Home :: Academic Members :: News

view:36748   Last Update: 2021-11-20

Alireza Firoozfar

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
Scopus
26.  طیبه حکیمی بستیعلیرضا فیروزفررضا جمشیدی چناری
Investigation of the dynamic behavior of sand‑EPS block combination using shaking table experiments
بررسی دینامیکی فتار مخلوط ماسه-ژئوفوم با استفاده از آزمایشات میز لرزه
Innovative Infrastructure Solutions Issue 9 (2024-03-18PP. 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  سیامک بهاروندعلیرضا فیروزفرسلمان سوری
Identification of Fault Lineaments and Earthquake Hazard Zoning Using Remote Sensing and GIS: A Case Study of Rumeshkan County, Lorestan Province
شناسایی خطواره های گسلی و پهنه بندی خطر زمین لرزه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان رومشکان، استان لرستان)
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 34 (1401/08/04صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
24.  بهمن انصاریعلیرضا فیروزفر
Half-Plane Boundary Element Fundamental Solutions and Body Force
حل های اساسی نیمه بینهایت و نیروی حجمی به روش اجزای مرزی
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 5 (1401/02/08صفحات 625-642 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  بهمن انصاریعلیرضا فیروزفر
Site Amplification Response by a Dual Reciprocity Boundary Element Method
حل پاسخ ساختگاه با اجزای مرزی به روش تقابل دوگانه
JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING Issue 25 (2021-10-28PP. 1-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  بهمن انصاریعلیرضا فیروزفر
Time Series Dual Boundary Element Model for P and SV Waves Propagation in Half-Space
مدل اجزای مرزی برمبنای سری های زمانی برای انتشار امواج p و sv در فضای نیمه بی نهایت
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS Issue 126 (2021-05-01PP. 93-107 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  طیبه حکیمی بستیرضا جمشیدی چناریعلیرضا فیروزفر
Linear visco-elastic 1D site response of sand-EPS geofoam layers under cyclic loading
پاسخ خطی ویسکوالاستیک مخلوط ماسه و ژئوفوم لایه بندی شده تحت بار دینامیکی
GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL Issue doi.org/10.1680/jgein.20.00028 (2020-09-14PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  علیرضا فیروزفرمحمد جعفری
Dispersive soil amendment using lime and bentonite and plasticity improvment in earth dams to reduce arching effects
تثبیت خاک واگرا با آهک و بنتونیت با بهسازی خاصیت خمیری برای کاهش اثرات قوس زدگی در سدهای خاکی
مهندسی عمران شریف شماره 36-2 (1399/03/25صفحات 145-151 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
19.  سیدبهروز حسینیعلی صارمیمحمدحسین نوری قیداریحسین صدقیعلیرضا فیروزفر
Land Use Classification and Determining the Pattern of Changes for 2014-2017, using OLI Sensor’s Data
طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI
آب و خاک شماره 34 (1399/02/01صفحات 55-71 
  علمی-پژوهشی
None ISI
18.  علیرضا فیروزفربهمن انصاریN Bromhead Edward
Seismicity and Water Level change in the Caspian Sea, an Explicit Function Based on Genetic Algorithm
لرزه خیزی و نوسانات آب دریای خزر- رابطه ای صریح بر مبنای ژنتیک الگوریتم
Current Trends in Civil & Structural Engineering Issue 10.33552/CTCSE.2020.04.000597 (2020-01-08PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  فرهنگ فرخیعلیرضا فیروزفرمحمدصادق مقصودی چنگریان
Evaluation of liquefaction-induced lateral displacement using a GMDH-type neural network optimized by genetic algorithm
ارزیابی جابه جایی جانبی حاصل از روانگرایی با استفاده شبکه عصبی GMDH بهینه شده با ژنتیک الگوریتم
Arabian Journal of Geosciences Issue 13 (2019-11-18PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
Scopus
16.  علیرضا فیروزفرمجید دوستی
Kerman collapsible clay amendment by lime, bentonite, and nano silica
