Home :: Academic Members :: News

view:30976   Last Update: 2021-3-10

Jalal Ghasemi

Publications in Journals

داخلي-ISC16.  جلال قاسمی، مهدی چراغی
تعیین گروه گرمایی پست برق فشرده 800kVA ساخت شرکت توسعه پست‌های ایران‌ترانسفو زنجان
Thermal class of compact electric power substation, Power transformer bobbins cooling, 3D modeling, IEC62271-202 standard
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز  در دست چاپ 1399.   [Abstract  ]
داخلي-ISC15.  محمد تقیلو، جلال قاسمی، محمد نوروزی
استفاده از محیط متخلخل برای بهبود انتقال گرمای جابه‏ جایی اجباری در کانال و تحليل عددی آن به روش بولتزمن شبکه‏ ای‏
Using the porous medium to improve the forced convective heat transfer in the channel and its numerical analysis with lattice Boltzmann method
مدل سازی در مهندسی دوره 58 شماره 17 (1398) .  [Abstract  ]
داخلي-ISC14.  محمد تقيلو، جلال قاسمی، عارف سليمی
ارزیابی دقت و رفتار هیدرودینامیکی انواع شرایط مرزی عدم لغزش در مرزهای انحنادار در روش بولتزمن شبکه‏ ای
Hydrodynamic behavior of different no-slip condition on the curved boundaries in the lattice Boltzmann method
مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر  در دست چاپ 1397.   [Abstract ]
International13.  Akbar Mohammadi-Ahmar, Ali Solati , Jalal Ghasemi
Numerical analysis on the film cooling of leading edge with laid back holes to determine the optimal angle for the holes
Australian Journal Of Mechanical Engineering  Accepted 2018.  
International ISI12.  Akbar Mohammadi-Ahmar , Behzad Osanloo, Ali Solati, Jalal Ghasemi
Performance improvement of the circular tubular PEMFC by using different architectures and number of layers
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Vol. 128 (2016PP. 238-249.  [Abstract ]
National-ISC11.  جلال قاسمی، ميثم نظری
.بررسی تجربی رفتار انتقال حرارت همرفتی و ولتاژ شکست عايقی AC نانوروغن ترانسفورماتور با ذرات Fe3O4
Experimental Analysis of Convective Heat Transfer Behavior and AC Dielectric Breakdown Voltage of Transformer Oil Including Fe3O4 Nanoparticles
مجله مهندسی مکانيک دانشگاه تبريز  در دست چاپ 1395.   [Abstract  ]
National-ISC10.  جلال قاسمی، صمد جعفرمدار، ميثم نظری
تحلیل تجربی انتقال حرارت همرفتی نانوذرات کلوئیدی و پودری Fe3O4در روغن ترانسفورماتورهای برق
Experimental Analysis of Colloidal and Powder Nanoparticles Effects on The convective Heat Transfer in Transformer Oil
مجله مهندسی مکانيک دانشگاه تبريز شماره 109 (1395صفحات 116-15.  [Abstract  ]
International-ISI9.  1- Akbar Mohammadi-Ahmar, Behzad Osanloo, Ali Solati, Jalal Ghasemi
Performance improvement of the circular tubular PEMFC by using different architectures and number of layers
Energy Conversion and Management Issue 238 (2016PP. 249-25 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI8.  J.Ghasemi, S. Jafarmadar, M. Nazari
Effect of magnetic nanoparticles on the lightning impulse breakdown voltage of transformer oil
Journal of magnetism and magnetic materials Issue 148 (2015P. 152 DOI: 1.  [Abstract ]
National-ISC7.  امين فر، ح. ، قاسمي، ج.
مطالعه انتقال حرارت در تونل نگهداري زباله هاي هسته اي و تاثير آن بر افزايش دماي سطح زمين اطراف
مجله علوم و فنون هسته اي دوره 39 (1386) . 
National-ISC6.  فرزدی، ا.، رضوی، س. ا.، قاسمی، ج ضرغامی، ا.، مغربی، م. ج.، قاسمی، ج.
تحليل جريان سيال تراکمناپذير به روش حجم محدود- لتيس بولتزمن شبکه ای به همراه انتقال گرما
مجله علمی-پژوهشی مکانيک و هوا فضا، دانشگاه جامع امام حسين(ع) دوره 6 شماره 1 (1389) .  [Abstract ]
National-ISC5.  احد ضرغامي ، محمد جواد مغربي ، جلال قاسمي
شبيه سازي جريانهاي لزج با استفاده از روش حجم محدود – شبكه بولتزمن
علمي - پژوهشي مهندسي مكانيك مجلسي دوره 2 (1389) . 
International-ISI4.  A. Zarghami, M. J. Maghrebi, J. Ghasemi and S. Ubertini
Lattice Boltzmann Finite Volume Formulation with Improved Stability
Commun. Comput. Phys Vol. 12 Issue 1 (2012PP. 42-64.  [Abstract ]
National-ISC3.  J. Ghasemi and S. E. Razavi
Numerical Nanofluid Simulation with Finite Volume Lattice-Boltzmann Enhanced Approach
Journal of Applied Fluid Mechanics (JAFM) Vol. 6 Issue 4 (2013PP. 519-527.  [Abstract ]
International-ISI2.  J. Ghasemi and S.E. Razavi
On the finite-volume Lattice Boltzmann modeling of thermo-hydrodynamics
Computers and Mathematics with Applications Vol. 60 (2010PP. 1135-1144.  [Abstract ]
International-ISI1.  S. E. Razavi,  J. Ghasemi and A. Farzadi
Flux modeling in the finite-volume Lattice Boltzmann approach
Int. J. Comput. Fluid dynamics Vol. 23 Issue 1 (2009PP. 69-77.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 13. فاطمه نگهداری، جلال قاسمی
شبیه‌سازی فرآیند سوراخ‌کاری استخوان فمور به روش انتقال حرارت معکوس به منظور تعیین بروز و یا عدم بروز نکروز حرارتی
Simulation of femoral bone drilling process by reverse heat transfer method to determine the occurrence or nonoccurence of thermal necrosis

