خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25942   بروزرسانی: 10-12-1401

Mandana Bimakr
ماندانا بی مکر
دانشیار

پست الکترونيکی
mandana.bimakr[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bimakr-mandana

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2651

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، اتاق 71، کدپستی 38791-45371

 

دانشیار پایه 9