بهسازی خاک رس رمبنده کرمان با استفاده از آهک، بنتونیت و نانو سیلیس
Magazine of Civil Engineering Issue (6)90 (2019-11-12PP. 119-129 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  علیرضا فیروزفربهمن انصاری
A time domain finite element approach based on time series estimation
روش اجزای محدود در حوزه ی زمان بر مبنای سریهای زمانی
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS Issue https://doi.org/10.1016/j.euro (2019-11-07PP. 1-22 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  علیرضا فیروزفربهمن انصاری
Seismic parameter assessment in active regions of Iran, a key for future events prediction
پایش ضریب لرزه خیزی در مناطق لرزه خیز ایران بعنوان پیش نشانگر زلزله های آینده
رویکردهای نوین در مهندسی عمران شماره 3 (1398/06/10صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  سیدبهروز حسینیعلی صارمیمحمدحسین نوری قیداریحسین صدقیعلیرضا فیروزفرجعفر نیکبخت
Pixel based classificatrion analyisis of land use land cover in tarom basin
طبقه بندی‌ و‌ تحلیل‌ کاربری‌ اراضی‌ حوضه‌ طارم‌ با‌ استفاده‌ از‌ ‌روشهای‌ مبتنی‌ بر‌ پیکسل
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 8(4) (1398/06/10صفحات 134-150 
  علمی-پژوهشی
Scopus
12.  علیرضا فیروزفربهمن انصاری
b-value and fractal dimension variations in Iran
تغییرات پارامتر b و بعد فراکتال در ایران
Earthquake Science Issue 32 (2019-04-01PP. 57-63 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  فرهنگ فرخیعلیرضا فیروزفرمحمدصادق مقصودی چنگریان
A relationship for lateral displacement estimation during liquefaction based on a new geotechnical data-set
ارائه رابطه ای برای تخمین جابه جایی جانبی حاصل از روانگرایی با استفاده از بانک اطلاعاتی ژئوتکنیکی جدید
علوم و مهندسی زلزله- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با همکاری انجمن مهندسی زلزله ایران شماره 5 (1397/03/28صفحات 109-120 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
10.  علیرضا فیروزفرآرش رستمیحمید قادریحبیب زمانیعلی رستمخانی
Assessing the Effects of Length, Slope and Distance between Piles on the Bearing Capacity of a Pile Group under Axial Loading in Granular Soil
اثرات طول و زاویه و فاصله بین شمعها بر ظرفیت باربری گروه شمع تحت با محوری در خاکهای دانه ای
ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH Issue 7 (2017-10-10PP. 1894-1899 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
9.  رضا جمشیدی چناریعلیرضا فیروزفرشکوفه عطاریاردوان ایزدیسید ابراهیم شفیعی
Deformation Characteristics of Sand Geofoam Blocks using Large-Scale Oedometer Apparatus
بررسی خصوصیات تغییر شکلی ترکیب ماسه و بلوک ژئوفوم با استفاده از دستگاه ادومتر بزرگ مقیاس
Civil Engineering Journal Issue 3 (2017-08-01PP. 585-593 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
8.  علیرضا فیروزفرنسرین خسروشیری
Kerman Clay Improvement by Lime and Bentonite to Be Used as Materials of Landfill Liner
اصلاح خاک رسی کرمان با آهک و بنتونیت جهت استفاده در لایه لاینر مدفن زباله شهری
Geotechnical and Geological engineering An International Journal Issue 34 (2016-12-01PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  آرش رستمیعلیرضا فیروزفربهنام ادهمینیما اصغری
Impact of Soil Type Used in Tunneling on Land Subsidence and Mobility Effective Time under Different Earthquake Records
اثر نوع خاک درحفاری تونل بر زمان حرکت موثر و نشست زمین تحت نگاشت زلزله های مختلف
Open Journal of Geology Issue 6 (2016-11-28PP. 1469-1480 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  پویا کاوندیعلیرضا فیروزفرمحمد امین همتی
Bearing Capacity Assessment of Collapsible Soils Improved by Deep Soil Mixing Using Finite Element Method
ارزیابی توان باربری خاکهای رمبنده اصلاح شده با تزریق در عمق به روش المان محدود
Open Journal of Geology Issue 6 (2016-09-09PP. 1055-1068 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  فرزاد امیریعلیرضا فیروزفرسارنگ صیرفیان
