microRNA content of a drought tolerant and a drought susceptible wheat cultivar
محتوی متفاوت میکروآر.ان.آ ها در دو رقم گندم مقاوم و حساس به خشکی
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY Issue 216 (2017-05-31PP. 35-43 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  فاطمه ملکیرضا فتوتمحمدرضا عظیمیفرید شکاریزهره السادات شبر
Evaluation of three reference genes for real-time PCR normalization in wheat roots under salt stress
ارزیابی سه ژن مرجع جهت نرمال سازی داده های Real-time PCR در ریشه گندم تحت تنش شوری
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران شماره 2 (1395/12/30صفحات 123-130 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  سهیلا مرادیمحمدرضا عظیمیسید سعید پوردادحبیبی فریبرز
ِdirect somatic embryogenesis from immature embryos of sunflower hybrids
رویان زایی بدنی مستقیم از رویان های نابالغ در دورگ های آفتابگردان
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره دوره 47 شماره 4 (1395/12/15صفحات 701-707 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  سهیلا مرادیمحمدرضا عظیمیحبیبی فریبرزسعید پورداد
In vitro Plant Regeneration of Helianthus Annuus (Hyb. Azargol) From Alginate-Encapsulated shoot Tips for short Term Strorage, Germplasm Exchange and Distribution
باززایی گیاه آفتابگردان Helianthus annuus (هیبرید آذر گل) از نوک شاخه های کپسوله شده جهت نگهداری، توزیع و تبادل ژرم پلاسم
Journal of Plant Molecular Breeding -پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان Issue (2)4 (2016-12-21PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
معتبر
31.  سهیلا مرادیمحمدرضا عظیمیسید سعید پوردادحبیبی فریبرز
Direct Regeneration of Sunflower (Helianthus annuus hyb. Farrokh) from Synthetic Seeds in Response to Different Periods of Cold Storage
باززایی مستقیم گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus hyb. Farrokh) از بذرهای مصنوعی در پاسخ به دوره های مختلف ذخیره سرمایی
علوم و فناوری بذر ایران- انجمن بذر ایران شماره جلد پنجم، شماره 2 (1395/07/05صفحات 235-247 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  سهیلا مرادیمحمدرضا عظیمیسید سعید پوردادذوالنوریان حیدر
synthetic Seed Production via Alginate Encapsulation of Shoot Tips in two Iranian Sunflower Hybrids (Helianthus annuus hy
تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید (Hlianthus annuus hyb. Azargol and Farrokh)یرانی آفتابگردان (He
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی== شماره سال هشتم ، شماره 17، بهار 95 (1395/02/15صفحات 174-183 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  فاطمه ملکیرضا فتوتمحمدرضا عظیمیفرید شکاریزهره السادات شبر
The effect of salicylic acid on expression of NHX1 and SOS1 genes in root of wheat seedlings under salt stress
تاثیر سالیسیلیک‌اسید بر بیان ژن‌های SOS1 و NHX1 در ریشه گیاهچه گندم تحت تنش شوری
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره 10(3) (1394/08/08صفحات 367-378 
  علمی-پژوهشی
معتبر
28.  سیدمحمد علوی سینیجلال صبابابک عندلیبیسیدسیامک علوی کیامحمدرضا عظیمی
Determination of Effective Agronomical Traits on Saffron Ecotypes Stigma Yield in Zanjan Conditions
تعیین صفات زراعی مؤثر بر عملکرد کلاله اکوتیپهای زعفران زراعی در شرایط اقلیمی زنجان
زراعت و فناوری زعفران- دانشگاه تربت حیدریه با همکاری انجمن گیاهی دارویی ایران شماره 3(2) (1394/05/15صفحات 97-106 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  زهرا ایرانی رشید آبادفروغ سنجریانمحمدرضا عظیمی
Conversion of Deoxynivalenol to 3-acetyl deoxynivalenol in wheat and tobacco through the expression of Synthetic Acetyltransferase gene
تبدیل میکوتوکسین دی اکسی نیوالنول به فرم 3- استیله آن در گیاهان گندم و توتون از طریق بیان ژن سنتتیک استیل ترانسفراز
بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان - با همکاری انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی شماره 7 (1394/03/30صفحات 17-28 
  علمی-پژوهشی
None ISI
26.  یوسف قاضی خانلوثانیخلیل جمشیدیعلیرضا یوسفیمحمدرضا عظیمی
Control Potency of Corn and Soybean Intercropping on Weeds at Different Irrigation Condition
کنترل کشت مخلوط ذرت و سویا بر روی علف های هرز در شرایط مختلف آبیاری
Advances in Plants & Agriculture Research Issue Volume 2 Issue 4 - 2015 (2015-05-04PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  سهیلا مرادیسید سعید پوردادمحمدرضا عظیمیفریبرز حبیبیذوالنوریان حیدر
effect of Alginate Composition on Growth of Synthetic Seeds Derived from Encapsulation of Somatic Embryos in Two Iranian Sunflower (Helianthus annuusL.)Hybrids
اثر ترکیب ماتریکس آلژینات بر میزان رشد بذرهای مصنوعی حاصل از کپسوله کردن جنین های سوماتیکی در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus annuus )
به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر سابق) - موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره جلد 2-31 ، شماره 1 ، سال 1394 (1394/02/08صفحات 57-74 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  فاطمه رحیمی ملکشانافشین توکلی زانیانیمهدی راستگومحمدرضا عظیمی
Effect of petals harvest time in spring safflower (Carthamus tinctorius) cultivars on seed and petals yield
تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ بر عملکرد گلبرگ و دانه
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 30(6) (1393/11/01صفحات 852-860 

23.  محمدرضا عظیمیسید قاسم حسینی سالکده
Protemome Analysis of Wheat Flag Leaf Response to Drought Stress
آنالیز پروتئوم برگ پرچم گندم در پاسخ به تنش خشکی
زیست فناوری گیاهان زراعی- دانشگاه پیام نور- با همکاری دانشگاهها و موسسات دیگر شماره سال چهارم - شماره هفتم (1393/09/10صفحات 1-12 

22.  یوسف قاضی خانلوثانیخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
Evaluation of Quality and Quantity of Corn and Soybean Grain Yield In Intercropping under Deficit Irrigation
ارزیابی کمیت و کیفیت عملکرددانه ذرت و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط کم آبیاری
Journal of Biology, Agriculture and Healthcare Issue Vol.4, No.25, 2014 (2014-10-29PP. 133-139 

21.  یوسف قاضی خانلوثانیخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
Evaluation of Yield and Yield Components of Corn and Soybean in Intercropping under the Deficit Irrigation Condition
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط کم آبیاری
Journal of Recent Advances In Agriculture Issue J Recent Adv Agr 2014, 2(9) (2014-10-29PP. 296-304 

20.  حمید باقریبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمی
The effect of foliar application of Atrazine on stomatal and nonstomatal control factors of photosynthesis in safflower in drought stress condition
اثر محلولپاشی آترازین بر عوامل روزنهای و غیر روزنهای کنترل کننده فتوسنتز در گلرنگ در شرایط تنش خشکی
پژوهش های گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) انجمن زیست شناسی ایران شماره  جلد 27، شماره 2 ،1393 (1393/08/01صفحات 167-179 

19.  سیمین حق نظریمحمدرضا عظیمیجواد درگاهی
Milk pasteurization by induction heating and its effect on the microbiological quality of milk
پاستوریزاسیون شیر به روش القایی و تاثیر آن بر کیفیت میکروبیولوژیکی شیر
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره دوره 24، شماره 4، زمستان 1393  (1393/06/28صفحات 601-614 

18.  صفرزاده مهدیهرضا فتوتمحمدرضا عظیمیمحسنی فرد احسانبخشی بهنام
Expression Analysis Of miRNAs That Regulate Transcription factors related to Auxin, Gibberellin And ABA Signaling Pathways, Under Water Stress In Wheat (Triticum aestivum L.)
بررسی بیان miRNAهای کنترل کننده فاکتورهای رونویسی مرتبط با مسیرهای سیگنالینگ اکسین، جیبرلین و اسید آبسزیک، تحت شرایط تنش خشکی در گندم (Triticum aestivum L.)
