خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20394   بروزرسانی: 07-03-1402

Ali Babakhani
علی باباخانی
استادیار

پست الکترونيکی
Babakhani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/babakhani-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4433

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان اداری، گروه عمران، اتاق 109، کدپستی 38791-45371