Statistical analysis of geotechnical parameters of Tehran coarse-grained alluvial deposits with a special focus on insitu shear properties of the soil
بررسی آماری پارامترهای ژئوتکنیکی رسوبات تهران با تمرکز بر روی نتایج خواص برشی حاصل از تستهای برجا
International Journal of Advanced Biotechnology and Research Issue 7 (2016-04-20PP. 464-472 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  علیرضا فیروزفرسید مهدی سجادیBIN MOHD YUNUS MOHD ZULKIFLIامیر حسین بهشتیمهمان نواز طاها
Pozzolanic Materials Role in Enhancement of Mechanical Parameters of the Dune Sand
بررسی نقش مواد پوزولانی در تقویت پارامترهای مکانیکی نهشته های بادی ماسه ای
Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials Issue 44 (2014-12-16PP. 374-353 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  علیرضا فیروزفرلشته نشایی میراحمدp dykes alan
Beach Profiles and Sediments, a Case of Caspian Sea
پروفیلهای ساحلی و رسوبات، مطالعه موردی دریای خزر
International Journal of Marine Science Issue 4 (2014-07-29PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  علیرضا فیروزفرارشد فرهمندیانقرخانی داودغریب ایمان
A Comparative Study of the Project Management According to the universal PMBOK Standards (Case study of Mehr housing projects of Zanjan)
مطالعه تطبیقی مدیریت پروژه با استاندارد جهانی مدیریت پروژهPMBOK(مطالعه موردی پروژه های مسکن مهر شهرستان زنجان)
FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN Issue 10 (2014-06-15PP. 725-732 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  علیرضا فیروزفرN Bromhead Edwardp dykes alan
Caspian Sea Level Change Impacts Regional Seismicity
تاثیر نوسانات سطح آب دریای خزر بر لرزه خیزی منطقه
JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH Issue 38 (2012-12-10PP. 667-672 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 19. علیرضا فیروزفرطیبه حکیمی بستی
مروری برتسلیح خاک ها با مصالح نامتعارف واثرات زیست محیطی آن
A review on soil reinforcement by unconventional materials and their environmental aspects
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 18. علیرضا فیروزفررضا جمشیدی چناریشکوفه عطاری
کاربرد ژئوفوم (EPS) در مهندسی عمران و اهمیت زیست محیطی آن
Geofoam application in civil engineering and its environmental aspects
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 17. علیرضا فیروزفرمریم دولتیاری
محافظت از آبهای زیر زمینی پیرامون سایت انباشت باطله فیلتر کیکهای پسماند BZS
Ground water protection under BZS filter cakes landfill
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
بین‌المللی 16. علیرضا فیروزفرمجید دوستی
بررسی اثر نانو سیلیس بر روی خواص رمبندگی خاک رس رمبنده کرمان
Nano-Silica Effect on the collapsibility potentional of the Kerman Clay
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دانشگاهها و موسسات مختلف, تهران, 1395/10/07 - 1395/10/09
بین‌المللی 15. پیمان رضایی کلجعلیرضا فیروزفر
بررسی اندرکنش دیوار آب بند بتن پلاستیک با هسته رسی سدهای خاکی در حوزه نزدیک گسل (مطالعه موردی سد کرخه)
The assessment of interaction between clay-core and plastic concrete cut-off wall under near fault seismic waves-the case of Karkheh Dam
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs انجمن ژئوتکنیک ایران, تهران, 2016-11-15 - 2016-11-17
بین‌المللی 14. فرزاد امیریعلیرضا فیروزفرسارنگ صیرفیان
لزوم انجام آزمایشات برجا در گودبرداری خاکهای درشت دانه متعارف تهران
In-situ tests necessity in Tehran coarse grained alluvium
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs انجمن ژئوتکنیک ایران, تهران, 2016-11-15 - 2016-11-17
بین‌المللی 13. محمد جعفریعلیرضا فیروزفر
بررسی مشکلات جانبی استفاده از خاکهای واگرای اصلاح شده در سازه های آبی
Dispersive soils induced problems in hydraulic structures
international conference on geotechnical engineering and soil mechanocs انجمن ژئوتکنیک ایران, تهران, 2016-11-15 - 2016-11-17
بین‌المللی 12. علیرضا فیروزفرنسرین خسروشیری
