خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25882   بروزرسانی: 10-12-1401

Mandana Bimakr

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
65.  محدثه یوسفیماندانا بی مکرمحمد قریشیعلی گنجلو
Effect of Supercritical CO2 and Microwave-assisted Extraction Methods on Bioactive Compounds Extraction from Silybum marianum Seed
تاثیر روش‌های دی اکسید کربن فوق بحرانی و مایکروویو بر استخراج ترکیبات زیست‌فعال از دانه خارمریم
Journal of food science and technology Issue 21 (2024-05-06PP. 30-44 
  علمی-پژوهشی
Scopus
64.  فرشته نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلومجید امین زارع
Evaluation the effect of Cucurbita pepo seeds bioactive compounds obtained via ultrasound-assisted extraction on oxidative stability of ground mutton meat
بررسی تأثیر افزودن ترکیبات زیست‌فعال دانه‌ی کدو تخم کاغذی استخراج شده به روش حلال با کمک امواج فراصوت بر پایداری اکسایشی گوشت گوسفند چرخ شده
Journal of food science and technology Issue 146 (2024-03-20PP. 68-81 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  علیرضا همتیعلی گنجلوکامبیز ورمیراماندانا بی مکر
Evaluation of Oxidation Development of Soybean Oil Enriched with Essential Oil from Aerial Parts of Ferulago angulata Boiss during Accelerated Storage
ارزیابی پیشرفت اکسایش روغن سویا غنی شده با اسانس اندام هوایی چویر حین انبارش تسریع شده
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران - iranian food science & Technology Research Journal Issue 4 (2023-10-23PP. 399-414 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  فاطمه مجردیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Effect of bio-edible coating based on Lallemantia iberica seed mucilage incorporated with Malva sylvestris leaf bioactive compounds on oxidative stability of turkey meat
Effect of bio-edible coating based on Lallemantia iberica seed mucilage incorporated with Malva sylvestris leaf bioactive compounds on oxidative stability of turkey meat
J FOOD MEAS CHARACT شماره 1 (1402/07/17صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
Scopus
61.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکرمینا نصیری
Ohmic heating extraction of radish (Raphanus sativus L.) leaf extract: Numerical optimization and kinetic modelling
استخراج عصاره فنولی از برگ تربچه (Raphanus sativus L.) به روش حرارت‌دهی مقاومتی: بهینه‌سازی عددی و مدل‌سازی سینتیکی
Journal of food science and technology Issue 20)135( (2023-05-10PP. 141-157 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  پریوش زندیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Optimization of microwave-assisted extraction of bioactive compounds from aerial parts of Catharanthus roseus L.
بهینه‌سازی استخراج ترکیبات زیست‌فعال از اندام هوایی پروانش به کمک مایکروویو
فناوری های جدید در صنعت غذا شماره 2 (1401/11/19صفحات 153-169 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  لیدا عبادی قره کورهعلی گنجلوحامد همیشه کارماندانا بی مکر
Fabrication and characterization of costmary essential oil loaded salep-polyvinyl alcohol fast-dissolving electrospun nanofibrous mats
Fabrication and characterization of costmary essential oil loaded salep-polyvinyl alcohol fast-dissolving electrospun nanofibrous mats
Journal of Food Measurement and Characterization Issue https://doi.org/10.1007/s11694 (2022-12-30PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  محمدرضا اعجمیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Continuous fast microwave-assisted extraction of radish leaves polysaccharides: optimization, preliminary characterization, biological, and techno-functional properties
Continuous fast microwave-assisted extraction of radish leaves polysaccharides: optimization, preliminary characterization, biological, and techno-functional properties
Biomass Conversion and Biorefinery Issue https://doi.org/10.1007/s13399 (2022-11-12PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  رعنا روشنی نشاطماندانا بی مکرعلی گنجلو
Effects of Zedo gum edible coating enriched with microwave‑agitated bed extracted bioactive compounds from lemon verbena leaves on oxidative stability of Oncorhynchus mykiss
Effects of Zedo gum edible coating enriched with microwave‑agitated bed extracted bioactive compounds from lemon verbena leaves on oxidative stability of Oncorhynchus mykiss
Journal of Food Measurement and Characterization Issue 16 (2022-11-03PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  علی گنجلوماندانا بی مکرپریسا نظری
Process optimization for low-fat deep-fried zucchini slices preparation: Effect of Aloe vera gel coating concentration, frying temperature, and frying time
