Home :: Academic Members :: News

view:11674   Last Update: 2021-10-18

Mohamad taghi. heydari

Publications in Journals

داخلي-ISC8.  محسن احدنژاد روشتی- محمد تقی حیدری - صادق عزیزی
ارزیابی  توسعه پارک‌های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات شهری (موردمطالعه: محلات زیباشهر و امیرکبیر شهر زنجان)
جغرافیای اجتماعی شهری (1398) . 
داخلي-ISC7.  محمد تقی حیدری- ابوالفضل مشکینی- محسن احدنژاد روشتی 
بازیافت زمین در بافتهای فرسوده شهری با رویکرد تامین نیاز مسکن شهری 
فضای جغرافیایی (1397) . 
داخلي-ISC6.  جواد حاجعلیزاده - محمد تقی حیدری - اصغر رشیدی ابراهیم حصاری 
تحلیل مکانیزم های سپتد مؤثر بر امنیت و کاهش بزه در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)
امنیت و نظم اجتماعی (1396) . 
داخلي-غير ISC5.  محسن احدنژاد روشتی- محمد تقی حیدری 
تحلیلی بر شاخصهای استراتژی توسعه شهری  (CDS) با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک)مطالعه موردی: شهر زنجان
تحلیلی بر شاخصهای استراتژی توسعه شهری 
مطالعات عمران شهری (1397) . 
داخلي-ISC4.  صادق برزگر محمد تقی حیدری - علیرضا انبارلو
تحلیل سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد زیست پذیری 
برنامه ریزی منطقه ای (1398) . 
داخلي-ISC3.  محمد صادق برزگر- امیر بخشی- محد تقی حیدری
تبيين پايداري اجتماعي  اقتصادي در شهرهاي كوچك با رويكرد توسعه پايدار (نمونه: شهرهاي كوچك شمال ايران)
تبيين پايداري اجتماعي  اقتصادي در شهرهاي كوچك با رويكرد توسعه پايدار (نمونه: شهرهاي كوچك شمال ايران)
مجلس و راهبرد (1398) . 
داخلي-ISC2.  محمد تقی حیدری
تحلیل تیپولوژیک رویکرد زیست پذیری در بافتهای فرسوده شهری(مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)
تحلیل تیپولوژیک رویکرد زیست پذیری در بافتهای فرسوده شهری(مورد پژوهی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)
جغرافیای اجتماعی شهری (1397) . 
داخلي-ISC1.  محمد تقی حیدری- علیرضا انبارلو- بوالفضل مشکینی- کرامت الله زیاری
واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی
واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی
جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای) دوره 4 (1397صفحات 23-40. 

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir