خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12641   بروزرسانی: 23-12-1401

Sajad Haghzad Klidbary
سجاد حق زاد کلیدبری
استادیار

پست الکترونيکی
s.haghzad@znu.ac.ir      sajjad.haghzad@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/haghzad

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، اتاق A-210 (ساختمان اداری)، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱ - مدیریت انفورماتیک دانشگاه زنجان -02433052650