Process optimization for low-fat deep-fried zucchini slices preparation: Effect of Aloe vera gel coating concentration, frying temperature, and frying time
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 00 (2022-09-12PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
Scopus
55.  الا قاسمی کیاعلی گنجلوماندانا بی مکر
Optimization of Ultrasound-assisted Extraction of Fenugreek Seed Protein and Evaluation of Its Structural, Functional Properties and Antioxidant Activity
بهینه‌سازی استخراج پروتئین دانه شنبلیله به کمک امواج فراصوت و بررسی خصوصیات ساختاری، عملکردی و فعالیت ضد اکسایشی آن
Journal of food science and technology Issue 126 (2022-08-01PP. 39-55 
  علمی-پژوهشی
Scopus
54.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Encapsulation of musk willow (Salix aegyptiaca L.) essential oil with sodium alginate and whey protein: Characterization, controlled release and mathematical modeling
درون‌پوشانی اسانس بیدمشک (Salix aegyptiaca L.) با آلژینات سدیم و پروتئین آب پنیر: خصوصیات، رهایش کنترل شده و مدل‌سازی ریاضی
Journal of food science and technology Issue 19)125( (2022-07-01PP. 121-133 
  علمی-پژوهشی
Scopus
53.  علی گنجلومحسن زندیماندانا بی مکر
valuation of Color and Texture Features of Low-calorie Doughnut Containing Maltodextrin using Machine Vision System
بررسی خصیصه‌های رنگی و بافتی دونات کم کالری حاوی مالتودکسترین با استفاده از سامانه بینایی ماشین
Journal of food science and technology Issue 125 (2022-07-01PP. 11-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  سمانه منجمعلی گنجلوماندانا بی مکر
Effect of Aloe vera gel edible coating on bioactive compounds of cherry tomato during storage at different temperatures
تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا بر ترکیبات زیست فعال گوجه فرنگی گیلاسی حین نگهداری در دماهای مختلف
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران - iranian food science & Technology Research Journal Issue 18 (2022-04-24PP. 21-39 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکرابوالفضل قره باغی
Quality grading of grapes coated with Farsi gum and hemp seed oil emulsion based on surface defects using RGB and binary images
درجه‌بندی کیفی انگور پوشش‌دهی‌شده با امولسیون صمغ فارسی و روغن شاهدانه بر اساس صدمات سطحی با استفاده از تصاویر RGB و دودویی
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران - iranian food science & Technology Research Journal Issue 18 (2022-04-23PP. 51-64 
  علمی-پژوهشی
Scopus
50.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Kinetic modeling and optimization of musk willow (Salix aegyptiaca L.) essential oil extraction process of using ultrasound assisted hydrodistillation
مدل‌سازی سینتیکی و بهینه‌سازی فرآیند استخراج اسانس بیدمشک (Salix aegyptiaca L.) با استفاده از تقطیر آبی با کمک فراصوت
Journal of food science and technology Issue 121(18) (2022-02-20PP. 93-106 
  علمی-پژوهشی
Scopus
49.  سمانه منجمعلی گنجلوماندانا بی مکر
Evaluation and Kinetics Modelling of Some Postharvest Characteristics Changes of Cherry Tomato Coated with Fresh Aloe vera Gel during Storage at Different Temperatures
ارزیابی و مدلسازی سینتیک تغییرات برخی از ویژگیهای پس از برداشت گوجهفرنگی گیلاسی پوششدار شده با ژل تازه آلوئهورا حین انبارمانی در دماهای مختلف
Journal of food science and technology Issue 119 (2021-12-22PP. 17-33 
  علمی-پژوهشی
Scopus
48.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Ohmic assisted hydrodistillation extraction of musk willow (Salix aegyptiaca L.) essential oil and artificial neural network modeling of extraction kinetic
استخراج اسانس بیدمشک (Salix aegyptiaca L.) با روش تقطیر مقاومتی و مدل‌سازی سینتیک استخراج با شبکه عصبی مصنوعی
Journal of food science and technology Issue 120-18 (2021-12-08PP. 173-186 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  الهام انصاریانمجید امین زارعحسن حسن زاد آذرمحمدرضا مهراسبیماندانا بی مکر
Nanoemulsion-based basil seed gum edible film containing resveratrol and clove essential oil: In vitro antioxidant properties and its effect on oxidative stability and sensory characteristic of camel meat during refrigeration storage
Nanoemulsion-based basil seed gum edible film containing resveratrol and clove essential oil: In vitro antioxidant properties and its effect on oxidative stability and sensory characteristic of camel meat during refrigeration storage
MEAT SCIENCE Issue 185 (2021-12-07PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
Scopus
46.  علیرضا همتیعلی گنجلوکامبیز ورمیراماندانا بی مکر
Influence of Different Drying Methods on Extraction Yield, Chemical Compositions, Total Phenolic and Flavonoid Contents and Antioxidant Activity of Essential Oil from Aerial Parts of Ferulago angulata Boiss..
تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر بازده استخراج، ترکیبات شیمیایی، محتوای فنولی و فلاونوئیدی کل و فعالیت ضد اکسایشی اسانس اندام هوایی گیاه چویر (Ferulago angulata Boiss)
Journal of food science and technology Issue 117 (2021-10-23PP. 119-132 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  فاطمه مجردیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Feasibility of Hydroethanolic Solvent System for Bioactive Compounds Recovery from Aerial Parts of Silybum marianum and Kinetics Modeling
Feasibility of Hydroethanolic Solvent System for Bioactive Compounds Recovery from Aerial Parts of Silybum marianum and Kinetics Modeling
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 7-3 (2021-09-27PP. 129-137 
  علمی-پژوهشی
Scopus
44.  علی گنجلومحسن زندیماندانا بی مکرسمانه منجم
Visual grading of cherry tomatoes coated with aloe vera gel containing hemp seed oil using principal component analysis, artificial neural network and adaptive neuro-fuzzy inference system methods
درجه‌بندی بصری گوجه‌فرنگی گیلاسی پوشش‌دار شده با ژل آلوئه‌ورا حاوی روغن شاهدانه با روش‌های تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی، شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی
Journal of food science and technology Issue 116 (2021-09-23PP. 143-157 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Applying Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Artificial Neural Network to the Prediction of Quality changes of Hawthorn Fruit (Crataegus pinnatifida) during Various Storage Conditions
به‌کارگیری سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و مدل‌سازی تغییرات کیفی زالزالک (Crataegus pinnatifida) طی شرایط مختلف انبارمانی
ماشین های کشاورزی شماره (2)11 (1400/04/03صفحات 343-357 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  فرشته نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Feasibility of Application of Microwave Pretreatment to Improve Oil Extraction Efficiency from Cucurbita pepo (Cucurbita pepo subsp. Pepo var. Styriaca) Seed
امکان سنجی استفاده از پیش تیمار مایکروویو جهت افزایش کارایی استخراج روغن از بذرکدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo subsp. Pepo var. Styriaca)
نوآوری در علوم و فناوری غذایی شماره 13-1 (1400/04/01صفحات 107-118 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکرنرگس نیکومنشنگار مرادی
Application of neural-fuzzy inference system (ANFIS) and fuzzy logic for prediction of physicochemical changes and classification of coated sweet lemon during storage
کاربرد منطق فازی و سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار جهت پیش‌بینی تغییرات فیریکی‌وشیمیایی و طبقه‌بندی کیفی لیموشیرین پوشش‌دار طی نگهداری
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران - iranian food science & Technology Research Journal Issue (2)17 (2021-06-22PP. 339-351 
  علمی-پژوهشی
Scopus
40.  علی گنجلومحسن زندیماندانا بی مکر
بررسی تاثیر پوشش‌دهی با صمغ فارسی حاوی روغن شاهدانه بر تغییرات جرم و حجم انگور با استفاده از سیستم‌های بینایی ماشین و یادگیری ماشین
بررسی تاثیر پوشش‌دهی با صمغ فارسی حاوی روغن شاهدانه بر تغییرات جرم و حجم انگور با استفاده از سیستم‌های بینایی ماشین و یادگیری ماشین
Journal of food science and technology Issue 113 (2021-04-14PP. 157-172 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
39.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکرنگار مرادینرگس نیکومنش
Effect of active coating containing radish leaf extract with or without vacuum packaging on the postharvest changes of sweet lemon during cold storage
تاثیر پوشش دهی فعال حاوی عصاره برگ تربچه با و یا بدون بسته بندی تحت خلا بر تغییرات پس از برداشت لیموشیرین حین انبارش سرد
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION Issue 45 (2021-03-05PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  فرشته نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلومجید امین زارع
A short time bioactive compounds extraction from Cucurbita pepo seed using continuous ultrasound‐assisted extraction
A short time bioactive compounds extraction from Cucurbita pepo seed using continuous ultrasound‐assisted extraction
Journal of Food Measurement and Characterization Issue 15 (2021-01-19PP. 2135-2145 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
37.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Evaluation of physicochemical characterization of hawthorn (Crataegus pinnatifida) during various storage conditions and modeling of changes using kinetic models
ارزیابی و مدل‌سازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زالزالک (Crataegus pinnatifida) طی نگهداری در شرایط مختلف
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران - iranian food science & Technology Research Journal Issue (5)16 (2020-11-21PP. 507-523 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  علی گنجلومحسن زندیماندانا بی مکرسمانه منجم
Ripening Stages Control of Cherry Tomato Coated with Aloe Vera Gel using Artificial Vision System
کنترل مراحل رسیدگی گوجه‌فرنگی گیلاسی پوشش‌دهی شده با ژل آلوئه‌ورا با استفاده از سامانه بینایی مصنوعی