هفدهمین همایش ملی و ششمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران


دانشگاه علم و صنعت, تهران-ایران, 12 - 14 اسفند 1399.   [Abstract  
International 12. جلال قاسمی، شیرزاد صدری
بازطر‌‌احی جهت بهبود عملکرد انتقال‌حرارت در ‌‌‌‌‌سیستم خنک‌کاری‌‌‌‌ رادیاتورهای ترانسفورماتورهای قدرت
Redesign to improve heat transfer performance in cooling system radiators of power transformers

دومین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی


دانشگاه شهید رجایی, تهران-ایران, 10 تير 1399.   [Abstract  
International 11. جلال قاسمی، فرهاد منتخبی
شبیه سازی و تحلیل مولد ترموالکتریک مدلTEG2-126LDT  در شرايط توان بيشينه
Simulation and Analysis of the Thermoelectric Generator TEG2-126LDT at Maximum Power Conditions

دومین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی


دانشگاه شهید رجایی, تهران-ایران, 10 تير 1399.   [Abstract  
International 10. جلال قاسمی، سعید گیلک
بررسی نسبت بخار به سوخت و نسبت هوا به سوخت در یک سیستم micro CHP با توان 5 کیلووات بر پایه پیل‌ ‌سوختی غشاء پلیمری دما بالا
Investigation of steam carbon and air fuel ratio in a 5 kW  HT-PEMFC for micro CHP system

دومین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی


دانشگاه شهید رجایی, تهران-ایران, 10 تير 1399.   [Abstract  
National 9. سید سینا صدیقی، محمد بهشاد شفیعی، جلال قاسمی، امید محمدی
توليد انرژی الکتریکی با استفاده از نوسانات سيال عامل در لوله حرارتی نوسانی
Generation of electrical energy using oscillations of operating fluid in an oscillating heat pipe

بیست و هشتمین همايش سالانه بین­المللی مهندسي مکانيک ايران، ISME2020


دانشگاه امیرکبیر, تهران-ایران, 7 - 9 خرداد 1399.   [Abstract 
International 8. جلال قاسمی، محمد حسين فتوت
طراحی و تحلیل مولد ترموالکتریکی در سیستم اگزوز خودرو با ماژول HZ-20

اولين همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی


دانشگاه شهيد رجایی, تهران-ایران, 9 اسفند 1397.  [Abstract ]
National 7.  جلال قاسمی، سحر معينی
اثر ترموفورسیس در نانوسیال ها و تحلیل عددی آن با استفاده از روش حجم محدود- لتیس بولتزمن
Thermophoresis effects in nanofluids and its numerical analysis by Finite volume -Lattice Boltzmann method
سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل, بابل-ایران, 1 - 2 آذر 1396.   [Abstract 
National 6.  جلال قاسمی، امیرحسین نظری
بررسی تأثیر دمپر دودکش در پارامترهای ترمودینامیکی و حرارتی بویلر بازیاب نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
Investigation of Stack Damper effects in thermodynamic and thermal parameters of Sanandaj Combined Cycle Power Plant
بیست و پنجمين کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 12 - 14 ارديبهشت 1396.   [Abstract 
National 5.  جلال قاسمی، محسن اژدری
تحليل عملکرد پره های متحرک ردیف اول توربین گازی GEF9  با  خنک¬کاری فیلمی
چهارمين کنفرانس صنعت نيروگاههای حرارتی(گازی، سيکل ترکيبی؛بخاری)
دانشگاه شهيد عباسپور, تهران-ايران, 28 - 29 آذر 1391.   [Abstract 
National 4. قاسمی، ج. سرابچی، ک.
تحليل اگزرژی بويلر نيروگاه حرارتی تبريز
کنفرانس بين المللی مهندسی مکانيک
اروميه  
National 3. جلال قاسمی، اکبرمحمدی احمر
بهبود خنک کاری فيلمی در پره های توربين گازی مدرن
اولين کنفرانس توربينهای گازی
دانشگاه علم و صنعت  
National 2. قاسمی، ج. منتظری، م
شبيه سازی ديناميکی نيروگاه سيکل ترکيبی گيلان
چهاردهمین کنفرانس بين المللی برق
مرکز تحقيقات نيرو(متن)، تهران  
National 1. ضرغامی، ا.، مغربی، م. ج.، قاسمی، ج.
بررسی تاثير نسبت بازشوندگی در جريان انبساط ناگهانی با استفاده از روش شبکه بولتزمن
نوزدهمين همايش سالانه مهندسی مکانيک ايران، 
ISME 2011   

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir