خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16209   بروزرسانی: 26-11-1402

Sajad Haghzad Klidbary
سجاد حق زاد کلیدبری
استادیار

پست الکترونيکی
s.haghzad@znu.ac.ir      sajjad.haghzad@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/haghzad

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر، اتاق A-210 (ساختمان اداری)، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱ - مدیریت مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه زنجان -02433052650