خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17446   بروزرسانی: 10-04-1403

Sajad Haghzad Klidbary

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
18.  سجاد حق زاد کلیدبریمحمد جوادیان
Improvement of LEACH Protocol Based on Genetic Algorithm to Increase the Network Lifetime of Wireless Sensor Network
بهبود پروتکل LEACH بر اساس الگوریتم ژنتیک برای افزایش طول عمر شبکه شبکه حسگر بی سیم
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 37 (2024-09-10PP. 1800-1811 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  سجاد حق زاد کلیدبریمحمد جوادیان
Hardware architecture and memristor-crossbar implementation of type-2 fuzzy system with type reduction and in-situ training
معماری سخت افزار و پیاده سازی ممریستوری سیستم فازی نوع -2 با قابلیت یادگیری سخت افزار
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING Issue doi.org/10.1007/s11227-024-063 (2024-07-02PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  حسین دهنویمحمد دهنویسجاد حق زاد کلیدبری
Fcd‑cnn: FPGA‑based CU depth decision for HEVC intra encoder using CNN
Fcd‑cnn: تصمیم گیری عمق CU مبتنی بر FPGA برای رمزگذار درونی HEVC با استفاده از CNN
Journal of Real-Time Image Processing Issue 21 (2024-06-02PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  امیر حسین داداش زاده طارمیسجاد حق زاد کلیدبری
A novel data-driven algorithm for object detection, tracking, distance estimation, and size measurement in stereo vision systems
یک الگوریتم جدید مبتنی بر داده برای تشخیص، ردیابی، تخمین فاصله و اندازه‌گیری اندازه در سیستم‌های بینایی استریو
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS Issue 83 (2024-05-20PP. 1-21 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  سجاد حق زاد کلیدبری
ISY: Improved Sugeno-Yasukawa Fuzzy Modelling Approach Using a Novel Clustering and Project Method for Input Partitioning
بهبود رویکرد مدل‌سازی فازی Sugeno-Yasukawa با استفاده از خوشه‌بندی جدید برای پارتیشن‌بندی ورودی
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره  10.22034/tjee.2024.58036.4692 (1402/10/19صفحات 1-8 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  سجاد حق زاد کلیدبری
A Novel Fuzzy Learning Model based on Forgetting Factor
ارائه یک مدل یادگیری فازی جدید مبتنی بر معیار فراموشی
رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با همکاری انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران شماره 11 (1401/05/17صفحات 53-63 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
12.  سجاد حق زاد کلیدبری
Inverted Pendulum Control Using Negative Data
کنترل آونگ وارون با بهره گیری از دادههای منفی
مهندسی برق و الکترونیک ایران - انجمن مهندسین برق--Journal of iranian association of electrical and electronics engineers شماره 20 (1401/05/08صفحات 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  محمد ملکی رودپشتیسجاد حق زاد کلیدبری
Development of a Novel Wheeled Parallel Robot with Six Degrees of Freedom
پیاده سازی یک ربات موازی چرخ دار با شش درجه آزادی
Arabian Journal for Science and Engineering Issue doi.org/10.1007/s13369-022-069 (2022-06-08PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد جوادیانآرین حجازیسجاد حق زاد کلیدبری
Obtaining Fuzzy Membership Function of Clusters with the Memristor Hardware Implementation and On-Chip Learning
به دست آوردن تابع عضویت فازی خوشه ها با پیاده سازی سخت افزار ممریستور و یادگیری روی تراشه
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence Issue 10.1109/TETCI.2022.3145639 (2022-02-11PP. 1-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  سجاد حق زاد کلیدبریمحمد جوادیانرضا امیدیرضا حسن زاده
Memristor Crossbar-Based Hardware Implementation of Type-2 Fuzzy Membership Function and On-Chip Learning
پیاده سازی سخت افزار مبتنی بر ممریستور تابع عضویت فازی نوع 2 و با قابلیت یادگیری تراشه
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 34 (2021-09-02PP. 2180-2188 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  احسان جوکارسجاد حق زاد کلیدبریحدیث ابوالفتحیسعید باقری شورکیرامتین زندآرش احمدی
Hardware-Algorithm Co-Design of a Compressed Fuzzy Active Learning Method
طراحی الگوریتم- سخت افزار روش یادگیری فعال فازی فشرده شده
IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS I-REGULAR PAPERS Issue 10.1109/TCSI.2020.3010723 (2020-07-30PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  محمد جوادیانبهروز وزیریسجاد حق زاد کلیدبریآصمه ملک زاده
Refining membership degrees obtained from fuzzy C-means by re-fuzzification
تصحیح درجات عضویت بدست آمده از C-means با دوباره فازی سازی
Iranian Journal of Fuzzy Systems Issue 17 (2020-06-30PP. 85-104 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  سجاد حق زاد کلیدبریسعید باقری شورکیایمان اسماعیلی پایین افراکتی
A novel alternative operator for INK Drop Spread (IDS) in Active Learning Method (ALM)
ارائه اپراتور جدید جایگزین پخش قطره جوهر در روش یادگیری فعال
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 49 (1398/09/10صفحات 1055-1066 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  سجاد حق زاد کلیدبریسعید باقری شورکیایمان اسماعیلی پایین افراکتی
An adaptive efficient memristive ink drop spread (IDS) computing system
سیستم محاسباتی انعطاف پذیر ممریستوری مبتنی بر IDS
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS Issue 31 (2019-11-01PP. 7733-7754 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مهدی ترخانمحمد میمندی نژادسجاد حق زاد کلیدبریسعید باقری شورکی
A bridge technique for memristor state programming
یک تکنیک پل برای برنامه نویسی حالت ممریستور
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS Issue 107 (2019-10-29PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  سجاد حق زاد کلیدبریسعید باقری شورکی Bernabe Linares-Barranco
Digital hardware realization of a novel adaptive ink drop spread operator and its application in modeling and classification and on-chip training
تحقق سخت افزار دیجیتال یک اپراتور تطبیقی IDS و کاربرد آن در مدل سازی و طبقه بندی و با یادگیری سخت افزار
International Journal of Machine Learning and Cybernetics شماره 10 (1398/06/10صفحات 2541-2561 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  سجاد حق زاد کلیدبریسعید باقری شورکی
A novel adaptive learning algorithm for low-dimensional feature space using memristor-crossbar implementation and on-chip training
یک الگوریتم یادگیری تطبیقی برای فضای ویژگی کم بعدی با پیاده سازی Memristor-crossbar و آموزش درون تراشه
APPLIED INTELLIGENCE Issue 48 (2018-10-01PP. 4174-4191 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  سجاد حق زاد کلیدبریسعید باقری شورکیسروش شیخ پور
Path planning of modular robots on various terrains using Q-learning versus optimization algorithms
مسیریابی ربات های ماژولار در مسیرهای مختلف با استفاده از Q-Learning در مقابل الگوریتم های بهینه سازی
Intelligent Service Robotics شماره 10 (1396/01/12صفحات 121-136 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 5. رامین قربانیسجاد حق زاد کلیدبری
DPRNN-FORMER: راهی کارآمد برای مقابله با جدایی از منابع کور
DPRNN-FORMER: AN EFFICIENT WAY TO DEAL WITH BLIND SOURCE SEPARATION
International Conference on Computer and Knowledge Engineering  دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2023-11-01 - 2023-11-02
بین‌المللی 4. سجاد حق زاد کلیدبریاباذر عرب عامری
الگوریتم KNN جدید مبتنی بر چگالی در تشخیص الگو
A Novel Density-Based KNN in Pattern Recognition
International Conference on Computer and Knowledge Engineering  دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2023-11-01 - 2023-11-02
ملی معتبر 3. اباذر عرب عامریسجاد حق زاد کلیدبری
یک روش تقسیم بندی ECG بهبود یافته بر اساس توابع هرمیت تطبیقی
An improved ECG segmentation method based on adaptive Hermite functions
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL ENGINEERING ICEE دانشگاه امیرکبیر, 2023-05-09 - 2023-05-11
بین‌المللی 2. سجاد حق زاد کلیدبری, سروش شیخ پور
روش یادگیری فعال مقاوم در مقابل نویز
Outlier Robust Fuzzy Active Learning Method (ALM)
International Conference on Computer and Knowledge Engineering  Ferdowsi University of Mashhad, مشهد, 2017-10-26 - 2017-10-27
ملی معتبر 1. سجاد حق زاد کلیدبریمحمد جوادیانسعید باقری شورکی
حذف اثرات داده های پرت بر مبنای روش یادگیری فعال و با استفاده از K نزدیک ترین همسایه
Elimination the effects of outlier based on active learning method using K the nearest neighbor
کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران دانشگاه آزاد گناباد, گناباد, 1395/05/27 - 1395/05/28