زیست فناوری گیاهان زراعی- دانشگاه پیام نور- با همکاری دانشگاهها و موسسات دیگر شماره 6 (1393/06/01صفحات 21-33 

17.  فاطمه سلیمیفرید شکاریمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانی
Effect of methyl jasmonate on improving salt resistance of German chamomil (Matricaria chamomila) throught change on some morphological characters
بررسی تاثیر کاربرد متیل جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تغییر برخی خصوصیات مرفولوژیک در بابونه آلمانی
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی شماره 4-11 (1393/03/30صفحات 123-131 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  سعیده سادات کرمانی پوربقائیمجید پوریوسفخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
Effects of plant density and main stem pruning on yield and its components of pumpkin (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca)
تاثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca)
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 1 (1393/01/15صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مژده السادات غفوریعلی اصغر کارخانه ایمحمدرضا عظیمیباقر یخچالی مهدی شمس آرا
Cloning, expression and purification of mutanted form of Geobacillus thermocatenulatus in Pichia pastoris
کلونینگ، بیان و خالص سازی آنزیم لیپاز جهش یافته Geobacillus thermocatenulatus در مخمر Pichia pastoris
ژنتیک نوین - انجمن ژنتیک ایران شماره دوره نهم ، شماره 4  (1392/12/11صفحات 403-410 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  نیری پسند لیلانادعلی باباییان جلودارقربانعلی نعمت زاده اسدالله احمدی خواهمحمدرضا عظیمی
Development of an allele-specific functional marker for studying Hd1 effect on flowering time of rice
--
International Research Journal of Applied and Basic Sciences Issue 5 (2013-08-06PP. 1000-1006 
  علمی-پژوهشی
None ISI
13.  نیری پسند لیلاقربانعلی نعمت زاده نادعلی باباییان جلوداراسدالله احمدی خواهمحمدرضا عظیمی
Development of a PCR-based marker for studying allelic variation of Hd3a in rice and its effect on flowering time
--
International Research Journal of Applied and Basic Sciences Issue 5 (2013-08-06PP. 2209-2215 
  سایر
با هیات تحریریه
12.  فاطمه ملکیرضا فتوتمحمدرضا عظیمیفرید شکاریزهره السادات شبر
Changes in Some Cation Concentrations of four wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars Pretreated with Salicylic Acid under Salt Stress
Changes in Some Cation Concentrations of four wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars Pretreated with Salicylic Acid under Salt Stress
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRONOMY AND PLANT PRODUCTION Issue 4 (2013-08-05PP. 1813-1818 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محمدحسن قدسیمجید پوریوسففرهاد جباریمحمدرضا عظیمی
Effect of limited irrigation and nitrogen fertilizer on the yield and yield components of sorghum var.Payam
تاثیر رژیم کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای رقم پیام
پژوهشهای کاربردی زراعی( زراعت سابق پژوهش و سازندگی) وزارت جهاد کشاورزی شماره 141 (1392/05/13صفحات 149-155 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  بهاره جمشیدی جمفرید شکاریمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانی
Effect of priming by salicylic acid on germanation and seedling growth of safflower seeds under cacl2 stress
اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش cacl2
International journal of Agriculture: Research and Review Issue 2 (2013-02-07PP. 1097-1105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  حسین نظری ناسیفرهاد جباریمحمدرضا عظیمیمیثم نوروزیان
Evaluation of drought stress effects on cell membrane .......
ارزیابی اثر تنش خشکی بر پایداری غشای سلولی سرعت فتوسنتز محتوی نسبی آب و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی
علوم گیاهان زراعی ایران= شماره 3 (1391/09/12صفحات 491-499 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  حمید باقرییوسف قاضی خانلوثانیبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانیسلیمان جمشیدی
Seed germination indices and initial groqth of safflower with different......
مطالعه شاخص های جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های گلرنگ با وزن هزار دانه متفاوت تحت تنش خشکی
فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد میانه شماره 3 (1391/08/15صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  حمید باقریبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمی
Effect of atrazine anti-transpiration application on improving physiological traits, yield and yield components of safflower under rain fed condition
اثر کاربرد ماده ضد تعرق آترازین بر بهبود صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط دیم
به زراعی کشاورزی شماره 2 (1391/04/16صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  مهسا همدانیولی ربیعیحسین مرادیعلی قنبریمحمدرضا عظیمی
Determination of storage duration and temperature effectson fruit quality parameters of blood orange (Citrus sinensis cv. Tarocco
-
Biharean Biologist Issue 6(1) (2012-06-15PP. 10-13 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  سپیده طریقیخلیل جمشیدیافشین توکلی زانیانیمحمدرضا عظیمی
4- Effect of drought stress and plant density on yield, component yield and content oil of Safflower in province of Zanjan, Iran
-
Management Science Letters Issue 2 (2012-06-02PP. 2159-2164 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  حمید باقریبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانیسلیمان جمشیدی
Safflower (carthamustinctoriuscv.sina) oil and seed yield improvement in rainfed condition by atrazine foliar application
-
Annals of Biological Research Issue 3(2) (2012-04-02PP. 1202-1209 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  فاطمه سلیمیفرید شکاریمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانی
Role of methyl jasmonate on improving salt resistance though some physiological characters in geman chamomile
نقش متیل جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تاثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران شماره 4 (1390/12/16صفحات 700-711 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  رقیه محرمیولی ربیعیمحمداسماعیل امیریمحمدرضا عظیمی
Rootstock Effects on some Charateristics of Apple cv.Delbarstival
اثر پایه بر برخی صفات سیب رقم دلبار استیوال
به نژادی نهال و بذر- موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر شماره 3 (1390/06/01صفحات 323-337 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  سمیه کاوندمریم جعفر خانی کرمانیعلی حق نظریپگاه خسرویمحمدرضا عظیمی
Micropropagation and medium-term conservation of Rosa pulverulenta
ریزازدیادی و نگهداری میان مدت Rosa pulverulenta
Acta Scientiarum Agronomy Issue 33 (2011-06-15PP. 297-301 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 52. محسن رجبیمحمدرضا عظیمیعلی عزیزیجلال سلطانی
جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای اندوفیت گیاه کَبَر )Capparis spinosa L( مؤثر بر قارچهای بیماریزای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
Molecular isolation and identification of endophytic bacteria from Capparis spinosa L. effecting on plant pathogenic fungi in vitro condition
--- انجمن بیوتکنولوژی ایران, تهران, 2021-08-22 - 2021-08-24
ملی معتبر 51. مرتضی براتیمحمدرضا عظیمیمحمد رضا نقویاحسان محسنی فرد
شناسایی محاسباتی میکرو آر آن آ در گندم (Tiriticum aestivum) با استفاده از همردیفی توالی های میکرو آر آن آ
Computational Identification of miRNA in Wheat (Triticum aestivum) by Present miRNA Sequences Alignment
همایش بیوانفورماتیک ایران انجمن بیوانفورماتیک ایران, تهران, 1399/08/21 - 1399/08/22
بین‌المللی 50. محسن رجبیمحمدرضا عظیمیرمضان کلوندی
آنالیز ناحیه پروموتری ژن مربوط به آنزیم beta-amyrin synthase در گیاه Eutrema salsugineum
Promoter Analysis of the gene related to beta-amyrin synthase enzyme in Eutrema salsugineum
--- انجمن بیوتکنولوژی ایران, تهران, 2019-09-01 - 2019-09-03
بین‌المللی 49. محسن رجبیمحمدرضا عظیمیعلی عزیزیجلال سلطانی
کارآیی روش کروماتوگرافی لایه نازک ) TLC ( برای شناسایی کوئرستین در گیاه کَبَر ) Capparis spinosa L )
Efficiency of thin layer chromatography (TLC) to detect Quercetin in Capparis spinosa L.
--- انجمن بیوتکنولوژی ایران, تهران, 2019-09-01 - 2019-09-03
بین‌المللی 48. محسن رجبیمحمدرضا عظیمی
شناسایی in silico مولکول های miRNA و ژن های هدف آنها در گیاه نیشکر (Saccharum officinarum)
In silico Identification of miRNAs and their target genes in Sugarcane (Saccharum officinarum)
--- انجمن بیوتکنولوژی ایران, تهران, 2019-09-01 - 2019-09-03
بین‌المللی 47. محسن رجبیمحمدرضا عظیمیعلی عزیزیجلال سلطانی
کارآیی روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) برای شناسایی روتین در گیاه کَبر (.Capparis spinosa L)
Efficiency of thin layer chromatography (TLC) to detect Rutin in Capparis spinosa L.
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
بین‌المللی 46. محسن رجبیمحمدرضا عظیمیعلی عزیزیجلال سلطانی
اولین گزارش از جداسازی قارچ اندوفیت آلترناریا از ریشه گیاه کبر (Capparis spinosa) در استان زنجان
First report on the isolation of Alternaria endophytic fungus from the root of Capparis spinosa (Zanjan province)
-- دانشگاه زنجان, لاهیجان, 2019-08-28 - 2019-08-29
ملی معتبر 45. سهیلا مرادیمحمدرضا عظیمیسعید پوردادذوالنوریان حیدرفریبرز حبیبی
القای جنین زایی سوماتیکی مستقیم از جنین های نابالغ هیبرید های آفتابگردان
القای جنین زایی سوماتیکی مستقیم از جنین های نابالغ هیبرید های آفتابگردان
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی و کشاورزی... دانشگاه شهید چمران اهواز, تهران, 1397/09/07 - 1397/09/07
ملی معتبر 44. پریسا شیخ الاسلامیجلال صبافرید شکاریمحمدرضا عظیمیاعظم ملکی
تأثیر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت عملکرد زعفران
Effect of limited irrigation on quantity and quality of saffron (Crocus sativus) yield
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران, کرج, 1397/06/13 - 1397/06/15
بین‌المللی 43. سیمین حق نظریمحمدرضا عظیمیسجاد ولی نژاد
خصوصیات فیزکو شیمیایی پنیر سفید تهیه شده از شیر پاستوریزه شده با اشعه مادون قرمز و رسیده شده در آب پنیر نمک زده با کلرور پتاسیم
WHITE CHEESE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES MADE OF IR PASTEURIZED MILK RIPENED IN KCL SOLUTION
International Agriculture Symposium University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2017-10-05 - 2017-10-08
بین‌المللی 42. سیمین حق نظریمحمدرضا عظیمیسجاد ولی نژاد
خصوصیات بافتی پنیر تهیه شده از شیر پاستوریزه شده با اشعه مادون قرمز و رسیده با آب نمک کلرور پتاسیم
TEXTURAL PROPERTIES OF WHITE CHEESE MADE OF INFRA RED PASTEURIZED MILK AND AGED IN POTASSIUM CHLORIDE (KCL) SUBSTITUTED BRINE
International Agriculture Symposium University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2017-10-05 - 2017-10-08
بین‌المللی 41. سیمین حق نظریمحمدرضا عظیمیسجاد ولی نژاد
خصوصیات میکروبی پنیر سفید تهیه شده از شیر پاستوریزه شده با اشعه مادون قرمز و رسیده شده در آب پنیر نمک زده با کلرور پتاسیم
WHITE CHEESE MICROBIAL PROPERTIES MADE OF INFRA RED PASTEURIZED MILK RIPENED IN POTASSIUM CHLORIDE (KCl) SOLUTION
International Agriculture Symposium University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2017-10-05 - 2017-10-08
ملی معتبر 40. معصومه محمدزادهرضا فتوتمحمدرضا عظیمی
تأثیر متیل جاسمونات بر بیان ژن McWRKY1 در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت شرایط تنش شوری
Regulation of expression of McWRKY1 gene in Chamomile (Matricaria chamomilla L.)by methyl jasmonate and salinity stress
-- دانشگاه زنجان - پژوهشکده فناوری های نوین زیستی, زنجان, 2017-09-02 - 2017-09-02
بین‌المللی 39. ملیحه اسلامیاحمدی خواه اسدالهمحمدرضا عظیمی
شناسایی QTLهای تحمل به¬ خشکی در مرحله¬ی گیاهچه¬ای برنج با روش نقشه¬یابی ارتباطی
Identification of drought tolerance QTLs in rice seedling stage by association mapping
--- انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, کرج, 2017-08-29 - 2017-08-31
ملی معتبر 38. مریم پوربیگدلیجلال صبافرید شکاریمحمدرضا عظیمی
تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد کلاله زعفران تحت شرایط نرمال و کم آبیاری
Regression analysis and path analysis of traits affecting saffron stigma yield under normal and deficit irrigation conditions
کنگره ملی گیاهان دارویی شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, تهران, 1396/02/19 - 1396/02/20
ملی معتبر 37. محمد سرخیمحمدرضا عظیمیفروزان قاسمیان رودسریصابر اصغرزاده
جداسازی باکتری های تجزیه کننده علف کش متربیوزین از خاک های آلوده به سم در مزارع زنجان
Isolating of herbisides degrediator bacteria (metribuzin) from contaminated soil in zanjan farms
- دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران, تهران, 2015-02-17 - 2015-02-17
ملی معتبر 36. سهیلا مرادیمحمدرضا عظیمیسید سعید پوردادذوالنوریان حیدر
تکنولوژی کپسوله کردن جهت نگهداری کوتاه مدت و حفاظت ژرمپلاسم آفتابگردان
Encapsulation technology for short-terme storage and germplasm preservation of sunflower (Helianthus annuus L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن زراعت و اصلاح نباتات, تهران, 1393/06/13 - 1393/06/14
ملی معتبر 35. سهیلا مرادیمحمدرضا عظیمیسعید پوردادذوالنوریان حیدر
ارزیابی میزان باززایی جنینهای سوماتیکی کپسوله شده آفتابگردان شیشهای در شرایط بیرون (Helianthus annuus)
Evaluation in vivo regeneration of encapsulated somatic embryos of sunflower (Helianthus annuus L.)