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 105-17 (1399/08/01صفحات 135-149 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
35.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Assessment of Quality Changes of Medlar (Mespilus Germanica) During Ripening at Cold Storage
بررسی تغییرات کیفی میوۀ ازگیل (Mespilus germanica) طی رسیدن در دورۀ نگهداری در سردخانه
تحقیقات مهندسی صنایع غذایی- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شماره (68)19 (1399/06/30صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  علی گنجلومحسن زندیماندانا بی مکرسمانه منجم
Indirect Estimation of Mass and Shape Ratio Changes of Aloe vera gel Coated Cherry Tomatoes Using Image Processing Technique
تخمین غیرمستقیم تغییرات جرم و نسبت شکلی گوجه‌‌فرنگی‌های گیلاسی پوشش‌دار شده با‌ ژل آلوئه‌ورا به کمک تکنیک پردازش تصویر
فناوری های جدید در صنعت غذا شماره 4 (1399/06/29صفحات 551-565 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  رعنا روشنی نشاطماندانا بی مکرعلی گنجلو
Effects of Binary Solvent System on Radical Scavenging Activity and Recovery of Verbascoside from Lemon verbena Leaves
Effects of Binary Solvent System on Radical Scavenging Activity and Recovery of Verbascoside from Lemon verbena Leaves
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 6-2 (2020-09-10PP. 69-76 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  ماندانا بی مکرعلی گنجلو
بهینه‌سازی استخراج ترکیبات زیست فعال از سیر (Allium sativum L.) به کمک امواج فراصوت و بررسی فعالیت ضد اکسایشی آن
بهینه‌سازی استخراج ترکیبات زیست فعال از سیر (Allium sativum L.) به کمک امواج فراصوت و بررسی فعالیت ضد اکسایشی آن
نوآوری در علوم و فناوری غذایی شماره 12-2 (1399/04/14صفحات 145-159 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Computer Vision System Applied to Classification of Medlar (Mespilus germanica) during ripening stage at cold storage
کاربردسیستم بینایی ماشین درطبقه‌بندی ازگیل طی دوران رسیدگی در سردخانه
فناوری های جدید در صنعت غذا شماره (3)7 (1399/03/31صفحات 403-415 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Development of quality grading system based on image processing for hawthorn classification during various storage condition (cold, refrigerator and room)
ایجاد سیستم طبقه‌بندی بر اساس پردازش تصویر جهت جداسازی کیفی زالزالک (Crataegus pinnatifida) طی نگهداری در شرایط مختلف (سردخانه، یخچال و محیط)
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره (1)30 (1399/02/21صفحات 195-210 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  محسن زندیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Modelling medlar (Mespilus germanica) quality changes during cold storage using kinetics models and artificial neural network
مدل‌سازی تغییرات کیفی ازگیل (Mespilus germanica) طی نگهداری در سردخانه با استفاده از مدل‌های سینتیکی و شبکه‌های عصبی مصنوعی
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 96-16 (1398/11/21صفحات 103-119 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  خوشقدم(نازنین زهرا) بشارتی قوشه بلاغماندانا بی مکرعلی گنجلو
Effect of solvent type and extraction conditions on extraction yield, total phenolic content and antioxidant activity of extract containing bioactive compounds from aerial part of marigold (Calendula officinalis L.)
تاثیر نوع حلال و شرایط استخراج بر عملکرد استخراج، محتوای ترکیبات فنولی کل و فعالیت ضد اکسایشی عصاره حاوی ترکیبات زیست فعال از اندام هوایی گیاه همیشه بهار (.L officinalis Calendula(
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 92-16 (1398/07/30صفحات 11-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  ماندانا بی مکرعلی گنجلوعارف نوروزی
Effect of acoustic cavitation phenomenon on bioactive compounds release from Eryngium caucasicum leaves
Effect of acoustic cavitation phenomenon on bioactive compounds release from Eryngium caucasicum leaves
Journal of Food Measurement and Characterization Issue 13 (2019-08-23PP. 1839-1851 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  ماندانا بی مکرمحمد قریشیعلی گنجلومیتراسادات موسوی
Modified Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Biologically Active Compounds from Feijoa Sellowiana Leaves
Modified Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Biologically Active Compounds from Feijoa Sellowiana Leaves
International Journal of Food Engineering Issue 17 (2019-08-01PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  علی گنجلوماندانا بی مکرمسعود قربانی
Study the effect of different drying methods and solvent type on kinetics of phenolic compounds extraction from green pea pod and evaluation of its antiradical activity
مطالعه تاثیر روش های مختلف خشک کردن و نوع حلال بر سینتیک استخراج ترکیبات فنولی از غلاف نخود فرنگی و بررسی فعالیت ضد رادیکالی آن
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره 2 (1398/05/06صفحات 29-45 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  مه رو مرادیانعلی گنجلوماندانا بی مکر
Effect of Feijoa Leaf Polysaccharides on the Physicochemical and Sensory Properties of Low Fat Yogurt during Storage