اصلاح نفوذپذیری خاک رسی رمبندهی کرمان با آهک
kerman Collapsible Clay Treatment Using Lime
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری, تهران, 1394/10/08 - 1394/10/10
بین‌المللی 11. علیرضا فیروزفرعلی واعظی
بررسی مقایسه ای رفتار برشی ماسه کربناته چابهار و کیش
Comparative Investigation on the shear behaviour of Kish and the Chabahar Carbonated Sand
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه دائمی, تهران, 1394/10/08 - 1394/10/10
بین‌المللی 10. علیرضا فیروزفرسید امیر حسینی
رابطه بین پارامتر b و مکانیزم گسلش در ناحیه دریای خزر
CORRELATION BETWEEN B-VALUE AND DIFFERENT STYLES OF FAULTING IN THE CASPIAN SEA REGION
کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه زلزله و مهندسی زلزله, تهران, 1394/02/28 - 1394/02/31
ملی معتبر 9. علیرضا فیروزفرنسرین خسروشیری
استفاده از خاک های مسئله دار در مدفن زباله شهری
Using Problematic soils in Landfills
همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1393/09/17 - 1393/09/18
ملی معتبر 8. علیرضا فیروزفرتیزپا پریچهربهرامی اکبر
ملاحظات طراحی شالوده بر روی خاکهای مسئله دار-مطالعه موردی
RecommendationS for Foundation Design on Problematic soils- Case Study
-- دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران, تهران, 2014-12-03 - 2014-12-04
ملی معتبر 7. علیرضا فیروزفراصلانیان یاشارشکوهی علی
کنترل آلودگی آب رودخانه زنجانرود در محدوده شهری؛ مستند سازی و ارائه یک تجربه عملی در راستای تبدیل یک تهدید زیست محیطی به یک فرصت گردشگری –تفریحی شهری
A River Pollution Controlling Method A Case of Zanjan-Rood River
--  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج , سنندج, 2014-03-04 - 2014-03-06
ملی معتبر 6. علیرضا فیروزفراصلانیان یاشارشکوهی علیجلالی رویا
حفظ بناهای تاریخی در طرح های توسعه شهری؛ ارائه تجربه و روشهای حفظ حمام تاریخی در طرح توسعه حسینیه اعظم زنجان
Preserving Historical Buildings in Urban Development Plans A Case of Zanjan Hoseinieh Ancient Bathroom
--  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج , سنندج, 2014-03-04 - 2014-03-06
بین‌المللی 5. p dykes alanعلیرضا فیروزفرp dykes alanlashteh neshaei mir ahmad
رابطه بین اندازه متوسط دانه های رسوبات و شیب صورت ساحلی در سواحل جنوبی دریای خزر(Key note lecture)
The correlation between median sediment grain size and beach face slope on the southern Caspian Sea coast(Key note lecture)
International conference for geotechnical engineering and transportation بغداد, Iraq, 2013-04-24 - 2013-04-25
بین‌المللی 4. علیرضا فیروزفرN Bromhead Edwardp dykes alan
لرزه خیزی القایی سدها-راهکاری برای ارزیابی لرزه خیزی در در دریاچه های طبیعی(Key note lecture)
Reservoir Induced Seismicity (RIS) - a Key for Assessing Seismicity in Natural Lakes(Key note lecture)
International conference on water resources engineering بغداد, Iraq, 2012-11-11 - 2012-11-12
بین‌المللی 3. علیرضا فیروزفرN Bromhead Edwardp dykes alanlashteh neshaei mir ahmad
سواحل جنوبی دریای خزر، ویژگیهای رسوب، مورفولوژی ساحلی و نوسانات سطح آب
Southern Caspian Sea Coasts, Morphology, Sediment Chaatacteristics and Sea Level Chaanges
Annual Intenational Conference on Soils, Sediments, water, and Energy  Amherts, United States, 2011-10-17 - 2011-10-20
بین‌المللی 2. لشته نشایی میراحمدمهرداد میر عبدالحمیدعلیرضا فیروزفر
رسوب زدایی از مخازن سدها از طریق ایجاد فرسایش رونده
Desedimentaion of the Reservoirs by Retrogressive Erosion
کنفرانس بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1382/02/15 - 1382/02/17
بین‌المللی 1. مهرداد میر عبدالحمیدلشته نشایی میراحمدعلیرضا فیروزفر
بررسی عملکرد عملیات تکمیلی شاس در رسوب زدایی از مخزن سد سفید رود
Supplementary Shas Operation in desedimentation of the Sefid-Rud Reservoir
سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه چمران اهواز, اهواز, 1381/11/08 - 1381/11/10

 

 

Copyright © 2024, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir