خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20385   بروزرسانی: 07-03-1402

Ali Babakhani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  حمید رفیعیجلال بازرگانعلی باباخانی
Effect of Geometric Arrangement of the Baffles on the Energy Dissipation Rate of the Baffled Chutes
بررسی عددی تاثیر آرایش هندسی موانع بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار
مهندسی آبیاری و آب ایران== شماره 49 (1401/02/25صفحات 51-65 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  مجتبی مرسلیعلی باباخانی
Experimental investigation of temporal variation and of scour depth at triangular labyrinth weir without apron
بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی عمق آبشستگی و محل وقوع آن در پایین دست سرریز کنگره ای مثلثی بدون کف‌بند
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 21 (1400/03/10صفحات 35-44 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  حمید رفیعیجلال بازرگانعلی باباخانی
Numerical Study of the Effective Parameters on the Energy Dissipation Rate of the Baffled Chutes
بررسی عددی تأثیر عوامل مؤثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار
آبیاری و زهکشی - انجمن آبیاری و زهکشی ایران شماره 14 (1399/06/15صفحات 796-806 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
3.  علی باباخانیمجتبی مرسلی
Investigation on the effect of different parameters on maximum scour depth and length at triangular labyrinth weir without apron
بررسی پارامترهای مؤثر بر حداکثر عمق و طول حفره آبشستگی پائین¬دست سرریز کنگره¬ای مثلثی بدون کف¬بند
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 19 (1399/02/17صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  علی باباخانیمسعود قدسیانآنتوان اشلایز
experimental investigation of normral hydrograph characteristics effect on scour around spur dike
بررسی آزمایشگاهی تاثیر خصوصیات هیدروگراف نرمال بر عمق آبشستگی اطراف آبشکن منفرد تیغه ای
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 18 (1397/09/01صفحات 25-36 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  وحید نورانیعلی باباخانی
Integration of Artificial Neural Networks with Radial Basis Function Interpolation in Earthfill Dam Seepage Modeling
مدلسازی تراوش سد خاکی با ترکیب روش RBF و شبکه عصبی
JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING Issue 27 (2012-01-16PP. 183-195 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 13. علی باباخانیمحسن لمتر محمدیرضا فضل الهی محمدی
مقایسه ضریب آبگذری در سرریزهای قوسی واقع در کانال و مخزن
مقایسه ضریب آبگذری در سرریزهای قوسی واقع در کانال و مخزن
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1397/06/13 - 1397/06/15
ملی معتبر 12. علی باباخانیمجتبی مرسلی
مطالعه عددی تاثیر پارامترهای موثر بر آبسشتگی سرریز کنگره¬ای با نرم افزار Flow 3D
مطالعه عددی تاثیر پارامترهای موثر بر آبسشتگی سرریز کنگره¬ای با نرم افزار Flow 3D
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1397/06/13 - 1397/06/15
ملی معتبر 11. علی باباخانیرضا فضل الهی محمدیمحسن لمتر محمدی
مطالعه عددی الگوی جریان و ضریب آبگذری در سرریزهای کنگره ای مثلثی و قوسی
مطالعه عددی الگوی جریان و ضریب آبگذری در سرریزهای کنگره¬ای مثلثی و قوسی
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1397/06/13 - 1397/06/15
ملی معتبر 10. علی باباخانیمجید کهنموییحسن احمدی
بررسی عددی الگوی جریان و میزان استهلاک انرژی حوضچه آرامش با شیب معکوس
بررسی عددی الگوی جریان و میزان استهلاک انرژی حوضچه آرامش با شیب معکوس
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1397/06/13 - 1397/06/15
بین‌المللی 9. علی باباخانیاحسان پورمکریبابک امین نژاد
بررسی عددی عوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی جریان روی سرریزهای پلکانی دریچه-دار
بررسی عددی عوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی جریان روی سرریزهای پلکانی دریچه-دار
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تهران , تهران, 1397/02/18 - 1397/02/20
بین‌المللی 8. علی باباخانیعلی حاجی صادقی
بررسی میزان استهلاک انرژی ناشی از حضور بلوک¬های حوضچه آرامش با خصوصیات مختلف با استفاده از نرم افزار Flow 3D
بررسی میزان استهلاک انرژی ناشی از حضور بلوک¬های حوضچه آرامش با خصوصیات مختلف با استفاده از نرم افزار Flow 3D
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تهران, تهران, 1397/02/18 - 1397/02/20
بین‌المللی 7. علی باباخانیروح الله رنجبرحسن احمدی
مقایسه عددی پارامترهای جریان بر روی سرریز کلید پیانویی و سرریز کنگره ای
مقایسه عددی پارامترهای جریان بر روی سرریز کلید پیانویی و سرریز کنگره ای
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تهران, تهران, 1397/02/18 - 1397/02/20
ملی معتبر 6. وحید زالنژادعلی باباخانیحسن احمدی
بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف
Numerical Investigation of Parameters Affecting the Amount of Energy dissipation in the Chamber
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1394/09/20 - 1394/09/22
ملی معتبر 5. سیده آرامه امیرکیاییعلی باباخانیحسن احمدیروزبه غزل
تخمین رسوب مخزن سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNs)
Estimation of Sepidorud Dam reservoir sediment using artificial neural network (ANNs)
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1394/08/20 - 1394/08/22
ملی معتبر 4. مهدی مهاجریبابک امین نژادعلی باباخانی
بررسی تاثیر ابعاد، چیدمان و تعداد صفحات مستغرق برابعاد ناحیه جداشدگی و پارامترهای آشفتگی جریان در اتصال 90 درجه کانال ها
Investigating the effect of dimensions, arrangement and number of submerged plates on the turbulent flow parameters in the junction of channel
کنفرانس هیدرولیک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 1394/08/20 - 1394/08/22
ملی معتبر 3. لیلا حسینیبابک امین نژادعلی باباخانیمهدی مهاجری
بررسی تاثیرصفحات مستغرق برابعادناحیه جداشدگی وپارامترهای آشفتگی جریان دراتصال 90درجه کانال ها
Investigating the effect of submerged plates on the turbulent flow parameters in the junction of channel
National Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, بابل, 2014-05-07 - 2014-05-08
بین‌المللی 2. مصیب مطلوبیعلی باباخانیمحمدتقی اعلمی
استفاده از مدل HEC-GeoRAS در پهنه بندی سیلاب دشت رودخانه ایدوغموش
Use of HEC-GeoRAS model in the plain flood zoning of Aydoghmoush river
سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 1388/11/06 - 1388/11/08
بین‌المللی 1. وحید نورانیعلی باباخانی
استفاده از روش بدون شبکه RBF در برآورد میزان تراوش سدهای خاکی مطالعه موردی: سد ستارخان
Sattarkhan Dam Earth fill dam seepage analysis using RBF method
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه شیراز, شیراز, 1388/02/21 - 1388/02/23