تأثیر پلی‌ساکاریدهای برگ فیجوآ بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی ماست کم چرب طی دوره نگهداری
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران شماره 2 (1398/04/22صفحات 105-115 
  علمی-پژوهشی
Scopus
23.  مجید امین زارعمحمد هاشمیالهام انصاریانماندانا بی مکرحسن حسن زاد آذرمحمدرضا مهراسبیشهرزاد دانش آموزمجتبی رئیسیبهروز جنتاسما افشاری
Using Natural Antioxidants in Meat and Meat Products as Preservatives: A Review
Using Natural Antioxidants in Meat and Meat Products as Preservatives: A Review
Advances in Animal and Veterinary Sciences Issue 7-5 (2019-03-30PP. 417-426 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  مه رو مرادیانعلی گنجلوماندانا بی مکر
Extraction optimization, chemical, structural characterization and antioxidant activity of water-soluble polysaccharides from Feijoa leave
بهینه سازی استخراج، بررسی خصوصیات شیمیایی، ساختاری و فعالیت ضد اکسایشی پلی ساکاریدهای محلول در آب برگ فیجوآ
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 85 (1397/12/20صفحات 219-232 

21.  علی گنجلوماندانا بی مکرمسعود قربانی
Evaluation the effect of green pea pod extract on oxidative stability of sunflower oil under accelerated conditions
بررسی اثر عصاره غلاف نخود فرنگی بر پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان تحت شرایط تسریع شده
فرآوری و نگهداری مواد غذایی شماره 10 (1397/11/15صفحات 19-32 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  عارف نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Evaluation the effect of different solvents on extraction yield and antioxidant activity of Eryngium caucasicum Trautv leaf extract
بررسی اثر حلال های مختلف بر راندمان استخراج و فعالیت ضد اکسایشی عصاره برگ گیاه زولنگ
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 83 (1397/10/01صفحات 379-386 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  الا قاسمی کیاعلی گنجلوماندانا بی مکر
A Short Extraction Time of Polysaccharides from Fenugreek (Trigonella foencem graecum) Seed Using Continuous Ultrasound Acoustic Cavitation: Process Optimization, Characterization and Biological Activities
A Short Extraction Time of Polysaccharides from Fenugreek (Trigonella foencem graecum) Seed Using Continuous Ultrasound Acoustic Cavitation: Process Optimization, Characterization and Biological Activities
Food and Bioprocess Technology Issue 11 (2018-10-28PP. 2204-2216 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  عارف نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلوسهیلا زرین قلمی
Effect of soaking pretreatment on kinetics of total phenolic compound extraction from Eryngium Caucasicum Trautv leaves using ultrasound waves
تأثیر پیش تیمار خیساندن بر سینتیک استخراج ترکیبات زیست فعال فنولی از برگ گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum Trautv) به کمک امواج فراصوت
پژوهش های صنایع غذایی(دانش کشاورزی سابق) دانشگاه تبریز شماره 28-3 (1397/07/23صفحات 169-181 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  مینا سالارنیاعلی گنجلوزهرا امام جمعهماندانا بی مکر
ویژگیهاى فیزیکى، سدکنندگى و ضدمیکروبى فیلم خوراکى بر پایه کازئینات سدیم حاوى روغن شاهدانه
ویژگیهاى فیزیکى، سدکنندگى و ضدمیکروبى فیلم خوراکى بر پایه کازئینات سدیم حاوى روغن شاهدانه
فناوری های جدید در صنعت غذا شماره 5 (1397/07/18صفحات 485-497 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  علی گنجلوماندانا بی مکرسهیلا زرین قلمی مریم جلیلی صفریانمسعود قربانی
Moisture-dependent physical properties of green peas (Pisum sativum L.)
خصوصیات فیزیکی وابسته به رطوبت نخود فرنگی
International Food Research Journal Issue 25 (2018-07-11PP. 1246-1252 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مریم جلیلی صفریانعلی گنجلوماندانا بی مکرسهیلا زرین قلمی
Assessment of pea pod polysaccharides effect on stability and flow behavior of oil-in-water emulsion
ارزیابی اثر پلی ساکاریدهای غلاف نخود فرنگی بر پایداری و رفتار جریانی امولسیون روغن در آب
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 74 (1397/01/15صفحات 251-261 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  الهام لطفیعلی گنجلومیرخلیل پیروزی فردماندانا بی مکر
Evaluation of chemical characteristics, functional properties and anti-radical activity of water-soluble polysaccharides from green pea pod
بررسی خصوصیات شیمیایی، ویژگیهای عملکردی و فعالیت ضد رادیکالی پلیساکاریدهای محلول در آب غلاف نخود فرنگی
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 72 (1396/11/17صفحات 79-89 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  یاسمن پودیماندانا بی مکرعلی گنجلوسهیلا زرین قلمی
Intensification of bioactive compounds extraction from Feijoa (Feijoa sellowiana Berg.) leaves using ultrasonic waves
شدت بخشی استخراج ترکیبات زیست فعال از برگ های فیجوا (Feijoa sellowiana Berg.) با استفاده از امواج فراصوت
FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING Issue 108 (2018-01-04PP. 37-50 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  ماندانا بی مکرعلی گنجلوسهیلا زرین قلمی الهام انصاریان
Ultrasound-assisted extraction of bioactive compounds from Malva sylvestris leaves and its comparison with agitated bed extraction technique
استخراج ترکیبات زیست فعال به کمک امواج فراصوت از برگ های پنیرک و مقایسه آن با تکنیک استخراج بستر متلاطم
FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY Issue 26 (2017-12-24PP. 1481-1490 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  یاسمن پودیماندانا بی مکرعلی گنجلوسهیلا زرین قلمی
Optimization and comparative evaluation of ultrasound-assisted extraction of bioactive phenolic compounds from feijoa (Feijoa sellowiana) leaves
بهینه‌سازی و بررسی مقایسه‌ای محتوای فنولی ترکیبات زیست فعال استخراج‌شده از برگ گیاه فیجوا (Feijoa sellowiana) به کمک امواج فراصوت
فناوری های جدید در صنعت غذا شماره 5-17 (1396/09/11صفحات 49-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  میتراسادات موسویماندانا بی مکرمحمد قریشیعلی گنجلو
Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Bioactive Compounds from Feijoa (Feijoa sellowiana) Leaves
استخراج ترکیبات زیست فعال از برگ های فیجوآ به روش دی اکسید کربن فوق بحرانی
Nutrition and food Sciences research Issue 5 (2017-07-02PP. 15-23 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  ماندانا بی مکرعلی گنجلوسهیلا زرین قلمی الهام انصاریان
Optimization of valuable bioactive compounds extraction from Mulberry leaves using agitated solvent extraction method
بهینه سازی استخراج ترکیبات با ارزش زیست فعال از برگ شاتوت به روش حلال متلاطم
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 65 (1396/04/01صفحات 343-353 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  مسعود قربانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
Evaluation the effect of different solvents on total phenolic content and antioxidant activity of pea (Pisum sativum L.) pod extract
بررسی اثر حلالهای مختلف بر محتوای فنلی کل و فعالیت ضداکسایشی عصاره غلاف نخود فرنگی
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 64 (1396/03/14صفحات 83-92 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  عارف نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلوسهیلا زرین قلمی
مدل‌سازی و بهینه‌سازی فعالیت ضد رادیکالی ترکیبات استخراج‌شده به کمک امواج فراصوت از برگ گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum Trautv)
مدل‌سازی و بهینه‌سازی فعالیت ضد رادیکالی ترکیبات استخراج‌شده به کمک امواج فراصوت از برگ گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum Trautv)
فناوری های جدید در صنعت غذا شماره 15 (1396/03/07صفحات 25-37 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  مریم جلیلی صفریانعلی گنجلوماندانا بی مکرسهیلا زرین قلمی
Effect of ultrasound on extraction of polysaccharides from green pea pod
تاثیر فراصوت بر استخراج پلی ساکاریدها از غلاف نخود فرنگی
علوم و صنایع غذایی ایران شماره 63 (1396/02/01صفحات 199-208 

5.  مریم جلیلی صفریانعلی گنجلوماندانا بی مکرسهیلا زرین قلمی
Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction, Preliminary Characterization and In Vitro Antioxidant Activity of Polysaccharides from Green Pea Pods
Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction, Preliminary Characterization and In Vitro Antioxidant Activity of Polysaccharides from Green Pea Pods
Foods Issue 5 (2016-11-28PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
4.  ماندانا بی مکرعلی گنجلو
Supercritical Carbon Dioxide Extraction of Bioactive Compounds
استخراج ترکیبات زیست فعال به روش دی اکسید کربن فوق بحرانی
Food & Nutrition Journal Issue 1 (2016-10-11PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  ماندانا بی مکرA.R Russlyعلی گنجلوfarah saleena taipNoranizan Mohd AdzahanMd.Zaidul Islam Sarker
Characterization of Valuable Compounds from Winter Melon (Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.) Seeds Using Supercritical Carbon Dioxide Extraction Combined with Pressure Swing Technique
بررسی خصوصیات ترکیبات با ارزش دانه های هندوانه زمستانی با استفاده از روش استخراج سیال فوق بحرانی در ترکیب با تکنیک تغییر فشار
Food and Bioprocess Technology Issue 9 (2016-02-06PP. 396-406 
  علمی-پژوهشی
Scopus
2.  علی گنجلوماندانا بی مکر
Influence of sucrose solution concentration and temperature on mass exchange during osmotic dehydration of eggplant (Solanum melongena L.) cubes
تاثیر غلظت محلول ساکارز و دما بر انتقال جرم در حین آبگیری اسمزی مکعب های بادمجان
International Food Research Journal Issue 22(2) (2015-04-23PP. 807-811 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  علی گنجلوR.A RahmanJ BakarA Osmanماندانا بی مکر
Optimization of Osmotic Dehydration of Seedless Guava (Psidium guajava L.) in Sucrose Solution using Response Surface Methodology
بهینه سازی آبگیری اسمزی از گووآ بدون دانه در محلول ساکارز با استفاده از روش سطح پاسخ
International Journal of Food Engineering Issue 10(2) (2014-05-27PP. 307-316 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 35. مینا نصیریعلی گنجلوماندانا بی مکر
Morphological, Chemical and Antioxidant properties of Dracocephalum moldavica L.: A review
Morphological, Chemical and Antioxidant properties of Dracocephalum moldavica L.: A review
-- دانشگاه زنجان, رامسر, 2022-10-18 - 2022-10-19
بین‌المللی 34. زهره دلیری سوسفیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Investigating the properties of veronica persica medicinal plan and its applications in the food industry
Investigating the properties of veronica persica medicinal plan and its applications in the food industry
-- دانشگاه زنجان, رامسر, 2022-10-18 - 2022-10-19
بین‌المللی 33. پریوش زندیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Application of Catharanthus roseus L. in Food Industry: A review
Application of Catharanthus roseus L. in Food Industry: A review
- دانشگاه زنجان, رامسر, 2022-10-18 - 2022-10-19
بین‌المللی 32. خوشقدم(نازنین زهرا) بشارتی قوشه بلاغماندانا بی مکرعلی گنجلو
اهمیت گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) در صنعت غذا
اهمیت گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) در صنعت غذا
- دانشگاه زنجان, رامسر, 2022-10-18 - 2022-10-19
ملی معتبر 31. تهمینه حاجی علی اصغریزهرا خمسهماندانا بی مکرعلی گنجلو
فرآوری و بازیافت ضایعات انگور
فرآوری و بازیافت ضایعات انگور
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2022-08-30 - 2022-08-31
ملی معتبر 30. لیدا عبادی قره کورهعلی گنجلوحامد همیشه کارماندانا بی مکر
کاربرد پلیمرهای طبیعی در فرآیند الکتروریسی
کاربرد پلیمرهای طبیعی در فرآیند الکتروریسی
- دانشگاه صنعتی سهند و انجمن پلیمر ایران, تبریز, 2021-10-27 - 2021-10-28
بین‌المللی 29. فاطمه مجردیماندانا بی مکرعلی گنجلو
Common Mallow (Malva sylvestris L.): A valuable medicinal plant with potential applications in the food industry
Common Mallow (Malva sylvestris L.): A valuable medicinal plant with potential applications in the food industry
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 28. لیدا عبادی قره کورهعلی گنجلوماندانا بی مکر
شاهسپران : گیاه دارویی فراموش شده در صنعت غذا
Shahspran: A Forgotten Medicinal Plants in Foods
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
بین‌المللی 27. فاطمه بیاتماندانا بی مکرعلی گنجلومحسن زندی
تولید نوشیدنی های بر پایه گیاهان دارویی
Application of medicinal plants for production of cold beverages
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2021-05-17 - 2021-05-18
ملی معتبر 26. سمانه منجمعلی گنجلوماندانا بی مکر
بررسی پایداری امولسیون ژل تازه آلوئه ورا و روغن شاهدانه جهت تولید پوشش خوراکی
Evaluation of fresh aloe vera gel and hemp seed oil emulsion stability for edible coating preparation
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, ملاثانی اهواز, 2021-02-02 - 2021-02-03
ملی معتبر 25. فاطمه مجردیماندانا بی مکرعلی گنجلومارال نیستانیپریسا شاولی گیلانیرضا حضرتی رضی آباد
استفاده از فناوری مایکروویو برای استخراج ترکیبات فنولی از ضایعات کشاورزی
Application of Microwave Technology for Phenolic compounds Extraction from Agricultural Waste
- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزشتان, ملاثانی اهواز, 2021-02-02 - 2021-02-03
بین‌المللی 24. سهیلا زرین قلمی علی گنجلوماندانا بی مکر
پوسته سبز گردوی ایرانی به عنوان منبعی از ترکیبات فراسودمند:اثر نوع حلال استخراج کننده بر فعالیت ضداکسایشی و ضدباکتریایی آن
Iranian Walnut (Juglans regia L.) Green Husk as a Source of Functional Compounds: Effect of Extracting Solvents on its Antioxidant and Antibacterial Activities
International conference on agriculture science, Environment, Urban and Rural Development دانشگاه جورجیا (گرجستان), Georgia, 2020-07-17 - 2020-07-17
ملی معتبر 23. هدیه میرمحمدرضاییمحسن زندیماندانا بی مکر
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺮﻗﺮاری زﯾﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﮔﺎزدار)-
Investigating of the effect of the transgenic products and establishing biosafety on food security and production stability
- دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2019-12-18 - 2019-12-18
بین‌المللی 22. سحر قهرمانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
کاربرد آبگیری اسمزی برای فراوری محصولات گوشتی
Application of osmotic dehydration for processing of meat products
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1398/06/26 - 1398/06/28
بین‌المللی 21. ماندانا بی مکرمحمد قریشیعلی گنجلومیتراسادات موسوی
استخراج همزمان گالیک اسید، فرولیک اسید و کاتکین از برگ فیجوا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی
Simultaneous extraction of gallic acid, ferulic acid and catechin from Feijoa leaves using supercritical carbon dioxide
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1398/06/26 - 1398/06/28
بین‌المللی 20. علی گنجلوماندانا بی مکرمسعود قربانی
اثر حفاظتی عصاره اتانولی غلاف نخود فرنگی بر پایداری اکسایشی روغن سویا حین نگهداری تحت شرایط تسریع شده
Protective Effect of Ethanolic Green Pea Pod Extract on Oxidative Stability of Soybean Oil during Accelerated Storage Condition
International Food Research Conference دانشگاه یو پی ام (UPM), Malaysia, 2019-08-27 - 2019-08-29
ملی معتبر 19. محمدرضا اعجمیسحر قهرمانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
کاربرد فناوری پلاسمای سرد در صنعت مواد غذایی
کاربرد فناوری پلاسمای سرد در صنعت مواد غذایی
- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2018-09-05 - 2018-09-06
بین‌المللی 18. ماندانا بی مکرعلی گنجلورعنا روشنی نشاط
ترکیبات زیست فعال گیاهان دارویی و اهمیت آنها در صنعت غذا
ترکیبات زیست فعال گیاهان دارویی و اهمیت آنها در صنعت غذا
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 17. خوشقدم(نازنین زهرا) بشارتی قوشه بلاغماندانا بی مکرعلی گنجلو
بررسی تاثیر قطبیت حلال بر فعالیت ضد اکسایشی عصاره زیست فعال استخراج شده از اندام هوایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
بررسی تاثیر قطبیت حلال بر فعالیت ضد اکسایشی عصاره زیست فعال استخراج شده از اندام هوایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 16. خوشقدم(نازنین زهرا) بشارتی قوشه بلاغعلی گنجلوماندانا بی مکر
پیشرفت های اخیر در فناوری خشک کردن گیاهان دارویی
پیشرفت های اخیر در فناوری خشک کردن گیاهان دارویی
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-08-27 - 2018-08-28
بین‌المللی 15. عارف نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلوسهیلا زرین قلمی
بررسی اثر حلالهای مختلف بر راندمان استخراج و فعالیت ضد اکسایشی عصاره برگ گیاه زولنگ
بررسی اثر حلالهای مختلف بر راندمان استخراج و فعالیت ضد اکسایشی عصاره برگ گیاه زولنگ
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1397/02/05 - 1397/02/06
بین‌المللی 14. الا قاسمی کیاعلی گنجلوماندانا بی مکر
بررسی خواص ضد رادیکالی پلی ساکاریدهای محلول در آب دانه شنبلیله
بررسی خواص ضد رادیکالی پلی ساکاریدهای محلول در آب دانه شنبلیله
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1397/02/05 - 1397/02/06
بین‌المللی 13. ماندانا بی مکرفرشته نوروزیعلی گنجلو
کاربرد دانه های گیاهی به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی در محصولات گوشتی
کاربرد دانه های گیاهی به عنوان آنتی اکسیدان های طبیعی در محصولات گوشتی
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1397/02/05 - 1397/02/06
بین‌المللی 12. فرناز نعمتی هوشیارعلی گنجلوماندانا بی مکر
بررسی تاثیر دما بر جوانه زنی گندم دوروم
بررسی تاثیر دما بر جوانه زنی گندم دوروم
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1397/02/05 - 1397/02/06
بین‌المللی 11. مینا سالارنیاعلی گنجلوزهرا امام جمعهماندانا بی مکر
تولید امولسیون پایدار جهت تولید فیلم خوراکی آب گریز کازئینات سدیم حاوی روغن شاهدانه
Production of stable emulsion for production of sodium caseinate hydrophobic edible film containing hemp seed oil
International Conference on Recent Innovation in Chemistry and Chemical Engineering دانشگاه علامه طباطبایی, تهران, 2018-02-02 - 2018-02-02
بین‌المللی 10. مریم جلیلی صفریانعلی گنجلوماندانا بی مکر
تاثیر دامنه نوسان امواج فراصوت بر استخراج و فعالیت ضد اکسایشی پلیساکارید غلاف نخود فرنگی
تاثیر دامنه نوسان امواج فراصوت بر استخراج و فعالیت ضد اکسایشی پلیساکارید
کنگره بین المللی و کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1395/07/27 - 1395/07/29
ملی معتبر 9. مریم جلیلی صفریانعلی گنجلوماندانا بی مکر
بررسی برخی از تکنیک های نوین غیرحرارتی نگهداری مواد غذایی
Study of some emerging nonthermal food preservation techniques
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1394/06/18 - 1394/06/20
ملی معتبر 8. مریم جلیلی صفریانمسعود قربانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
خواص ضداکسایشی منابع مختلف گیاهی
Antioxidant Properties of Different Plant Sources
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1394/06/18 - 1394/06/20
ملی معتبر 7. مریم جلیلی صفریانمسعود قربانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
خواص ضد میکروبی عصاره گیاهان و کاربرد آنها در فرآورده‌های غذایی
Antimicrobial properties of plants extract and their application in food products
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1394/06/18 - 1394/06/20
ملی معتبر 6. محمدضا اعجمیماندانا بی مکرعلی گنجلو
کاربرد اوزون در صنایع غذایی
Application of Ozone in Food Industry
-- دانشگاه زابل, زابل, 2015-07-11 - 2015-07-12
ملی معتبر 5. عارف نوروزیماندانا بی مکرعلی گنجلو
استفاده از انرژی مایکروویو در فرآوری مواد غذایی
Use of Microwave Energy in Food Processing
-- دانشگاه زابل, زابل, 2015-07-11 - 2015-07-12
ملی معتبر 4. مسعود قربانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
استفاده از باکتروسین ها به عنوان ترکیباتی آنتی میکروبیال برای نگهداری مواد غذایی
Utilization of bacteriocins as antimicrobial compounds for foods preservation
-- بوشهر- سازمان, بندر/بوشهر, 2014-12-04 - 2014-12-05
ملی معتبر 3. مسعود قربانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
کاربرد اولتراسوند در فرآوری محصولات لبنی
Application of Ultrasound in Diary products
--- تهرا- گروه آموزشی ارزیابی دوستداران محیط زیست , تهران, 2014-10-13 - 2014-10-13
ملی معتبر 2. مسعود قربانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
کاربرد اولتراسوند در نگهداری مواد غذایی
Application of Ultrasound in Food Preservation
کنگره علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه کشاورزی گرگان, گرگان, 1393/06/08 - 1393/06/11
ملی معتبر 1. مسعود قربانیعلی گنجلوماندانا بی مکر
روش های استخراج و آنالیز ترکیبات فنولیک مواد گیاهی
Methods for Extraction and Analysis of Phenolic Compounds from Plant Materials
-- پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوجستان, زاهدان, 2014-07-16 - 2014-07-22