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران انجمن زراعت و اصلاح نباتات, تهران, 1393/06/04 - 1393/06/06
بین‌المللی 34. سجاد بیاتبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمی
مقایسه عملکرد برخی از ارقام برنج در شرایط آبیاری با شور رودخانه قزل اوزن به روش کشت مستقیم
Comparison Performance some rice varieties under irrigation with saline water QEZUL Ozan River by direct seeding
- انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات, کرج, 2014-08-24 - 2014-08-26
ملی معتبر 33. ولی ربیعیمژگان محمدی کبودچشمهمحمدرضا عظیمیسمیه جزء قاسمی
اثر اسانس میخک و موسیلاز بر عمر پس از برداشت توت فرنگی رقم کاماروزا
Effect of cloves essence on postharvest life of strawberry cv." Camarosa"
--- دانشگاه شهید مفتح, همدان, 2014-08-23 - 2014-08-23
بین‌المللی 32. مژده السادات غفوریعلی اصغر کارخانه ایمحمدرضا عظیمیباقر یخچالی ناصر گودرزی
مدلسازی و فعالیت پروتئین کوتاه شده لیپاز باکتری Geobacillus thermocatenulatus
Modeling and protein function prediction of truncated form of Geobacillus thermocatenulatus lipase (BTL2)
International Symposium of Terrestrial Isopod Biology انجمن بیو انفورماتیک ایتالیا, Italy, 2014-06-26 - 2014-06-30
ملی معتبر 31. صفرزاده مهدیهسید قاسم حسینی سالکدهمحسنی فرد احسانرضا فتوتمحمدرضا عظیمیعارف نژاد بابککریمی فرساد لاله
شناسایی و بررسی بیان miRNA های پاسخگو به تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل گندم با استفاده از High Throughput Sequencing
Identification and examination of miRNA expression in response to drought stress in both tolerant and sensitive species of wheat (Triticum aestivum), using high throughput sequencing
Congress Iranian gonetics sociely انجمن ژنتیک ایران, تهران, 2014-05-24 - 2014-05-26
بین‌المللی 30. سیده معصومه عظیمیمریم جعفر خانی کرمانیمحمدرضا عظیمیکمال غوثکاظم محمدپور
بررسی مقدار ژنوم عناب بومی ایران
DNA C-values of Iranian Ziziphus jujuba Mill
- انجمن ژنتیک ایران, تهران, 2014-05-24 - 2014-05-26
ملی معتبر 29. صفرزاده مهدیهسید قاسم حسینی سالکدهرضا فتوتمحمدرضا عظیمیمحسنی فرد احسان
بررسی بیان miRNAی تنظیم کننده ی هوموستازی AGO1 ، تحت شرایط تنش کم آبی در گندم
بررسی بیان miRNAی تنظیم کننده ی هوموستازی AGO1 ، تحت شرایط تنش کم آبی در گندم
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2014-03-06 - 2014-03-06
ملی معتبر 28. صفرزاده مهدیهسید قاسم حسینی سالکدهرضا فتوتمحمدرضا عظیمیمحسنی فرد احسان
بررسی بیان چهار miRNA حفاطت شده ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم
بررسی بیان چهار miRNA حفاطت شده ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم
-- دانشگاه ملایر, ملایر, 2014-03-06 - 2014-03-06
بین‌المللی 27. مریم رخشانیعلی شمسمحمدرضا عظیمی
رابطه بین کیفیت تدریس و عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان )
Relationship between research performance and teaching quality of faculty members ( case study: university .........)
کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1392/06/20 - 1392/06/21
ملی معتبر 26. ولی ربیعیمحمد فرهمندمحمدرضا عظیمیحبیبی فریبرز
اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP ) بربرخی پارامترهای کمی شلیل رقم سانگلو
Effect of modified atmosphere pakaging (MAP) on some quantity parameters of nectarine cv. SUNGLOW
کنگره علوم باغبانی ایران دانشگاه بو علی سینا, همدان, 1392/06/04 - 1392/06/07
ملی معتبر 25. مهدیه صفرزادهمحسنی فرد احسانرضا فتوتمحمدرضا عظیمیبخشی بهنامسید قاسم حسینی سالکده
بررسی miRNA های پاسخ دهنده به تنش خشکی در گندم( triticum aestivum ) با استفاده از توال یابی با کارایی بالا
Deep sequencing of Triticum aestivum microRNAs involved in drought stress response
همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران, 1392/04/15 - 1392/04/17
ملی معتبر 24. حسین جعفریقاسمعلی گروسیمحمدرضا عظیمیندا زند
تشخیص سریع قارچ Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسلیومی درختان زیتون با استفاده از تکنیک LAMP
Rapid detection of Verticillium dahliae, causal pathogen of olive Verticillium wilt using a loop-mediated amplification(LAMP) technique
National Biotechnology Congress of Iran انجمن بیو تکنولوژی, تهران, 2013-07-06 - 2013-07-08
ملی معتبر 23. سیده معصومه عظیمیمریم جعفر خانی کرمانیمحمدرضا عظیمی
مقاسه اثر دو سیتوکنین بر پرآوری گیاه عناب
Comparing the effect of two cytokinin on proliferation of Ziziphus jujuba Mill
National Biotechnology Congress of Iran انجمن بیو تکنولوژی, تهران, 2013-07-06 - 2013-07-08
ملی معتبر 22. لیلا کریمیعلیرضا یوسفیجعفر نیکبختمحمدرضا عظیمی
تاثیر عبور آب از میدن مغناطیسی بر بهبود کارایی گلایفوزیت و پاراکوات در کنترل علف هرز توق
The effect of magnetic water in the improvement of glyphosate and paraquat efficacy in common cocklebur controlling
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 21. کبری حیدریولی ربیعیمحمدرضا عظیمیمحمد رضا نائینی
اثر محلول پاشی کود آمینو اسیددار(هیومی فورته) بر روی تحمل به خشکی انگور رقم یاقوتی
-
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 20. وحیده خالق نژادحاجی بابافرهاد جباریاحمد اصغرزادهمحمدرضا عظیمی
بررسی اثر تلقیح بذر نخود زراعی با کودهای زیستی ریزوبیومی و ریزوباکتری های تحریک کننده رشد گیاه (pgpr) بر شاخص های رشد و عملکرد دانه در شرایط دیم و فاریاب
Effect of chickpea seed inoculation biofertilizer and.......
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 19. هما جوادیمهدی راستگوخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
استفاده از گیاه پوششی شبدر برسیم (trifolium alexandrinum) در کنترل علف های هرز لوبیا
-
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-09-25 - 2012-09-25
ملی معتبر 18. یوسف قاضی خانلوثانیخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
توان کنترلی کشت مخلوط ذرت و سویا بر علف های هرز در شرایط متفاوت آبیاری در منطقه زنجان
Potential of maize and soybean intercropping to weeds control at different irrigation condition in Zanjan region ی
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 17. فاطمه شاهی یامچلوفرید شکاریبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمی
تاثیر پرایمینگ سالیسلیک اسید بر روی بنیه و نمود گیاهچه های لوبیای چیتی تحت شرایط مزرعه
Effect of salicylic acid priming on seedling vigor of pinto bean under field condition
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با همکاری انجمن علوم زراعت, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 16. رقیه منصوریفرید شکاریبابک عندلیبیمحمد حسین رسولی فردمحمدرضا عظیمی
بررسی محلول پاشی متیل جاسمونات بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک بابونه آلمانی تحت تنش شوری در مرحله گلدهی
Evaluation of methyl jasmonate application on some morphological traits in flowering stage of German chamomile (Matricaria chamomilla)under salinity stress
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با همکاری انجمن علمی زراعت, کرج, 1391/06/14 - 1391/06/16
ملی معتبر 15. معصومه محمدزادهمحمدرضا عظیمیرضا فتوت
شناسائی ژن¬های خانه¬دار در اندام هوایی گیاه بابونه آلمانی( Matricaria chamomila )
-
National Biotechnology Congress of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2012-09-03 - 2012-09-05
ملی معتبر 14. فرید شکاریهانیه خوشه کارمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانی
تاثیر سالیسیلیک اسید بر فعالیتهای فتوسنتزی و عملکرد گل در گیاه گاو زبان
Effects of salicylic acid on yield and photosynthetic activities of borago plants
همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه ساری, ساری, 1390/12/11 - 1390/12/12
ملی معتبر 13. محمدعلی پیریعلیرضا یوسفیمحمدرضا عظیمیکامران افصحی
پیش بینی زمان ظهور گیاهچه علفهرز سلمه تره و سوروف در لوبیا معمولی
Prediction of weed seedling emergence (Chenopodium album and Echinochloa crus-galli) in common bean
همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی مرکز آموزش جهاد کشاورزی, بروجرد, 1390/11/25 - 1390/11/26
ملی معتبر 12. حمید باقریبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانی
واکنش سرعت فتوسنتز و برخی صفات مورفولوژیک گلرنگ بر ماده ضد تعرق آترازین در شرایط دیم
The response of photosynthesis rate and some morphological characteristics of safflower under application of Atrazine as antitranspirant in rainfed condition
همایش ملی کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد ورامین, ورامین, 1390/09/10 - 1390/09/10
ملی معتبر 11. یوسف قاضی خانلوثانیخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
تاثیر کشت مخلوط ذرت و سویا بر کنترل علف های هرز در منطقه زنجان
The effect of corn - soybean intercroppin on weeds control in zanjan area
همایش ملی کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد پیشوا ورامین, ورامین, 1390/09/10 - 1390/09/10
ملی معتبر 10. حمید باقریبابک عندلیبیمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانی
اثر ماده ضد تعرق آترازین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه گلرنگ در شرایط دیم
The effect of atrazine as a antitranspirant on morphological....
کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1390/09/01 - 1390/09/02
ملی معتبر 9. سعیده سادات کرمانی پوربقائیمجید پوریوسفخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
واکنش صفات مورفولوژیک کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) به هرس ساقه اصلی تحت تراکم های مختلف کاشت
واکنش صفات مورفولوژیک کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) به هرس ساقه اصلی تحت تراکم های مختلف کاشت
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 8. سحر رستم خانیخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمیعلیرضا یوسفی
اثر کشت مخلوط افزایشی ذرت zea mays و سویا Glycine max بر کاهش زیست توده علف های هرز
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 7. سعیده سادات کرمانی پوربقائیمجید پوریوسفخلیل جمشیدیمحمدرضا عظیمی
بررسی تغییرات محتوای روغن و عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی cucurbita pepo l تحت تاثیر هرس ساقه اصلی و تراکم گیاهی
بررسی تغییرات محتوای روغن و عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی cucurbita pepo l تحت تاثیر هرس ساقه اصلی و تراکم گیاهی
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 6. فاطمه سلیمیفرید شکاریمحمدرضا عظیمیاسماعیل زنگانی
تاثیر متیل جاسمونات و تنش شوری روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد گل در بابونه آلمانی
The effect of methyl jasmonate and salt stress on yield and physiological properties of.......
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 5. زهرا رضائیاحمد گلچینمحمدرضا عظیمیآذر علی مردانی
تاثیر نوع و مقدار مصرف کودهای نیتروژنه بر میزان هدر رفت آمونیاک از خاک
-
Iranian Soil Science Congress دانشگاه تبریز, تبریز, 2011-09-03 - 2011-09-05
ملی معتبر 4. غفور سهرابیخلیل جمشیدیافشین توکلی زانیانیمحمدرضا عظیمیمحمد حسین محمدیکمال شهبازی
بررسی اثرات تنش خشکی و تراکم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays) رقم ماکسیما
-
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1389/05/02 - 1389/05/04
ملی معتبر 3. محمدحسن قدسیمجید پوریوسففرهاد جباریمحمدرضا عظیمی
تاثیر رژیمهای کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزائ عملکرد سورگوم دانه ای رقم پیام
-
کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1389/05/02 - 1389/05/04
ملی معتبر 2. خلیل جمشیدیسمیه سلیمیمحمدرضا عظیمی
صفات فیزیولوژیک موثر برعملکرد و شاخص برداشت ذرت دانه ای رقم ماکسیما درسطوح مختلف تاریخ، الگوی کشت و تراکم بوته
-
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/02/08 - 1389/02/09
ملی معتبر 1. خلیل جمشیدیسمیه سلیمیمحمدرضا عظیمی
تأثیر تنش خشکی وتراکم بوته بربرخی خصوصیات کمی وکیفی گلرنگ رقم سینا
The effect of drought stress and plant density on some quantitave and qualitative traits of Safflower
کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران دانشگاه یزد, یزد, 1389/02/08 - 1389/02/09

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir